Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizmy genetycznie modyfikowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3OGM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0519) Nauki biologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Organizmy genetycznie modyfikowane
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I st. Biologia eksperymentalna i molekularna - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe koncepcje doskonalenia roślin, zwierząt i mikroorganizmów oraz zapoznanie z metodyką uzyskiwania organizmów modyfikowanych genetycznie. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje wybrane grupy organizmów modyfikowanych genetycznie oraz ich znaczenie w nauce i życiu (gospodarce) człowieka. W trakcie zajęć przedstawione zostaną regulacje prawne, związane z wytwarzaniem, rejestrem i wprowadzaniem do obrotu GMO oraz kontrowersje wokół GMO.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia eksperymentalna i molekularna)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok /VI semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z podstaw biologii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz., konwersatorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca z publikacjami, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 7.5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Niemierowicz-Szczyt K. 2012. GMO w świetle najnowszych badań. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

2. Malepszy S. 2001. Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (i inne wydania).

3. Organizmy genetycznie zmodyfikowane – mat. szkoleniowe „Wzmocnienie systemu informacji o środowisku w szczególności z zakresu bezpieczeństwa biologicznego”; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, oddz. Wielkopolski, Poznań 2007.

4. Buchowicz J. 2009. Biotechnologia molekularna. Modyfikacje genetyczne, postępy, problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca - artykuły o GMO w czasopismach: Postępy Biologii Komórki (https://pbkom.eu/pl/), Kosmos (https://kosmos.ptpk.org), Biotechnologia. Przykładowo:

1. Dobrowolska A. 2002. Odmiany roślin transgenicznych Bt a pestycydy – aspekty środowiskowe i zdrowotne. Kosmos 51: 99-104.

2. Eckerstorfer MF, Engelhard M, Heissenberger A, Simon S, Teichmann H. 2019. Plants Developed by New Genetic Modification Techniques - Comparison of Existing Regulatory Frameworks in the EU and Non-EU Countries. Front. Bioeng. Biotechnol. 7:26 (doi: 10.3389/fbioe.2019.0002)

3. Golinowski W, Grymaszewska G, Janakowski S, Kurek W, Sobczak M. 2003. Strategie konstruowania roślin transgenicznych odpornych na nicienie. Kosmos 52: 331-340.

4. Skrobiszewska A. 2011. Transgeniczne króliki – uzyskiwanie oraz kierunki wykorzystania. Wiadomości Zootechniczne 2: 31-36

5. Tyczewska A., Bąkowska-Żywicka 2008. Zwierzęta jako bioreaktory – przyszłość przemysłu farmaceutycznego. Biotechnologia 3: 64-70.

Bazy danych - wybrane:

- http://gmo.mos.gov.pl/

- http://www.isaaa.org/ - The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA)

- http://www.goldenrice.org/

- http://www.biotechnologia.pl

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie procesy biochemiczne zachodzące w organizmach żywych oraz techniki inżynierii genetycznej i biotechnologii (KA6_WG3)

2. Student zna i rozumie uwarunkowania i problemy społeczno-gospodarcze funkcjonowania nauk biologicznych, w tym ich uwarunkowania etyczne i prawne (KA6_WK8)

3. Student potrafi wykorzystać techniki multimedialne w celu prezentacji wyników badań, opinii i teorii naukowych (KA6_UW7)

4. Student potrafi dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym na poziomie B2 w celu pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania wiedzy fachowej, a także w celu planowania prostych zadań badawczych (KA6_UW8)

5. Student jest gotów do krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Rodzaje metod dydaktycznych stosowanych na zajęciach ze studentami:

1. metody podające (oparte na słowie) – wykład, dyskusja, praca z literaturą,

2. metody problemowe – wykład konwersatoryjny, seminarium, „burza mózgów”, konsultacje

3. metody praktyczne – projekt, obserwacja, poszukiwanie baz danych i literatury

Ocena studentów:

1. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrane tematy w części konwersatoryjnej

2. Zaliczenie na pozytywną ocenę wykładów (test)

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Ciereszko, Violetta Macioszek
Prowadzący grup: Iwona Ciereszko, Violetta Macioszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia eksperymentalna i molekularna)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok /VI semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z podstaw biologii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz., konwersatorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca z publikacjami, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w konwersatorium: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 41,3 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 33,8 godz. (1,4 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 60 godz. (2,4 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Niemierowicz-Szczyt K. 2012. GMO w świetle najnowszych badań. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

2. Malepszy S. 2001. Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Organizmy genetycznie zmodyfikowane – mat. szkoleniowe „Wzmocnienie systemu informacji o środowisku w szczególności z zakresu bezpieczeństwa biologicznego”; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, oddz. Wielkopolski, Poznań 2007.

4. Buchowicz J. 2009. Biotechnologia molekularna. Modyfikacje genetyczne, postępy, problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

5. Wrześniewska WI. 2008. Żywność genetycznie zmodyfikowana. Aspekty prawne. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Dobrowolska A. 2002. Odmiany roślin transgenicznych Bt a pestycydy – aspekty środowiskowe i zdrowotne. Kosmos 51: 99-104.

2. Eckerstorfer MF, Engelhard M, Heissenberger A, Simon S, Teichmann H. 2019. Plants Developed by New Genetic Modification Techniques - Comparison of Existing Regulatory Frameworks in the EU and Non-EU Countries. Front. Bioeng. Biotechnol. 7:26 (doi: 10.3389/fbioe.2019.0002)

3. Golinowski W, Grymaszewska G, Janakowski S, Kurek W, Sobczak M. 2003. Strategie konstruowania roślin transgenicznych odpornych na nicienie. Kosmos 52: 331-340.

4. Skrobiszewska A. 2011. Transgeniczne króliki – uzyskiwanie oraz kierunki wykorzystania. Wiadomości Zootechniczne 2: 31-36

5. Tyczewska A., Bąkowska-Żywicka 2008. Zwierzęta jako bioreaktory – przyszłość przemysłu farmaceutycznego. Biotechnologia 3: 64-70.

Bazy danych - wybrane:

- http://gmo.mos.gov.pl/

- http://www.isaaa.org/ - The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA)

- http://www.goldenrice.org/

- http://www.biotechnologia.pl

Uwagi:

Rodzaje metod dydaktycznych stosowanych na zajęciach ze studentami:

1. metody podające (oparte na słowie) – wykład, dyskusja, praca z literaturą,

2. metody problemowe – wykład konwersatoryjny, seminarium, „burza mózgów”, konsultacje

3. metody praktyczne – projekt, obserwacja, poszukiwanie baz danych i literatury

Ocena studentów:

1. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrane tematy w części konwersatoryjnej

2. Zaliczenie na pozytywną ocenę wykładów (test)

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Ciereszko, Violetta Macioszek
Prowadzący grup: Iwona Ciereszko, Violetta Macioszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe koncepcje doskonalenia roślin, zwierząt i mikroorganizmów oraz zapoznanie z metodyką uzyskiwania organizmów modyfikowanych genetycznie. W trakcie zajęć przedstawione zostaną regulacje prawne, związane z wytwarzaniem, rejestrem i wprowadzaniem do obrotu GMO oraz dyskusja o kontrowersjach wokół GMO.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia eksperymentalna i molekularna)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok /VI semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z podstaw biologii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz., konwersatorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca z publikacjami, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 7.5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Niemierowicz-Szczyt K. 2012. GMO w świetle najnowszych badań. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

2. Malepszy S. 2001. Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (i inne wydania).

3. Organizmy genetycznie zmodyfikowane – mat. szkoleniowe „Wzmocnienie systemu informacji o środowisku w szczególności z zakresu bezpieczeństwa biologicznego”; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, oddz. Wielkopolski, Poznań 2007.

4. Buchowicz J. 2009. Biotechnologia molekularna. Modyfikacje genetyczne, postępy, problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca - artykuły o GMO w czasopismach: Postępy Biologii Komórki (https://pbkom.eu/pl/), Kosmos (https://kosmos.ptpk.org), Biotechnologia. Przykładowo:

1. Dobrowolska A. 2002. Odmiany roślin transgenicznych Bt a pestycydy – aspekty środowiskowe i zdrowotne. Kosmos 51: 99-104.

2. Eckerstorfer MF, Engelhard M, Heissenberger A, Simon S, Teichmann H. 2019. Plants Developed by New Genetic Modification Techniques - Comparison of Existing Regulatory Frameworks in the EU and Non-EU Countries. Front. Bioeng. Biotechnol. 7:26 (doi: 10.3389/fbioe.2019.0002)

3. Golinowski W, Grymaszewska G, Janakowski S, Kurek W, Sobczak M. 2003. Strategie konstruowania roślin transgenicznych odpornych na nicienie. Kosmos 52: 331-340.

4. Tyczewska A., Bąkowska-Żywicka 2008. Zwierzęta jako bioreaktory – przyszłość przemysłu farmaceutycznego. Biotechnologia 3: 64-70.

Bazy danych - wybrane:

- http://gmo.mos.gov.pl/

- http://www.isaaa.org/ - The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA)

- http://www.goldenrice.org/

- http://www.biotechnologia.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.