Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru - Technologie fitoremediacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2PDW2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Technologie fitoremediacyjne
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.fakultatywne
II rok II st. Biologia sądowa - sem. letni
II rok II st. Biologia środowiskowa - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Student/ka powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu chemii, fizjologii roslin oraz mikrobiologii

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie nowoczesnych i opartych na naturalnych właściwościach roślin technik stosowanych w remediacji zanieczyszczonego środowiska naturalnego zarówno nieużytków jak i obszarów wiejskich i miejskich.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarna

Rodzaj przedmiotu do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr II rok drugiego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Student powinien posiadać zakres ogólnych wiadomości z chemii ogólnej i analitycznej, chemii organicznej, biochemii, biologii komórki i fizjologii roślin oraz ochrony środowiska.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 15 godz., konwersatorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany w ramach przedmiotu temat

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę konwersatorium na podstawie prezentacji, zaliczenie na ocenę wykładu.

Punkty ECTS : 3

Bilans nakładu pracy studenta

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.;

udział w konwersatorium: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 37,5 godz.; udział w konsultacjach i zaliczeniach: 7,5 godz..

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz.

% pracy własnej studenta 50%

nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do zajęć i zaliczeń : 37,5 godz.

Literatura:

podręczniki akademickie i artykuły przeglądowe i oryginalne na temat fitoremediacji

Kacprzak M, Fijałkowski K. Fitoremediacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

Kononowicz AK, Macioszek VK. Fitoremediacja. w: Biotechnologia Roślin: Nowa Biotechnologia, S. Malepszy (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 581-607.

Macioszek VK, Gizińska E, Kononowicz AK, Praktyki fitoremediacyjne, [W:] Zastosowanie roślin w naukach medycznych i przyrodniczych, red. M. Janiszewska, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2020, s. 104-124.

Gawroński S.W. Greger M., Gawrońska 2011. Plant taxonomy in metal phytoremediation. In: Eds. Sherameti I., Varma A. 2011. Detoxification of Heavy Metals, Springer-Verlag: 91-110.

Gawroński S.W. 2011. Fitoremediacja terenów zurbanizowanych jako środek poprawy jakości życia. In: Zielone strategie na rzecz środowiska. Arti Grafiche La Torre:137-149.

Efekty uczenia się:

Student opisuje wzajemne złożone powiązania organizmów ze środowiskiem ze szczególnym uwzględnieniem roślin ( KA7_WG3)

Student wykazuje jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych (KA7_WG1)

Student potrafi korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie (KA7_UW5)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i przedstawienie przez studenta prezentacji multimedialnej na wybrany z listy temat ściśle powiązany z przedmiotem (konwersatorium) oraz pozytywna ocena z zaliczenia wykładów. Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Macioszek
Prowadzący grup: Violetta Macioszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie nowoczesnych i opartych na naturalnych właściwościach roślin technik stosowanych w remediacji zanieczyszczonego środowiska naturalnego zarówno nieużytków jak i obszarów wiejskich i miejskich.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarna

Rodzaj przedmiotu do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr II rok drugiego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Student powinien posiadać zakres ogólnych wiadomości z chemii ogólnej i analitycznej, chemii organicznej, biochemii, biologii komórki i fizjologii roślin oraz ochrony środowiska.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 15 godz., konwersatorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany w ramach przedmiotu temat

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę konwersatorium na podstawie prezentacji, zaliczenie na ocenę wykładu.

Punkty ECTS : 3

Bilans nakładu pracy studenta

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.;

udział w konwersatorium: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 37,5 godz.; udział w konsultacjach i zaliczeniach: 7,5 godz..

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz.

% pracy własnej studenta 50%

nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do zajęć i zaliczeń : 37,5 godz.

Literatura:

podręczniki akademickie i artykuły przeglądowe i oryginalne na temat fitoremediacji

Kacprzak M, Fijałkowski K. Fitoremediacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

Kononowicz AK, Macioszek VK. Fitoremediacja. w: Biotechnologia Roślin: Nowa Biotechnologia, S. Malepszy (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 581-607.

Macioszek VK, Gizińska E, Kononowicz AK, Praktyki fitoremediacyjne, [W:] Zastosowanie roślin w naukach medycznych i przyrodniczych, red. M. Janiszewska, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2020, s. 104-124.

Gawroński S.W. Greger M., Gawrońska 2011. Plant taxonomy in metal phytoremediation. In: Eds. Sherameti I., Varma A. 2011. Detoxification of Heavy Metals, Springer-Verlag: 91-110.

Gawroński S.W. 2011. Fitoremediacja terenów zurbanizowanych jako środek poprawy jakości życia. In: Zielone strategie na rzecz środowiska. Arti Grafiche La Torre:137-149.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)