Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia ewolucyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2EWO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologia ewolucyjna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok II st. BM - semestr zimowy
II rok II st. BSad - semestr zimowy
II rok II st. BŚ - semestr zimowy
II rok II st. MzB - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma zaznajomić studentów z biologią ewolucyjną rozumianą jako program badawczy służący wyjaśnianiu mechanizmów powstawania podstawowych cech i procesów biologicznych. Zajęcia przedstawiają pogłębiony stan wiedzy na temat aparatu pojęciowego biologii ewolucyjnej (pojęcie dostosowania 'fitness' i adaptacji darwinowskiej), jej najważniejszych programów badawczych, hipotez i teorii (m. in. psychologii ewolucyjnej, medycyny darwinowskiej, teorii historii życiowych, hipotez tłumaczących ewolucje starzenia i wirulencji) aż po rozróżnienie ewolucji biologicznej i kulturowej.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok /III semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 50 godz.

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 0 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 10 godz. (egzamin 2 godz., konsultacje 8 godz.)

praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 25 godz.

Literatura:

Literatura:

Avise J. C. 2008. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. WUW, Warszawa.

Dawkins R. 2012. Samolubny gen. Prószyński i S-ka, Warszawa.

Dawkins R. 2018. Opowieść przodka. WAB, Warszawa.

Futuyma D. J. 2009. Ewolucja. WUW, Warszawa.

Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J., Szarski H. i Szymura J.M. 2002. Zarys mechanizmów ewolucji. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych (KA7_WG1)

2. student zna i rozumie wzajemne złożone powiązania organizmów ze środowiskiem (KA7_WG3)

3. student zna i rozumie mechanizmy specjacji i ewolucji organizmów żywych (KA7_WG5).

Kompetencje społeczne:

4. student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów (KA7_KK1)

5. student jest gotów do stosowania zasad etyki w życiu codziennym i pracy zawodowej (KA7_KR4).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny (zadania typu otwartego).

Większość treści wykładu oparta jest o literaturę anglojęzyczną, niedostępną w polskim tłumaczeniu. Stąd też studenci mają dostęp do pełnych treści wykładów oraz listy otwartych zagadnień egzaminacyjnych.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych są zgodne z ogólnymi wymaganiami określonymi w § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Konarzewski
Prowadzący grup: Marek Konarzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Konarzewski
Prowadzący grup: Marek Konarzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)