Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Paleobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-1PAL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Paleobiologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II st. Biologia Molekularna - sem. letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę botaniczną i zoologiczną.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w kluczowe zagadnienia z zakresu paleobiologii w zakresie pogłębionym. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje znaczenie (w tym ograniczenia) zapisu paleontologicznego w kontekście badań biologii organizmów wymarłych i procesów ewolucyjnych, metodologię paleontologiczną (stosowaną w analizach organizmów i ich środowisk), najważniejsze momenty w ewolucji roślin i zwierząt oraz filogenezę wybranych taksonów.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia molekularna)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok, semestr II (letni)

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, pokaz, dyskusja, obserwacja, metoda laboratoryjna.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 50 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 18 godz.

Wykład ma za zadanie przybliżyć studentom kluczowe zagadnienia z zakresu paleobiologii, natomiast laboratoria poświęcone są zajęciom praktycznym wykorzystującym wspomnianą wiedzę.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dzik J. Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii. PWN, Warszawa, 2003 (lub nowsze).

2. Jachowicz A., Dybova-Jachowicz S. Paleobotanika. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2003.

3. Raup D.M., Stanley S.M. Podstawy paleontologii. PWN, Warszawa, 1984.

4. Szweykowska A., Szweykowski J. Botanika. Tom 2. Systematyka. PWN, Warszawa, 2007.

5. Willis K. J., McElwain J.C. The Evolution of Plants. Oxford University Press, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Dybova-Jachowicz S., Sadowska A. (red.). Palinologia. Wydawnictwa Instytutu Botaniki PAN, Kraków, 2003.

2. Stanley S.M. Historia Ziemi. PWN, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

Wiedza:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów: KA7_WG1.

2. Student zna i rozumie wzajemne złożone powiązania organizmów ze środowiskiem: KA7_WG3.

3. Student zna i rozumie mechanizmy specjacji i ewolucji organizmów żywych: KA7_WG5.

Umiejętności:

4. Student potrafi wykorzystywać zawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiazywania problemów badawczych: KA7_UW2.

5. Student potrafi odnaleźć się w pracach zespołowych i podejmować obowiązki kierowania zespołem: KA7_UO7.

Kompetencje społeczne:

6. Student jest gotów do stosowania zasad etyki w życiu codziennym i pracy zawodowej: KA7_KR4.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: pisemny egzamin testowy (na ocenę) obejmujący wiedzę przekazaną w trakcie wykładów. Do dopuszczenia do egzaminu konieczne jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia laboratorium.

Laboratorium: przygotowanie przez studentów referatów/sprawozdań

dotyczących tematyki zajęć (na ocenę), pisemne kolokwium w formie testu (na ocenę). Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych.

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) ocenianie odbywa się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”) do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)