Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do genetyki konserwatorskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3WGK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do genetyki konserwatorskiej
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I st. Biologia eksperymentalna i molekularna - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze znaczeniem zmienności genetycznej w prawidłowym funkcjonowaniu naturalnych populacji. Studenci poznają praktyczne metody utrzymania bądź podniesienia poziomu zmienności w warunkach pofragmentowanych środowisk. Przedmiot przedstawia studentom w jaki sposób powstała nauka stosowana jaką jest genetyka konserwatorska, łącząca osiągnięcia różnorodnych dziedzin: genetyki populacji, biologii konserwatorskiej, ewolucjonizmu i ekologii.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia molekularna)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok, VI semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z genetyki ogólnej i podstaw genetyki populacji

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 15h, konwersatorium - 15h

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, dyskusja, projekty, konsultacje

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta 75 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w konwersatoriach: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 37,5 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 7,5 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5

Procent godzin pracy własnej studenta 50%

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Avise: Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. WUW 2008

2. Freeland J. Ekologia molekularna. PWN 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Henry R. Plant conservation genetics. 2006. New York, Food products press

Efekty uczenia się:

1. student zna i rozumie zasady dziedziczenia i prawidłowości ewolucji organizmów KA6-WG4

2. student zna i rozumie uwarunkowania i problemy społeczno-gospodarcze funkcjonowania nauk biologicznych, w tym ich uwarunkowania etyczne i prawne KA6-WG8

3. student potrafi wykorzystać techniki multimedialne w celu prezentacji wyników badań, opinii i teorii

naukowych KA6-UW6

4. student potrafi dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym na poziomie B2 w celu pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania wiedzy fachowej, a także w celu planowania prostych zadań badawczych KA6-UW8

5. student jest gotów do krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność KA6-KK1

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacje, analiza literatury

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę konwersatorium, zaliczenie na ocenę materiału wykładowego, obecność na konwersatoriach i wykładach

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w 23 ust.6 Regulaminu Studiów Uniwersyetetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Banaszek
Prowadzący grup: Agata Banaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Banaszek
Prowadzący grup: Agata Banaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.