Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy genomiki i proteomiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3PGIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy genomiki i proteomiki
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I st. Biologia eksperymentalna i molekularna - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student ma opanowane podstawy biologii molekularnej, w tym posługuje się fachową terminologią z zakresu genetyki, potrafi opisać podstawowe procesy molekularne zachodzące w komórce oraz wyjaśnić zasady stosowania podstawowych technik stosowanych w biologii molekularnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przedstawienie zagadnień leżących w obszarze zainteresowań genomiki, transkryptomiki oraz proteomiki, w tym podejścia metodycznego w badaniach struktury i funkcji genomów oraz wykorzystania informacji o genomach w biotechnologii i medycynie.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia eksperymentalna i molekularna)

Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dyscyplina: nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok / VI semestr (letni)

Liczba godzin dydaktycznych: konwersatoria - 30 godz.

Metody dydaktyczne: dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz., w tym:

- udział w wykładach: 0 godz.

- udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

- przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów: 25 godz.

- udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach: 3 godz.

W trakcie konwersatoriów poruszane są takie zagadnienia jak: genomika strukturalna i historia poznania genomów różnych organizmów, w tym genomu człowieka; genomika funkcjonalna oraz wykorzystanie zwierzęcych i roślinnych gatunków modelowych; genomika porównawcza w badaniach historii i funkcjonowania genomów różnych organizmów; zastosowania genomiki w badaniach archeologicznych; genomika różnic indywidualnych, w tym farmakogenomika i nutrigenomika; analiza transkryptomu oraz proteomika i metabolomika i ich zastosowanie w medycynie.

Literatura:

1. Brown T. A. 2020. Genomy. PWN, Warszawa.

2. Lesk A. 2019. Wprowadzenie do bioinformatyki. PWN, Warszawa.

3. Baxevanis A. D., Ouellette B. F. 2005. Bioinformatyka. Podręcznik do analizy genów i białek. PWN, Warszawa.

4. Węglański P. 2006. Genetyka molekularna. PWN, Warszawa.

6. Cullis C. A. 2004. Plant genomics and proteomics. John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey. http://www.lib.ysu.am/disciplines_bk/9d0526355025b9ea7bcd3ec960968b4a.pdf

Efekty uczenia się:

1. Student/absolwent charakteryzuje procesy biochemiczne zachodzące w organizmach żywych oraz techniki inżynierii genetycznej i biotechnologii - KA6_WG3

2. Student/absolwent potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację - KA6_UW1

3. Student/absolwent potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach - KA6_UK9

4. Student/absolwent jest gotów do kontaktu z ekspertami w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w trakcie zajęć poprzez ocenę jego aktywności oraz przygotowania do zajęć, jak również w trakcie końcowego kolokwium pisemnego (średnia z ocen z prezentacji i kolokwium pisemnego).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Jermakowicz
Prowadzący grup: Edyta Jermakowicz, Maciej Matosiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przedstawienie zagadnień leżących w obszarze zainteresowań genomiki, transkryptomiki oraz proteomiki, w tym podejścia metodycznego w badaniach struktury i funkcji genomów oraz wykorzystania informacji o genomach w biotechnologii i medycynie.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia eksperymentalna i molekularna)

Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dyscyplina: nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok / VI semestr (letni)

Liczba godzin dydaktycznych: konwersatoria - 30 godz.

Metody dydaktyczne: dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz., w tym:

- udział w wykładach: 0 godz.

- udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

- przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów: 25 godz.

- udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach: 3 godz.

W trakcie konwersatoriów poruszane są takie zagadnienia jak: genomika strukturalna i historia poznania genomów różnych organizmów, w tym genomu człowieka; genomika funkcjonalna oraz wykorzystanie zwierzęcych i roślinnych gatunków modelowych; genomika porównawcza w badaniach historii i funkcjonowania genomów różnych organizmów; zastosowania genomiki w badaniach archeologicznych; genomika różnic indywidualnych, w tym farmakogenomika i nutrigenomika; analiza transkryptomu oraz proteomika i metabolomika i ich zastosowanie w medycynie.

Literatura:

1. Brown T. A. 2020. Genomy. PWN, Warszawa.

2. Lesk A. 2019. Wprowadzenie do bioinformatyki. PWN, Warszawa.

3. Baxevanis A. D., Ouellette B. F. 2005. Bioinformatyka. Podręcznik do analizy genów i białek. PWN, Warszawa.

4. Węglański P. 2006. Genetyka molekularna. PWN, Warszawa.

5. Cullis C. A. 2004. Plant genomics and proteomics. John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey. http://www.lib.ysu.am/disciplines_bk/9d0526355025b9ea7bcd3ec960968b4a.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Jermakowicz, Maciej Matosiuk
Prowadzący grup: Edyta Jermakowicz, Maciej Matosiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przedstawienie zagadnień leżących w obszarze zainteresowań genomiki, transkryptomiki oraz proteomiki, w tym podejścia metodycznego w badaniach struktury i funkcji genomów oraz wykorzystania informacji o genomach w biotechnologii i medycynie.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia eksperymentalna i molekularna)

Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dyscyplina: nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok / VI semestr (letni)

Liczba godzin dydaktycznych: konwersatoria - 30 godz.

Metody dydaktyczne: dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz., w tym:

- udział w wykładach: 0 godz.

- udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

- przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów: 25 godz.

- udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach: 3 godz.

W trakcie konwersatoriów poruszane są takie zagadnienia jak: genomika strukturalna i historia poznania genomów różnych organizmów, w tym genomu człowieka; genomika funkcjonalna oraz wykorzystanie zwierzęcych i roślinnych gatunków modelowych; genomika porównawcza w badaniach historii i funkcjonowania genomów różnych organizmów; zastosowania genomiki w badaniach archeologicznych; genomika różnic indywidualnych, w tym farmakogenomika i nutrigenomika; analiza transkryptomu oraz proteomika i metabolomika i ich zastosowanie w medycynie.

Literatura:

1. Brown T. A. 2020. Genomy. PWN, Warszawa.

2. Lesk A. 2019. Wprowadzenie do bioinformatyki. PWN, Warszawa.

3. Baxevanis A. D., Ouellette B. F. 2005. Bioinformatyka. Podręcznik do analizy genów i białek. PWN, Warszawa.

4. Węglański P. 2006. Genetyka molekularna. PWN, Warszawa.

5. Cullis C. A. 2004. Plant genomics and proteomics. John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey. http://www.lib.ysu.am/disciplines_bk/9d0526355025b9ea7bcd3ec960968b4a.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.