Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultury in vitro

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2KIV
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultury in vitro
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Biochemia 320-MS1-1BIO
Biologia komórki 320-MS1-1BKO
Fizjologia zwierząt 0200-BS1-2FZZ

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawowy zakres wiedzy i umiejętności z zakresu biologii komórki, biochemii i fizjologii zwierząt.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia związane ze zwierzęcymi kulturami in vitro zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Student poznaje podstawowe techniki uzyskiwania, namnażania i przechowywania zwierzęcych i ludzkich komórek w warunkach in vitro, podstawowe mechanizmy sterowania rozwojem tych komórek oraz możliwości wykorzystania modeli in vitro w badaniach laboratoryjnych i praktyce medycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: II rok studiów drugiego stopnia, specjalność mikrobiologia z biotechnologią, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

konwersatorium - 15 godz., laboratorium - 15 godz.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., w tym

1. udział w wykładach 15 godz.

2. udział w zajęciach pozawykładowych 15 godz.

3. udział w konsultacjach / zaliczeniach / egzaminie 7,5 godz. (zaliczenie laboratorium 1,5 godz., zaliczenie konwersatorium 1 godz., konsultacje 5 godz.)

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć / zaliczeń / egzaminów) 37,5 godz.

Konwersatorium:

W trakcie konwersatorium student zdobywa podstawową wiedzę dotyczącą specyfiki metody zwierzęcych kultur in vitro. Poznaje najważniejsze osiągnięcia kultur in vitro mające fundamentalne znaczenie dla rozwoju biotechnologii. Dowiaduje się o możliwościach rozwoju komórek poza macierzystym organizmem i o obecnych sposobach i perspektywach wykorzystania kultur in vitro w rolnictwie, przemyśle i medycynie.

Laboratorium:

Student nabywa praktycznych umiejętności zakładania i prowadzenia zwierzęcych kultur in vitro. Poznaje specyfikę pracy w warunkach sterylnych i metodykę stosowaną w laboratoriach kultur in vitro.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stokłosowa S. (red.). 2011. Hodowla komórek i tkanek. PWN, Warszawa

2. Drewa T. 2007. Kultury komórkowe zwierząt i człowieka: przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunku biotechnologia. UMK, Toruń. CM, Bydgoszcz

Literatura uzupełniająca:

1. R. Paduch. 2019. Praktikum z hodowli komórek i tkanek. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

2. H. Bartel. 2012. Embriologia. Wydawnictwo lekarskie PZWL

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych - KA7_WG1

2. Student zna i rozumie złożone procesy komórkowe na poziomie molekularnym i strukturalnym - KA7_WG2

3. Student zna i rozumie główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych oraz czynniki, w tym finansowe, umożliwiające prowadzenie badań - KA7_WG7

4. Student zna i rozumie uwarunkowania społeczno-gospodarcze, etyczne i prawne prowadzenia edukacji i badań biologicznych - KA7_WK8

Umiejętności:

5. Student potrafi korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie - KA7_UW5

Kompetencje społeczne:

6. Student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnieciami naukowymi w celu rozwiazywania problemów - KA7_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów i konwersatoriów.

Metody dydaktyczne: konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników

eksperymentów przeprowadzanych samodzielnie przez studentów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Czerniecka
Prowadzący grup: Magdalena Czerniecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia związane ze zwierzęcymi kulturami in vitro zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Student poznaje podstawowe techniki uzyskiwania, namnażania i przechowywania zwierzęcych i ludzkich komórek w warunkach in vitro, podstawowe mechanizmy sterowania rozwojem tych komórek oraz możliwości wykorzystania modeli in vitro w badaniach laboratoryjnych i praktyce medycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: II rok studiów drugiego stopnia, specjalność mikrobiologia z biotechnologią, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

konwersatorium - 15 godz., laboratorium - 15 godz.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., w tym

1. udział w wykładach 15 godz.

2. udział w zajęciach pozawykładowych 15 godz.

3. udział w konsultacjach / zaliczeniach / egzaminie 7,5 godz. (zaliczenie laboratorium 1,5 godz., zaliczenie konwersatorium 1 godz., konsultacje 5 godz.)

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć / zaliczeń / egzaminów) 37,5 godz.

Konwersatorium:

W trakcie konwersatoriów student zdobywa podstawową wiedzę dotyczącą specyfiki metod hodowli zwierzęcych kultur in vitro. Poznaje najważniejsze osiągnięcia kultur in vitro mające fundamentalne znaczenie dla rozwoju biotechnologii. Dowiaduje się o możliwościach rozwoju komórek poza macierzystym organizmem i o obecnych sposobach oraz perspektywach wykorzystania kultur in vitro w rolnictwie, przemyśle i medycynie.

Laboratorium:

Student nabywa praktycznych umiejętności zakładania i prowadzenia zwierzęcych kultur in vitro. Poznaje specyfikę pracy w warunkach sterylnych i metodykę stosowaną w laboratoriach kultur in vitro.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stokłosowa S. (red.). 2011. Hodowla komórek i tkanek. PWN, Warszawa

2. Drewa T. 2007. Kultury komórkowe zwierząt i człowieka: przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunku biotechnologia. UMK, Toruń. CM, Bydgoszcz

Literatura uzupełniająca:

1. R. Paduch. 2019. Praktikum z hodowli komórek i tkanek. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

2. H. Bartel. 2012. Embriologia. Wydawnictwo lekarskie PZWL

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)