Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do genetyki mikroorganizmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2WGM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do genetyki mikroorganizmów
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu biologii mikroorganizmów, biochemii strukturalnej oraz genetyki.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie zakresu wiedzy studenta z podstawowymi zagadnieniami z genetyki mikroorganizmów. Podczas realizacji przedmiotu student nabywa umiejętności biegłego posługiwania się podstawowymi technikami molekularnymi w mikrobiologii. Przedmiot umożliwia studentowi zrozumienie genetycznych podstaw funkcjonowania mikroorganizmów w środowisku naturalnym i antropogenicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: III rok I stopnia, semestr letni

Liczba godzi dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godz., laboratoria - 15 godz.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 50 godz.

- wykłady: 15 godz.

- zajęcia laboratoryjne: 15 godz.

- przygotowanie do zajęć/zaliczeń: 16,3 godz.

- konsultacje i zaliczenia: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz. (1,4 pkt ECTS)

- nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 35 godz. (1,4 pkt ECTS)

Literatura:

1. Baj J., Markiewicz Z. 2016. Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa

2. Kunicki-Goldfinger W.J.H. 2006. Życie bakterii. PWN, Warszawa

3. Brown T.A. 2015. Genomy, PWN, Warszawa

4. Singleton P. 2004. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa

5. Dziewit Ł., Bartosik D. 2011. Genomy prokariotyczne w świetle analiz genomicznych, Postępy Mikrobiologii 50, s. 87-96.

6. Włodarczyk M. 2002. Co to jest plazmid? Kosmos 3, s. 231-240.

7. Kozdrój J. 2010. Izolacja kwasów nukleinowych ze środowiska - pierwszy krok w analizie metagenomu. Kosmos 59, s. 141-149.

8. Black J.G. 2008. Microbiology 7th edition, John Wiley and Sons (wybrane fragmenty, które dostępne są pod adresem: https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=qHafDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=black+microbiology&ots=kqQQFvWVii&sig=hRhyK1qYUqFHnBQUeG1FxPx8kSs&redir_esc=y#v=onepage&q=black%20microbiology&f=false)

9. Baj J. (redaktor), Mikrobiologia, PWN, 2018.

10. Artykuły publikowane w czasopiśmie Kosmos oraz Postępy Mikrobiologii

(dostęp online darmowy http://kosmos.icm.edu.pl/ oraz http://pm.microbiology.pl/)

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- jedność i różnorodność organizmów, w tym zasady organizacji życia na poszczególnych poziomach, stosując przy tym właściwą terminologię oraz cechy charakterystyczne poszczególnych grup organizmów zgodnie z podziałem systematycznym (KA6_WG1)

- zasady dziedziczenia i prawidłowości ewolucji organizmów (KA6_WG4)

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach (KA6_UK9)

- planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także pracować samodzielnie i w grupie (KA6_UO10)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

kolokwia pisemne, bieżąca ocena pracy studenta w czasie zajęć dokonywana przez prowadzącego, egzamin pisemny, udział w dyskusji na zajęciach

Kryteria oceny: https://biologia.uwb.edu.pl/studenci/podstrony/kryteria-oceny/

Dopuszcza się także zdalne metody zaliczenia zajęć za pomocą platformy służącej do nauki zdalnej dopuszczonej stosownymi zarządzeniami Rektora na Uniwersytecie w Białymstoku

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Święcicka
Prowadzący grup: Justyna Drewnowska, Izabela Święcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.