Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie opinii sądowych i procesowe aspekty pracy biegłego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2ESP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie opinii sądowych i procesowe aspekty pracy biegłego
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok II st. Biologia sądowa - sem. letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się przekazanie wiedzy na poziomie uniwersyteckim dotyczące o ogólnych informacji z dziedziny prawnej i kryminalistycznej dotyczących opinii biegłego. Dotyczy to zwłaszcza stosownych przepisów prawa procesowego o opinii biegłego, a także regulacji prawnych dotyczących statusu prawnego biegłego. Zwrócona zostanie uwaga na specyfikę opinii z zakresu nauk biologicznych. Przedstawione zostaną elementy metodyki pracy biegłego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Opinie biegłego przygotowywane na potrzeby postępowania karnego na etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego mają ogromne znacznie dla prawidłowości jego przebiegu, a w szczególności ustaleniu prawdy materialnej. Celem przygotowania wolnej od wad opinii musi zostać spełnionych szereg przesłanek o charakterze prawnym — zgodność z przepisami kodeksu postępowania karnego, a także technicznym opisanym przez kryminalistykę (w zakresie techniki i metodyki) oraz etycznym. Ponadto, istotna kwestią jest status prawny biegłego oraz jego metodyka pracy.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. IV

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godz. wykładu i 15 godz. konwersatorium.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. wykładu i 15 godz.konwersatorium, przygotowanie do zajęć i egzaminu 20 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 20 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007

J. Jerzewska, Od oględzin do opinii biegłego, Poradnik dla prowadzących postępowanie karne, wyd. 2, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005

Kasprzak J., Młodziejowski B., Kasprzak W., Kryminalistyka, Zarys systemu, Difin, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,

Warszawa 2020.

Czeczot Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Wyd. “Comer”, Toruń 1996.

Gutekunst W., Kryminalistyka: zarys systematycznego wykładu, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974.

Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Wydawnictwo “Zakamycze”, Kraków 2005.

Hołyst B., Kryminalistyka, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2017.

Kędzierska G., Kędzierski W., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno

2011.

Kulicki M., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Stępka L., Kryminalistyka: wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Wydawnictwo

Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.

Widacki J., Kryminalistyka, C.H.Beck, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA7_WK9 - reguły rządzące wolnym rynkiem, przepisy prawne związane z biologicznym materiałem dowodowym stosowane w sądownictwie oraz prawo autorskie

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA7_UW4 - posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi, w tym multimedialnymi, w celu prezentacji wyników doświadczeń, analizy danych i opisu zjawisk

KA7_UU8 - samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową i motywować innych do podjęcia takich działań

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA7_KK2 - kontaktu z ekspertami w przypadku niemożności samodzielnego podjęcia decyzji dotyczących rozwiązania napotkanych problemów

KA7_KR4 - stosowania zasad etyki w życiu codziennym i pracy zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę w postaci odpowiedzi na pytania w formie opisowej lub też w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest zaliczenie konwersatorium.

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.

Zaliczenie konwersatorium na podstawie przygotowanego referatu na zadany temat — w razie konieczności — przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.

Obecność na konwersatorium jest obowiązkowa.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)