Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3SED Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I st. Biologia eksperymentalna i molekularna - sem. letni
III rok I st. Biologia sądowa - sem. letni
III rok I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej i zaprezentowania jej w postaci prezentacji multimedialnej. Student poszerza wiadomości o najnowsze osiągnięcia w zakresie wybranego tematu pracy. Nabywa umiejętności samodzielnego wyszukiwania źródeł wiedzy fachowej, analizowania i syntetyzowania zdobytej wiedzy. Student uczy się syntetycznego przedstawienia problemu badawczego w oparciu o wybrane opracowania naukowe publikowane w języku polskim i obcym z uwzględnieniem roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej i zaprezentowania jej w postaci prezentacji multimedialnej. Student poszerza wiadomości o najnowsze osiągnięcia w zakresie wybranego tematu pracy. Nabywa umiejętności samodzielnego wyszukiwania źródeł wiedzy fachowej, analizowania i syntetyzowania zdobytej wiedzy. Student uczy się syntetycznego przedstawienia problemu badawczego w oparciu o wybrane opracowania naukowe publikowane w języku polskim i obcym z uwzględnieniem roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, Moduł dyplomowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok /VI semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne: seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza tekstów, konsultacje

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 175 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 87,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach: 57,5 godz.

Przygotowanie się do zajęć, zaliczeń (praca własna studenta): 87,5 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe,

podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów, w tym zasady organizacji życia na poszczególnych poziomach, stosując przy tym właściwą terminologię oraz cechy charakterystyczne poszczególnych grup organizmów zgodnie z podziałem systematycznym (KA6_WG1)

2. Student zna i rozumie uwarunkowania i problemy społeczno-gospodarcze funkcjonowania nauk biologicznych, w tym ich uwarunkowania etyczne i prawne (KA6_WK8)

3. Student potrafi wykorzystać techniki multimedialne w celu prezentacji wyników badań, opinii i teorii naukowych (KA6_UW7)

4. Student potrafi dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym na poziomie B2 w celu pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania wiedzy fachowej, a także w celu planowania prostych zadań badawczych (KA6_UW8)

5. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach (KA6_UK9)

6. Student potrafi samodzielnie odnajdywać źródła wiedzy i odpowiednio je wykorzystywać w celu stałego poszerzania swoich kwalifikacji (KA6_UU12)

7. Student jest gotów do krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1)

8. Student jest gotów do wykazywania kreatywnej postawy w rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej (KA6_KO3)

9. Student jest gotów do odpowiedzialnego wypełniania zadań w zależności od zajmowanego stanowiska, przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o tradycje wykonywanego zawodu (KA6_KR6)

Metody i kryteria oceniania:

1. Pozytywna ocena dwóch prezentacji multimedialnych, w tym prezentacji projektu dyplomowego.

2. Aktywny udział w dyskusji naukowej na zajęciach

3. Obecność na seminarium jest obowiązkowa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Banaszek, Anetta Borkowska, Iwona Ciereszko, Mirosława Kupryjanowicz, Izabela Tałałaj, Jan Taylor
Prowadzący grup: Agata Banaszek, Iwona Ciereszko, Mirosława Kupryjanowicz, Izabela Tałałaj, Jan Taylor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Banaszek, Anetta Borkowska, Mirosława Kupryjanowicz, Jan Taylor
Prowadzący grup: Agata Banaszek, Mirosława Kupryjanowicz, Jan Taylor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.