Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Interakcje bakterii ryzobiowych z roślinami bobowatymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2PDW69 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Interakcje bakterii ryzobiowych z roślinami bobowatymi
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.fakultatywne
II rok II st. Biologia Molekularna - sem. letni
II rok II st. Biologia środowiskowa - sem. letni
II rok II st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą bakterii i roślin w powstawaniu asocjacji symbiotycznej. Studenci poznają strukturę anatomiczną różnych typów brodawek korzeniowych, wyizolują bakterie ryzobiowe, zidentyfikują je oraz sprawdzą zakres ich roślinnego gospodarza.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarna

rodzaj przedmiotu: przedmiot monograficzny

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne

rok studiów/semestr: II rok II stopnia/ semestr IV

Całkowita liczba punktów ECTS: 3

Wykład: 15 h

Laboratorium: 15 h

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 h w tym:

a) udział w wykładach: 15 h,

b) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 h,

c) udział w konsultacjach, zaliczeniach: 7,5 h (zaliczenie wykładu 1,5h, zaliczenie laboratorium 1,5h, konsultacje 4,5h)

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 h

Literatura:

1. E. Oleńska, W. Małek, 2017 Brodawki korzeniowe jako organy symbiozy roślin bobowatych z ich diazotroficznymi mikrosymbiontami – rozwój, budowa i funkcjonowanie w warunkach fizjologicznych oraz stresu oksydacyjnego. W: G. Łaska (red.) Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie badań biologicznych, Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białostocki, 87-100. [https://pbsociety.org.pl/repository/bitstream/handle/20.500.12333/300/2017.0003.pdf]

2. E. Oleńska, W. Małek, 2016 Zakres specyficzności gospodarza bakterii izolowanych z brodawek korzeniowych koniczyny białej pochodzącej ze starej hałdy Zn-Pb Bolesław oraz stanowiska kontrolnego. W: A. Bajguz i I. Ciereszko Rośliny i grzyby – badania środowiskowe i laboratoryjne. Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białostocki, Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu, 143-154. [http://hdl.handle.net/11320/4934]

3. E. Oleńska 2015 Asocjacja symbiotyczna roślin bobowatych z ryzobiami. W: A. Bajguz i I. Ciereszko. Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko – eksperyment – edukacja; Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białostocki, 187-200. [https://pbsociety.org.pl/default/dostepna-monografia-roznorodnosc-biologiczna-od-komorki-do-ekosystemu-funkcjonowanie-roslin-i-grzybow-srodowisko-eksperyment-edukacja]

4. Oleńska E. 2014. Bobowate różnowiekowych hałd cynkowo-ołowiowych w Polsce. W: Łaska G. (red.) Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów. Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział w Białymstoku, 227-238.

5. Stasiak G., Mazur A., Koper P., Żebracki K., Skorupska A. 2016. Symbioza rizobiów z roslinami bobowatymi (Fabaceae). Post. Microbiol. 55, 3, 289–299. [http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol5532016289.pdf]

6. Sujkowska M. 2009. Przebieg procesu infekcji w układzie symbiotycznym rośliny motylkowate - Rhizobium. Wiadomości Botaniczne 53(1/2): 35–53. [https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-wydawnicza/wiadomosci-botaniczne/archiwum-prac]

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych (KA7_WG1).

2. Student zna i rozumie złożone procesy komórkowe na poziomie molekularnym i strukturalnym (KA7_WG2).

3. Student zna i rozumie nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych (KA7_WG6).

4. Student potrafi wykorzystywać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych (KA7_UW2).

5. Student jest gotów do stałego poszerzania dorobku zawodowego (KA7_KR5).

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, eksperyment, analiza wyników, sprawozdanie

Metody i kryteria oceniania:

1. zaliczenie laboratorium na podstawie sprawozdań z wykonanych eksperymentów oraz pisemnego sprawdzianu weryfikującego osiągnięcie efektów kształcenia KA7_WG1, KA7_WG2, KA7_WG6, KA7_UW2, KA7_KR5.

2. sprawdzian pisemny zawierający pytania otwarte i zamknięte po wcześniejszym zaliczeniu laboratorium. Na podstawie sprawdzianu zostaną zweryfikowane efekty kształcenia KA7_WG1, KA7_WG2 oraz KA7_WG6.

Kryteria ocen są zgodne z kryteriami określonymi w par. 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Oleńska
Prowadzący grup: Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.