Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2PBT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy biotechnologii
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok I st. Biologia eksperymentalna i molekularna - sem. letni
II rok I st. Biologia sądowa - sem. letni
II rok I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Biochemia, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami wstępującymi w biotechnologii, historią biotechnologii, rodzajami podziału biotechnologii, zaletami procesów biotechnologicznych, czynnikami biotycznymi warunkującymi procesy biotechnologiczne, bioprocesowaniem. Zostaną również przybliżone zagadnienia dotyczące zastosowań współczesnej biotechnologii w przemyśle, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska. Podczas ćwiczeń studenci poznają nowoczesne metody analiz związków bioaktywnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów /semestr: II rok pierwszego stopnia / semestr letni

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z biochemii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład – 15 godz., laboratorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia laboratoryjne.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta: 60 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 25 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34 godz., 1,4 pkt. ETCS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 35 godz., 1,4 pkt. ETCS

Celem wykładów jest zapoznanie studenta z problemami współczesnej biotechnologii (np. bioprocesy, biotransformacje, organizmy modyfikowane genetycznie, terapia genowa, biofarmaceutyki, ksenotransplantacje, fermentacje, biopaliwa), zastosowaniem metod biotechnologicznych w oczyszczaniu środowiska (bioremediacja, fitoremediacja) oraz wykorzystania organizmów w medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska.

Celem laboratorium jest poznanie metod analizy związków biologicznie czynnych ważnych dla gospodarki człowieka.

Podczas zajęć student zdobywa umiejętność rozumienia możliwości gospodarczego i naukowego wykorzystania organizmów pro- i eukariotycznych w medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska.

Literatura:

1. Klimiuk E., Łebkowska M., Biotechnologia w ochronie środowiska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2005.

2. Ratledge C., Kristiansen B., Podstawy biotechnologii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

3. Malepszy S. (red.), Biotechnologia roślin. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

4. Zwierzchowski L. (red.), Biotechnologia zwierząt. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1997.

5. Bednarski W., Repsa A. (red.), Biotechnologia żywności. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003.

6. Buchowicz J., Biotechnologia molekularna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

7. Kayser O., Müller r.H., Biotechnologia farmaceutyczna. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2003.

8. Biotechnologia – kwartalnik.

9. Sarad R. Parekh. The GMO handbook : genetically modified animals, microbes, and plants in biotechnology. Totowa : Humana Press, [post. 2006], cop. 2004.

10. Leon R. Kass. Beyond therapy : biotechnology and the pursuit of happiness / a report of the President’s Council on Bioethics. Washington, D.C. : President’s Council on Bioethics, 2003.

11. https://www.journals.elsevier.com/journal-of-biotechnology

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student opisuje procesy biochemiczne zachodzące w organizmach żywych oraz techniki inżynierii genetycznej i biotechnologii. KA6_WG3

2. Student zna uwarunkowania i problemy społeczno-gospodarcze funkcjonowania nauk biologicznych, w tym ich uwarunkowania etyczne i prawne. KA6_WK8

Umiejętności:

1. Student potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą podstawowych szlaków biochemicznych w celu wykazania jedności i różnorodności organizmów żywych. KA6_UW3

Kompetencje społeczne:

1. Student jest gotów do wykazywania kreatywnej postawy w rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej. KA6_KO3

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczenia laboratorium.

Laboratorium - zaliczenie na ocenę (pozytywna ocena z kolokwium pisemnego, test zamknięty lub krótkie pytania otwarte) zaliczenie sprawozdań z przeprowadzonych doświadczeń.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii (zgodne z paragrafem 23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB z dnia 26 czerwca 2019 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bajguz
Prowadzący grup: Andrzej Bajguz, Alicja Piotrowska-Niczyporuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.