Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biofizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3BIF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biofizyka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III r. I st. Biologia eksperymentalna i molekularna - sem. zimowy
III r. I st. Biologia sądowa - sem. zimowy
III r. I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biofizyki. Podczas realizacji przedmiotu student

poznaje fizyko –chemiczne podstawy procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych. Zapoznaje się z podstawami

działania aparatury stosowanej w badaniach biofizycznych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: Biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok pierwszego stopnia, IV semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać zakres ogólnych wiadomości z chemii ogólnej i analitycznej, chemii organicznej, fizyki, biochemii, fizjologii roślin i fizjologii zwierząt.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Wykład – 15 godz., laboratorium – 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, metoda laboratoryjna

Punkty ECTS : 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 49 godz. w tym:

1. udział w wykładach: 15 godz.

2. udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.,

3. udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 4 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Wykład ma za zadanie wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia z zakresu biofizyki. Studenci poznają fizykochemiczne

podstawy procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych.

Laboratoria mają za zadanie zapoznanie studentów z metodami badawczymi stosowanymi w biofizyce.

Literatura:

1. Biofizyka pod red. F. Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

2. Biofizyka dla biologów, Praca zbiorowa pod red. M. Bryszewskiej i W. Leyko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

3. Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. pod. red Z. Jóźwiak, G. Bartosz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.

4. Człowiek i promieniowanie jonizujące, pod red. A. Hrynkiewicz, PWN, Warszawa 2001.

5. Ćwiczenia z biofizyki pod redakcją K. Trębacza, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.

6. Biofizyka molekularna. G. Slósarek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

7. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, A. Cygański, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.1997.

8. Cell physiology sourcebook : essentials of membrane biophysics / ed. by Nicholas Sperelakis, San Diego [etc.] : Academic Press ; Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz aktualne problemy badań biologicznych, podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne, niezbędne do opisu procesów przyrodniczych, najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne będące podstawą procesów biologicznych (KA6_WG6).

2. Student zna podstawowe zasady prawne dotyczące ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (KA6_WK10)

Umiejętności

3. Student potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW1)

4. Student potrafi pracując zarówno indywidualnie jak i zespołowo stosować zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (KA6_UO11)

Kompetencje społeczne

5. Student jest gotów do poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu (KA6_KR5).

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, zaliczenie na ocenę wykładu.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Sękowski
Prowadzący grup: Ewa Olchowik-Grabarek, Szymon Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biofizyki. Podczas realizacji przedmiotu student

poznaje fizyko –chemiczne podstawy procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych. Zapoznaje się z podstawami

działania aparatury stosowanej w badaniach biofizycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr III rok pierwszego stopnia, semestr zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Student powinien posiadać zakres ogólnych wiadomości z chemii

ogólnej i analitycznej, chemii organicznej, fizyki, biochemii, fizjologii roślin i fizjologii zwierząt.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 15 godz., laboratorium – 30 godz.

Metody dydaktyczne

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników,

sporządzanie sprawozdań z ćwiczeń.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, zaliczenie na ocenę wykładu.

Punkty ECTS : 3

Bilans nakładu pracy studenta

75 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 30 godz.

przygotowanie do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 24,4 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 5,6 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50,6 godz., 2,0 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60godz., 2,4 pkt. ECTS

Wykład ma za zadanie wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia z zakresu biofizyki. Studenci poznają fizykochemiczne

podstawy procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych.

Laboratoria mają za zadanie zapoznanie studentów z metodami badawczymi stosowanymi w biofizyce.

Literatura:

1. Biofizyka pod red. F. Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

2. Biofizyka dla biologów, Praca zbiorowa pod red. M. Bryszewskiej i W. Leyko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

3. Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. pod. red Z. Jóźwiak, G. Bartosz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.

4. Człowiek i promieniowanie jonizujące, pod red. A. Hrynkiewicz, PWN, Warszawa 2001.

5. Ćwiczenia z biofizyki pod redakcją K. Trębacza, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.

6. Biofizyka molekularna. G. Slósarek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

7. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, A. Cygański, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.1997.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Sękowski
Prowadzący grup: Ewa Olchowik-Grabarek, Szymon Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biofizyki. Podczas realizacji przedmiotu student

poznaje fizyko –chemiczne podstawy procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych. Zapoznaje się z podstawami

działania aparatury stosowanej w badaniach biofizycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr III rok pierwszego stopnia, semestr zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Student powinien posiadać zakres ogólnych wiadomości z chemii

ogólnej i analitycznej, chemii organicznej, fizyki, biochemii, fizjologii roślin i fizjologii zwierząt.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 15 godz., laboratorium – 30 godz.

Metody dydaktyczne

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników,

sporządzanie sprawozdań z ćwiczeń.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, zaliczenie na ocenę wykładu.

Punkty ECTS : 3

Bilans nakładu pracy studenta

75 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 30 godz.

przygotowanie do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 24,4 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 5,6 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50,6 godz., 2,0 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60godz., 2,4 pkt. ECTS

Wykład ma za zadanie wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia z zakresu biofizyki. Studenci poznają fizykochemiczne

podstawy procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych.

Laboratoria mają za zadanie zapoznanie studentów z metodami badawczymi stosowanymi w biofizyce.

Literatura:

1. Biofizyka pod red. F. Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

2. Biofizyka dla biologów, Praca zbiorowa pod red. M. Bryszewskiej i W. Leyko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

3. Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. pod. red Z. Jóźwiak, G. Bartosz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.

4. Człowiek i promieniowanie jonizujące, pod red. A. Hrynkiewicz, PWN, Warszawa 2001.

5. Ćwiczenia z biofizyki pod redakcją K. Trębacza, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.

6. Biofizyka molekularna. G. Slósarek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

7. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, A. Cygański, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.1997.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.