Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2MIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym założeniem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mikrobiologii. Realizacja przedmiotu "Mikrobiologia" umożliwi studentowi zrozumienie podstaw funkcjonowania mikroorganizmów prokariotycznych i eukariotycznych w zróżnicowanych środowiskach naturalnych i antropogenicznych, zmienności i ewolucji mikroorganizmów, a także skutków gospodarczych i epidemiologicznych ich obecności. Da też podstawy do zrozumienia możliwości wykorzystania drobnoustrojów w medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska. Podczas realizacji przedmiotu student nabywa umiejętności biegłego posługiwania się podstawowymi technikami mikrobiologicznymi (z zakresu mikrobiologii klasycznej i molekularnej) znajdującymi zastosowanie w badaniach drobnoustrojów i epidemiologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mikrobiologii, jak polimorfizm morfologii wybranych grup mikroorganizmów oraz zmienność fizjologii.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: drugi rok pierwszego stopnia/semester zimowy

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godz.; laboratorium - 45 godz.

Punkty ECTS: 4

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 67.5

o charakterze praktycznym - 85.0

Bilans nakładu pracy studenta, ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami:

100 godz., w tym:

udział w wykładach - 15 godz.

zajęcia laboratoryjne - 45 godz.

przygotowanie do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta) - 32.5 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach - 7.5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 67.5 godz., 2.7 pkt ECTS

o charakterze praktycznym - 85.0 godz., 3.4 pkt ECTS

Literatura:

1. Baj J. (redaktor), Mikrobiologia. PWN, 2018.

2. Szewczyk E.M., Diagnostyka mikrobiologiczna. PWN, 2013.

3. Kunicki-Goldfinger W.J.H., Życie bakterii. PWN, Warszawa, 2004.

4. Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2004.

5. Zaremba L.M., Borowski J., Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa, 1997.

6. Baj J., Markiewicz Z., Biologia molekularna bakterii. PWN, 2006.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- jedność i różnorodność organizmów, w tym zasady organizacji życia na poszczególnych poziomach, stosując przy tym właściwą terminologię oraz cechy charakterystyczne poszczególnych grup organizmów zgodnie z podziałem systematycznym (KA6_WG1)

- podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych i biochemicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych (KA6_WG7)

- uwarunkowania i problemy społeczno-gospodarcze funkcjonowania nauk biologicznych, w tym ich uwarunkowania etyczne i prawne (KA6_WK8)

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW1)

- postępować z materiałem zakaźnym i niebezpiecznym (KA6_UW5)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- kontaktu z ekspertami w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów (KA6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wykładów:

1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów.

3. Pozytywna ocena egzaminu.

W zakresie zajęć laboratoryjnych:

1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć.

3. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów (pozytywna ocena dwóch sprawdzianów testowych i sprawdzianu praktycznego).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bartoszewicz, Izabela Święcicka
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Justyna Drewnowska, Tomasz Hauschild, Izabela Święcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W roku akademickim 2020/21 zajęcia wykładowe odbywają się za pomocą platformy do kształcenia zdalnego (Blackboard Collaborate) zapewniającą dwukierunkową komunikację pomiędzy prowadzącymi i studentami.

Weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą platformy Blackboard (test).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.