Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ślady biologiczne w kryminalistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3SBK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ślady biologiczne w kryminalistyce
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III r. I st. Biologia sądowa - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot zakłada wszechstronne przedstawienie zagadnień związanych z wykorzystaniem w kryminalistyce oraz w konsekwencji postępowaniu karnym śladów biologicznych. W ramach zajęć terenowych oraz laboratoriów student będzie miał umiejętności ujawniania, zabezpieczania oraz analizowanie śladów biologicznych w podstawowym zakresie zgodnie z wiedzą kryminalistyczną oraz biologiczną. Zaprezentowane także zostaną podstawowe regulacje prawne odnoszące się do postępowania z tego typu śladami.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia sądowa)

Dziedzina nauki społeczne, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok III/sem. V (zimowy)

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 15 godzin, laboratorium - 10 godzin, zajęcia terenowe - 5 godzin

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia w laboratorium, zajęcia terenowe, konsultacje.

Punkty ECTS - 3

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: udział w wykładach: 15 godz., udział w laboratorium: 10 godzin, udział w zajęciach terenowych: 5 godz.; przygotowanie się do zajęć i egzaminu 41,3 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 33,8 godz. (1,4 pkt ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 60 godz. (2,4 pkt ECTS).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Guzik-Makaruk E. M., Borkowska K., Zubańska M., Procesowe wykorzystanie śladów biologicznych, EUROPRAWO, Warszawa 2021

Gruza E., Moszczyński J., Goc M. 2020 Kryminalistyka czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, Wolters Kluwer, Warszawa

Goc M., Moszczyński J. 2007. Ślady kryminalistyczne. Difin, Warszawa.

Horoszowski P. 1958. Kryminalistyka. PWN, Warszawa

Widacki J. 2016. Kryminalistyka. C.H. Beck, Warszawa

Hanausek T., 2009. Kryminalistyka. Zarys Wykładu. Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Li R., Forensic biology, 2nd Edition, CRC Press, 2021

Hołyst B. 2017. Kryminalistyka. Wolters Kluwer, Warszawa.

Tilstone W. J., Savage K. A., Clark L. A. 2006. Forensic Science, ABC-CLIO, Oxford

Robertson J. R. 1999. Forensic Examination of Hair, Tylor & Francis, Londyn

Genge N. E. 2004, The Forensic Casebook, the science of crime scene investigation. Ebury Press. Wielka Brytania

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych i biochemicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych. (KA6_WG7)

2. Student potrafi postępować z materiałem zakaźnym i niebezpiecznym. (KA6_UW3)

3. Student potrafi pracując zarówno indywidualnie jak i zespołowo stosować zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Student jest gotów do kontaktu z ekspertami w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów. (KA6_KK2)

5. Student jest gotów zastosować standardowe metody badań terenowych w celu poznania/zbadania procesów biologicznych oraz prowadzić ich dokumentację. (KA6_UW2)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie napisanie odpowiedzi na pytania w formie opisowej lub testu w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.

Warunkiem przystąpienia do zdawana zaliczenia z wykładów jest otrzymanie pozytywnych ocen z zajęć laboratoryjnych oraz zajęć terenowych.

Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych na podstawie aktywnego udział w zajęciach, wykonanie ćwiczeń, oraz sporządzanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.

Zaliczenie na ocenę zajęć terenowych na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz wykonanie ćwiczeń.

Skala oceny 2-5.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski, Wojciech Pol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski, Wojciech Pol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.