Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru - Różnorodność genetyczna roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2PDW08
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Różnorodność genetyczna roślin
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.fakultatywne
II rok II st. Biologia sądowa - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć opanowaną podstawową wiedzę dotyczącą genetyki, ekologii roślin, fitotaksonomii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zastosowanie markerów genetycznych w szeroko pojętej botanice:

1. Fitotaksonomii: weryfikacja pozycji taksonomicznej oraz relacji między taksonami,

ustalanych na podstawie klasycznych metod stosowanych w systematyce roślin,

wykorzystujących cechy morfologiczne

2. Filogeografii: wzorce filogeograficzne i historia kolonizacji różnych grup roślin,

lokalizacja refugiów

3. Ekologii: zmienność genetyczna i zróżnicowanie między populacjami roślin o różnych

strategiach życia oraz czynniki kształtujące różnorodność genetyczną

4. Zastosowanie narzędzi genetycznych w działaniach konserwatorskich (ochrona in situ i ex situ; rola informacji nt. różnorodności genetycznej w planowaniu reintrodukcji i introdukcji)

5. Rola narzędzi genetycznej w utrzymywaniu różnorodności genetycznej w rolnictwie.

6. Centra genetycznej różnorodności gatunków użytkowych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot fakultatywny, moduł specjalnościowy (biologia sądowa)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok/II semestr (letni)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. konwersatorium – 20 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz.:

1) udział w wykładach: 15 godz.;

2) laboratorium: 20 godz.;

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 2,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

1. Hedrén, M., Birkedal, S., de Boer, H., Ghorbani, A., Gravendeel, B., Hansson, S., ... & Zarre, S. (2021). Asymmetric contributions of seed and pollen to gene dispersal in the marsh orchid Dactylorhiza umbrosa in Asia Minor. Molecular Ecology, 30(8), 1791-1805. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mec.15848.

2. Surina, B., Schneeweiss, G. M., Glasnović, P., & Schönswetter, P. (2014). Testing the efficiency of nested barriers to dispersal in the Mediterranean high mountain plant Edraianthus graminifolius (Campanulaceae). Molecular Ecology, 23(11), 2861-2875. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.12779.

3. Rungis, D., Laivins, M., Gailite, A., Korica, A., Lazdina, D., Skipars, V., Veinberga, I. (2017). Genetic analysis of Latvian Salix alba L. and hybrid populations using nuclear and chloroplast DNA markers. iForest-Biogeosciences and Forestry, 10(2), 422. https://iforest.sisef.org/abstract/?id=ifor2004-009.

4. Königer, J., Rebernig, C. A., Brabec, J., Kiehl, K., & Greimler, J. (2012). Spatial and temporal determinants of genetic structure in Gentianella bohemica. Ecology and Evolution, 2(3), 636-648. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3399150/.

5. Stone, J. L., Crystal, P. A., Devlin, E. E., Downer, R. L., & Cameron, D. S. (2012). Highest genetic diversity at the northern range limit of the rare orchid Isotria medeoloides. Heredity, 109(4), 215-221. https://www.nature.com/articles/hdy201231.

6. Cozzolino, S., Noce, M. E., Musacchio, A., & Widmer, A. (2003). Variation at a ch loroplast minisatellite locus reveals the signature of habitat fragmentation and genetic bottlenecks in the rare orchid Anacamptis palustris (Orchidaceae). American Journal of Botany, 90(12), 1681-1687. https://bsapubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.3732/ajb.90.12.1681

7. Duffy, K. J., Scopece, G., Cozzolino, S., Fay, M. F., Smith, R. J., & Stout, J. C. (2009). Ecology and genetic diversity of the dense-flowered orchid, Neotinea maculata, at the centre and edge of its range. Annals of Botany, 104(3), 507-516. https://academic.oup.com/aob/article/104/3/507/226782.

8. Luttikhuizen, P. C., Stift, M., Kuperus, P., & Van Tienderen, P. H. (2007). Genetic diversity in diploid vs. tetraploid Rorippa amphibia (Brassicaceae). Molecular Ecology, 16(17), 3544-3553. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-294X.2007.03411.x.

9. Hedrén, M. (2009). Plastid DNA haplotype variation in Dactylorhiza incarnata (Orchidaceae): evidence for multiple independent colonization events into Scandinavia. Nordic Journal of Botany, 27(1), 69-80. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1756-1051.2009.00274.x.

10. Beatty, G. E., & Provan, J. (2011). Comparative phylogeography of two related plant species with overlapping ranges in Europe, and the potential effects of climate change on their intraspecific genetic diversity. BMC Evolutionary Biology, 11(1), 1-11.https://bmcecolevol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2148-11-29.

11. Pfeifer, M., Schatz, B., Xavier Pico, F., Passalacqua, N. G., Fay, M. F., Carey, P. D., & Jeltsch, F. (2009). Phylogeography and genetic structure of the orchid Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. across its European central–marginal gradient. Journal of Biogeography, 36(12), 2353-2365. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2699.2009.02168.x.

12. Honnay, O., Adriaens, D., Coart, E., Jacquemyn, H., Roldan-Ruiz, I. (2007). Genetic diversity within and between remnant populations of the endangered calcareous grassland plant Globularia bisnagarica L. Conservation genetics, 8(2), 293-303. https://link.springer.com/article/10.1007/s10592-006-9169-y.

13.Brzosko, E., Wróblewska, A. (2013). Genetic diversity of nectar-rewarding Platanthera chlorantha and nectarless Cephalanthera rubra. Botanical Journal of the Linnean Society, 171(4), 751-763. https://academic.oup.com/botlinnean/article/171/4/751/2416271.

14.Wróblewska, A., Mirski, P. (2018). From past to future: impact of climate change on range shifts and genetic diversity patterns of circumboreal plants. Regional environmental change, 18(2), 409-424. https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-017-1208-3.

15. Hedrén, M., Birkedal, S., de Boer, H., Ghorbani, A., Gravendeel, B., Hansson, S., ... & Zarre, S. (2021). Asymmetric contributions of seed and pollen to gene dispersal in the marsh orchid Dactylorhiza umbrosa in Asia Minor. Molecular Ecology, 30(8), 1791-1805. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mec.15848.

16. Wroblewska, A. (2012). The role of disjunction and postglacial population expansion on phylogeographical history and genetic diversity of the circumboreal plant Chamaedaphne calyculata. Biological Journal of the Linnean Society, 105(4), 761-775. https://academic.oup.com/biolinnean/article/105/4/761/2452414?login=true.

Efekty uczenia się:

1. Student zna jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych (KA7_WG1).

2. Student zna złożone procesy komórkowe na poziomie molekularnym i strukturalnym (KA7_WG2).

3. Student zna nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych (KA7_WG6).

4. Student potrafi wykorzystywać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych (KA7_UW2).

5. Student potrafi porozumiewać się w języku obcym na poziomie B2+ i korzystać z tej umiejętności podczas wystąpień ustnych i dyskusji (KA7_UK6).

6. Student potrafi samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową i motywować innych do podjęcia takich działań (KA7_UU8).

7. Student stałe poszerza dorobek zawodowy (KA7_KR5).

Sposoby weryfikacji:

KA7_WG1, WG2, WG6 - egzamin pisemny.

K_U06, K_U07, K_U15, K_U08 i K_K03 - kolokwium pisemne i prezentacja multimedialna.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: zaliczenie egzaminu na ocenę pozytywną (pytania otwarte i zamknięte). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie konwersatoriów na ocenę pozytywną.

Konwersatoria: zaliczenie na ocenę pozytywną (średnia ocen z prezentacji i kolokwium pisemnego).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Emilia Brzosko, Edyta Jermakowicz, Izabela Tałałaj, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Zastosowanie markerów genetycznych w szeroko pojętej botanice:

1. Fitotaksonomii: weryfikacja pozycji taksonomicznej oraz relacji między taksonami,

ustalanych na podstawie klasycznych metod stosowanych w systematyce roślin,

wykorzystujących cechy morfologiczne

2. Filogeografii: wzorce filogeograficzne i historia kolonizacji różnych grup roślin,

lokalizacja refugiów

3. Ekologii: zmienność genetyczna i zróżnicowanie między populacjami roślin o różnych

strategiach życia oraz czynniki kształtujące różnorodność genetyczną

4. Zastosowanie narzędzi genetycznych w działaniach konserwatorskich (ochrona in situ i ex situ; rola informacji nt. różnorodności genetycznej w planowaniu reintrodukcji i introdukcji)

5. Rola narzędzi genetycznej w utrzymywaniu różnorodności genetycznej w rolnictwie.

6. Centra genetycznej różnorodności gatunków użytkowych.

Literatura:

1. Hedrén, M., Birkedal, S., de Boer, H., Ghorbani, A., Gravendeel, B., Hansson, S., ... , Zarre, S. (2021). Asymmetric contributions of seed and pollen to gene dispersal in the marsh orchid Dactylorhiza umbrosa in Asia Minor. Molecular Ecology, 30(8), 1791-1805. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mec.15848.

2. Surina, B., Schneeweiss, G. M., Glasnović, P., & Schönswetter, P. (2014). Testing the efficiency of nested barriers to dispersal in the Mediterranean high mountain plant Edraianthus graminifolius (Campanulaceae). Molecular Ecology, 23(11), 2861-2875. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.12779.

3. Rungis, D., Laivins, M., Gailite, A., Korica, A., Lazdina, D., Skipars, V., & Veinberga, I. (2017). Genetic analysis of Latvian Salix alba L. and hybrid populations using nuclear and chloroplast DNA markers. iForest-Biogeosciences and Forestry, 10(2), 422. https://iforest.sisef.org/abstract/?id=ifor2004-009.

4. Königer, J., Rebernig, C. A., Brabec, J., Kiehl, K., & Greimler, J. (2012). Spatial and temporal determinants of genetic structure in Gentianella bohemica. Ecology and Evolution, 2(3), 636-648. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3399150/.

5. Stone, J. L., Crystal, P. A., Devlin, E. E., Downer, R. L., & Cameron, D. S. (2012). Highest genetic diversity at the northern range limit of the rare orchid Isotria medeoloides. Heredity, 109(4), 215-221. https://www.nature.com/articles/hdy201231.

6. Cozzolino, S., Noce, M. E., Musacchio, A., & Widmer, A. (2003). Variation at a ch loroplast minisatellite locus reveals the signature of habitat fragmentation and genetic bottlenecks in the rare orchid Anacamptis palustris (Orchidaceae). American Journal of Botany, 90(12), 1681-1687. https://bsapubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.3732/ajb.90.12.1681.

7. Duffy, K. J., Scopece, G., Cozzolino, S., Fay, M. F., Smith, R. J., & Stout, J. C. (2009). Ecology and genetic diversity of the dense-flowered orchid, Neotinea maculata, at the centre and edge of its range. Annals of Botany, 104(3), 507-516. https://academic.oup.com/aob/article/104/3/507/226782.

8. Luttikhuizen, P. C., Stift, M., Kuperus, P., & Van Tienderen, P. H. (2007). Genetic diversity in diploid vs. tetraploid Rorippa amphibia (Brassicaceae). Molecular Ecology, 16(17), 3544-3553. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-294X.2007.03411.x.

9. Hedrén, M. (2009). Plastid DNA haplotype variation in Dactylorhiza incarnata (Orchidaceae): evidence for multiple independent colonization events into Scandinavia. Nordic Journal of Botany, 27(1), 69-80. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1756-1051.2009.00274.x.

10. Beatty, G. E., Provan, J. (2011). Comparative phylogeography of two related plant species with overlapping ranges in Europe, and the potential effects of climate change on their intraspecific genetic diversity. BMC Evolutionary Biology, 11(1), 1-11.https://bmcecolevol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2148-11-29.

11. Pfeifer, M., Schatz, B., Xavier Pico, F., Passalacqua, N. G., Fay, M. F., Carey, P. D., & Jeltsch, F. (2009). Phylogeography and genetic structure of the orchid Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. across its European central–marginal gradient. Journal of Biogeography, 36(12), 2353-2365. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2699.2009.02168.x.

12. Honnay, O., Adriaens, D., Coart, E., Jacquemyn, H., Roldan-Ruiz, I. (2007). Genetic diversity within and between remnant populations of the endangered calcareous grassland plant Globularia bisnagarica L. Conservation genetics, 8(2), 293-303. https://link.springer.com/article/10.1007/s10592-006-9169-y.

13. Brzosko, E., Wróblewska, A. (2013). Genetic diversity of nectar-rewarding Platanthera chlorantha and nectarless Cephalanthera rubra. Botanical Journal of the Linnean Society, 171(4), 751-763. https://academic.oup.com/botlinnean/article/171/4/751/2416271.

14.Wróblewska, A., Mirski, P. (2018). From past to future: impact of climate change on range shifts and genetic diversity patterns of circumboreal plants. Regional environmental change, 18(2), 409-424. https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-017-1208-3.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)