Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomedyczne aspekty działania związków biologicznie czynnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3ZBC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne aspekty działania związków biologicznie czynnych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I st. Biologia sądowa - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia dotyczące oddziaływania wybranych związków biologicznie czynnych z różnymi celami molekularnymi komórek. Student poznaje ich właściwości, budowę i aktywność biologiczną. Podczas realizacji przedmiotu student zdobywa wiedzę dotyczącą molekularnych mechanizmów działania związków biologicznie aktywnych, ich działania leczniczego i/lub toksycznego czy narkotycznego.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia sądowa)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr III rok/VI semestr (letni)

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać zakres ogólnych wiadomości z chemii ogólnej, analitycznej i organicznej, fizyki, biochemii, biofizyki, fizjologii roślin i fizjologii zwierząt.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz., laboratorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników, sporządzanie sprawozdań z ćwiczeń.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, zaliczenie na ocenę wykładu.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 3 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

1. D. Steinhilber, M. Schuber-Zsilavecz, H. J. Roth. Chemia medyczna. MedPharm, Wrocław 2012.

2. G.Patrick. Krótkie wykłady. Chemia leków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

3. K. Dołowy, A, Szewczyk, S. Pikuła. Błony biologiczne. "Śląsk" Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice-Warszawa 2003.

4. „Biofizyka - wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami”, red. Zofia Jóźwiak i Grzegorz Bartosz, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007.

5. A.F.M.Botello et al. (2019) A review of cardiac glycosides: Structure, toxicokinetics, clinical signs, diagnosis and antineoplastic potential. Toxicon, 158, 63-68.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie procesy biochemiczne zachodzące w organizmach żywych oraz techniki inżynierii genetycznej i biotechnologii (KA6_WG3)

2. Student zna i rozumie powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz aktualne problemy badań biologicznych, podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne, niezbędne do opisu procesów przyrodniczych, najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne będące podstawą procesów biologicznych (KA_WG6)

3. Student zna i rozumie podstawowe zasady prawne dotyczące ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (KA6_WK10)

Umiejętności:

4. Student potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą podstawowych szlaków biochemicznych w celu wykazania jedności i różnorodności organizmów żywych (KA6_UW3)

Kompetencje społeczne:

5. Student potrafi poddać krytycznej analizie informacje z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, egzamin pisemny z wykładu.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w

Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Olchowik-Grabarek
Prowadzący grup: Violetta Macioszek, Ewa Olchowik-Grabarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Olchowik-Grabarek
Prowadzący grup: Violetta Macioszek, Ewa Olchowik-Grabarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.