Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka sądowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2GES Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka sądowa
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok II st. BSad - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami molekularnymi wykorzystywanymi do identyfikacji osób, szczątków i śladów biologicznych oraz z metodami opracowania wyników analiz genetycznych. Studenci poznają trudności i zagrożenia związane z pobieranie materiału do analiz sądowych, jego transportem, przechowywaniem oraz wpływem tych aktywności na wynik profilowania genetycznego.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia sądowa)

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok, semestr III (zimowy)

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz.,

Metody dydaktyczne: wykład, burza mózgów, pokaz, pomiar, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Całkowity nakład pracy studenta: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 47 godz., w tym:

a) udział w wykładach: 15 godz.,

b) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.,

c) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 28 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Li 2015. Forensic biology. CRC Press, Taylor & Francis Group.

2. A. Gunn. 2014. Essential forensic biology. 2nd ed, Wiley-Blackwell.

3. W. Goodwin (ed). 2016. Forensic DNA typing protocols. Humana Press.

4. M. Tidball-Binz (red.). 2009. Missing people, DNA analysis and identification of human remains. International Committee of the Red Cross. https://www.icrc.org/en/publication/4010-missing-people-dna-analysis-and-identification-human-remains-guide-best-practice

Literatura uzupełniająca:

5. D. L. Hart, GA Clark. 2009. Podstawy genetyki populacyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

6. H. Krzanowska, A. Łomnicki, J. Rafiński. 1982. Wprowadzenie do genetyki populacji. Państwowe Wydawnictwo Naukowe

7. Wybrane artykuły naukowe z czasopism:

- Jeffreys AJ, Wilson V, Thein SL. 1985. Individual-specific “fingerprints” of Human DNA. Nature 314: 67–74 (https://www.nature.com/articles/316076a0)

- Jeffreys AJ, Brookfield JF, Semeonoff R. 1985. Positive identification of an

immigration test-case using human DNA fingerprints. Nature 317: 818–819 (https://www.nature.com/articles/317818a0).

- Roewer L. 2013. DNA fingerprinting in forensics: past, present, future. Investigative Genetics 4:22 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3831584/pdf/2041-2223-4-22.pdf).

- Goray i in. 2012. Evaluation of multiple transfer of DNA using mock case scenarios. Legal Medicine 14: 40–46 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22189169/)

- Spółnicka M., Drabik J. 2007. Markery miniSTR jako nowa technologia badania śladów biologicznych w kryminalistyce. PROBLEMY KRYMINALISTYKI 258/07 (https://problemykryminalistyki.pl/pl/archive/r/2005/2009/y/2007/markery-ministr-jako-nowa-technologia-badania-sladow-biologicznych-w-kryminalistyce-564.html).

- Ballantyne i in. 2014. Toward Male Individualization with Rapidly Mutating Y-Chromosomal Short Tandem Repeats. Human Mutations 35(8): 1021–1032 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4145662/)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student poznaje nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych - KA7_WG6.

2. Student poznaje główne tendencje rozwoju genetyki sądowej oraz czynniki, w tym finansowe, umożliwiające prowadzenie badań - KA7_WG7.

Umiejętności:

3. Student potrafi wykorzystywać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych - KA7_UW2.

4. Student potrafi pracować z biologicznym materiałem zakaźnym oraz niebezpiecznym - KA7_UW3.

5. Student potrafi odnaleźć się w pracach zespołowych i podejmować obowiązki kierowania zespołem - KA7_OU7.

Kompetencje społeczne:

6. Student jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy oraz zespołowy przy rozwiązywaniu problemów badawczych - KA7_KO3.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny (pytania otwarte i z odpowiedziami do wyboru). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z zaliczenia laboratoriów.

Laboratoria - pozytywna ocena z zaliczenia dwóch pisemnych kolokwiów.

Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu UwB z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak, Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Agnieszka Bona, Katarzyna Jadwiszczak, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak, Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Agnieszka Bona, Katarzyna Jadwiszczak, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak, Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Agnieszka Bona, Katarzyna Jadwiszczak, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.