Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru - Aeropalinologia i melisopalinologia w życiu człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2PDW70
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Aeropalinologia i melisopalinologia w życiu człowieka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Rośliny nasienne 320-BS1-1RNS

Założenia (opisowo):

Studenci powinni znać systematykę roślin nasiennych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z znaczeniem aeropalinologii i melisopalinologii, głównie właściwościami i wykorzystaniem miodów, pierzgi i obnóży oraz znaczeniem wykorzystania danych o opadzie pyłkowym podczas konwersatoriów. Natomiast, podczas laboratoriów studenci będą sprawdzać składy gatunkowe miodów, badać zróżnicowanie obnóży po ich wcześniejszej obróbce w laboratorium oraz sprawdzać jak wygląda opad pyłkowy w okolicy ich zamieszkania.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywne

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok drugiego stopnia, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: konwersatorium - 15 godz., laboratorium - 15 godz.

Wymagania wstępne: studenci powinni znać systematykę roślin nasiennych

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca z materiałem roślinnym, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33 godz., w tym:

1) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

2) udział w konsultacjach/zaliczeniach: 7,5 godz. (zaliczenie konwersatorium 1 godz., zaliczenie laboratorium 1 godz. i konsultacje 5,5 godz.)

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Konwersatoria mają za zadanie przybliżyć studentom różne możliwości wykorzystania identyfikacji ziaren pyłku roślin z powietrza i produktów pszczelich oraz wykorzystania tych produktów w różnych dziecinach życia człowieka jak m.in. rolnictwo, medycyna, farmacja. Student zapoznaje się z ziarnami pyłku rożnych gatunków roślin, które trafiają do powietrza i produktach pszczelich oraz właściwościami biologicznymi tych produktów na ludzki organizm. Student podczas konserwatoriów potrafi zaprezentować wiedzę zdobyta na podstawie m.in. literatury oraz przedyskutować możliwe wykorzystanie produktów pszczelich oraz czym jest opad pyłkowy i jakie ma znaczenie w różnych aspektach życia człowieka.

Student nabywa praktycznych umiejętności pracy w laboratorium przy badaniu produktów pszczelich oraz umiejętności wykonania preparatów. Laboratoria pozwalają studentowi nabyć praktyczne umiejętności identyfikacji ziaren pyłku roślin oraz ćwiczy ich rozpoznawanie.

Literatura:

1. Barnes, C., Pacheco, F., Landuyt, J. et al. 2001. The effect of temperature, relative humidity and rainfall on airborne ragweed pollen concentrations. Aerobiologia 17, 61–68. https://link.springer.com/content/pdf/10.1023/A:1007693032090.pdf

2. Bornus L. (red.) 1989. Encyklopedia pszczelarska. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

3. Kędzia B., Hołderna-Kędzia E. 2016. Możliwości stosowania pyłku kwiatowego w chorobach serca i naczyń krwionośnych’, Postępy Fitoterapii 4, 315-319. http://www.postepyfitoterapii.pl/wp-content/uploads/2017/03/pf_2016_315-319.pdf

4. Kędzia B., Hołderna-Kędzia E. 2017. Mniej znane produkty pszczele: pozyskiwanie, skład, właściwości biologiczne, działanie lecznicze. Wydawnictwo Sądecki Bartnik.

5. Kędzia B., Hołderna-Kędzia E. 2009. Usuwanie metali szkodliwych dla zdrowia z organizmu za pomocą produktów pszczelich. Herba Polonica 55(1): 98-108. http://www.herbapolonica.pl/magazines-files/4741340-12.pdf

6. Kędzia B., Hołderna-Kędzia E. 2016. Skład i właściwości biologiczne pyłku kwiatowego zbieranego przez pszczoły ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania go w kosmetyce. Post Fitoter 17(2): 130-13. http://www.postepyfitoterapii.pl/wp-content/uploads/2016/09/pf_2016_130-138.pdf

7. Kluska K., Piotrowicz K., Kasprzyk I. 2020. The impact of rainfall on the diurnal patterns of atmospheric pollen concentrations. Agricultural and Forest Meteorology 291, 108042. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192320301441

8. Kruczek A., Stacewicz A., Puc M. 2015. Pyłek kwiatowy w produktach pszczelich. Alergoprofil 11(2): 41-44. https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/download/836/782

9. Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Mordasewicz A., Mach M., Ocena palinologiczna wybranych polskich miodów odmianowych. [W]: Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby - Badania środowiskowe i laboratoryjne, red. nauk. A. Bajguz i I. Ciereszko, Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział w Białymstoku, Białystok 2016, Agencja Wydawnicza EkoPress, ISBN: 978-83-620069-72-9 str. 269-284. https://www.researchgate.net/publication/325270218_Ocena_palinologiczna_wybranych_polskich_miodow_odmianowych

10. Majewski J. 2010. Pszczelarstwo i jego rola dla rolnictwa Polskiego. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 97(4): 127-134. http://sj.wne.sggw.pl/pdf/RNR_2010_n4_s127.pdf

11. Majewska E., Kowalska J., Jeżewska A. 2010. Charakterystyka jakości miodów wielokwiatowych z różnych regionów polski, Bromat. Chem. Toksykol., 3, 391 – 397. https://www.ptfarm.pl/download/?file=File%2Fbromatologia_2010%2F3.2010%2Fbr+3%2C2010+s.+391-397.pdf

12. Myszkowska D., Bilo B., Stepalska D., Wolek J. 2006. Znaczenie monitoringu pyłkowego stacjonarnego i indywidualnego w diagnostyce alergii pyłkowej. Acta agrobotanica 59(1): 373-383. https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/aa/article/view/aa.2006.039/1470

13. Nowak J. 2020. Pszczoły : hodowla, kalendarz prac, miody. Jacek Nowak z Barci Kamianna. Academic Press

14. Pascale M., Bernard L., Vaissière E. 1993. An improved method for pollen analysis of honey. Review of Palaeobotany and Palynology,78, 1–2, 129-144. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/003466679390019Q

15. Puścion-Jakubik A., Morawska H.M. 2016. Odmianowe miody pszczele – pyłki główne i towarzyszące jako podstawa ich zaklasyfikowania. Probl Hig Epidemiol, 97(3): 275-278. http://www.phie.pl/pdf/phe-2016/phe-2016-3-275.pdf

16. Przybyłek I., Karpiński T.M. Antibacterial Properties of Propolis. Molecules. 2019; 24(11): 2047. https://doi.org/10.3390/molecules24112047. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6600457/

17. Trzebiński S. 2018. Wszystko o miodzie i jego pozyskiwaniu. Klecza Dolna, Wydawnictwo: Bee & Honey.

18. Wilde J., Grabowski P., Bartkowski J. 2002. Zagospodarowanie i marketing obnóży pyłkowych. Biul. Nauk., 18:177-184. https://www.researchgate.net/publication/256667036_Zagospodarowanie_i_marketing_obnozy_pylkowych_Trapped_pollen_management_and_marketing

19. Jabłoński, B. & Koltowski, Zbigniew. 2005. Nectar secretion and honey potential of honey-plants growing under Poland's conditions-part XV. Journal of Apicultural Science. 49. 59-63. https://www.researchgate.net/publication/285819743_Nectar_secretion_and_honey_potential_of_honey-plants_growing_under_Poland%27s_conditions-part_XV

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych (KA7_WG1)

2. Student zna i potrafi opisać złożone procesy komórkowe na poziomie molekularnym i strukturalnym (KA7_WG2)

3. Student zna nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych (KA7_WG6)

Umiejętności:

4. Student potrafi wykorzystywać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych (KA7_UW2)

5. Student potrafi porozumiewać się w języku obcym na poziomie B2+ i korzystać z tej umiejętności podczas wystąpień ustnych i dyskusji (KA7_UK6)

6. Student potrafi samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową i motywować innych do podjęcia takich działań (KA7_UU8)

Kompetencje społeczne:

7. Student jest gotowy do stałego poszerzania dorobku zawodowego (KA7_KR5)

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie konwersatoriów w formie prezentacji multimedialnej oraz zaliczenia części praktycznej podczas laboratoriów. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”) do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fiłoc
Prowadzący grup: Magdalena Fiłoc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Znaczenie melisopalinologii - działu nauki zajmujący się badaniem pyłku znajdującego się w produktach pszczelich oraz aerobiologii - nauki zajmującej się badaniem cząsteczek biologicznych w powietrzu atmosferycznym w życiu człowieka.

Pełny opis:

Zajęcia mają przybliżyć studentom szeroką tematykę znaczenia melisopalinologiczni i aeropalinologii w życiu człowieka. Poruszane będą aspekty zarówna znaczenia badań nad ziarnami pyłku znajdującymi się w tym co je człowiek jak miód albo obnóża, w preparatach leczniczych, kosmetykach oraz w powietrzu i ich wpływu na ludzki organizm. Studenci zapoznają się też ze znaczeniem pszczelarstwa w Polsce i na świecie oraz mniej znanym znaczeniem wyżej wymienionych nauk w naszym życiu.

Literatura:

1. Gekeler W. 2014. Pszczoły. Poradnik hodowcy. Wydawnictwo RM, Warszawa.

2. Kędzia B. 2006. Skład chemiczny i aktywność biologiczna propolisu pochodzącego z różnych rejonów świata. Post Fitoter 1:23-35.

3. Kędzia B., Hołderna-Kędzia E. 2009. Mniej znane produkty pszczele. Wydawnictwo Sądecki Bartnik.

4. Kędzia B., Hołderna-Kędzia E. 2009. Usuwanie metali szkodliwych dla zdrowia z organizmu za pomocą produktów pszczelich. Herba Polonica 55(1): 98-108.

5. Kędzia B., Hołderna-Kędzia E. 2016. Skład i właściwości biologiczne pyłku kwiatowego zbieranego przez pszczoły ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania go w kosmetyce. Post Fitoter 17(2): 130-13.

6. Kruczek A., Stacewicz A., Puc M. 2015. Pyłek kwiatowy w produktach pszczelich. Alergoprofil 11(2): 41-44.

7. Keuth O., Humpf H. U., Fürst. P. 2021. Determination of pyrrolizidine alkaloids in tea and honey with automated SPE clean-up and ultra-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry. Food Additives & Contaminants: Part A 0:0, 1-9.

8. Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Mordasewicz A., Mach M., Ocena palinologiczna wybranych polskich miodów odmianowych, [W]: Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby - Badania środowiskowe i laboratoryjne, red. nauk. A. Bajguz i I. Ciereszko, Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział w Białymstoku, Białystok 2016, Agencja Wydawnicza EkoPress, ISBN: 978-83-620069-72-9 str. 269-284.

10. Kobiałka T. 2016. Miejskie pasieki zdobywają popularność. Pasieka 6/2016.

10. Majewski J. 2010. Pszczelarstwo i jego rola dla rolnictwa Polskiego. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 97(4): 127-134.

11. Myszkowska D., Bilo B., Stepalska D., Wolek J. 2006. Znaczenie monitoringu pyłkowego stacjonarnego i indywidualnego w diagnostyce alergii pyłkowej. Acta agrobotanica 59(1): 373-383.

12. Petrausch G. 2012. Moja własna pasieka – hodowla pszczół w mieście. Wydawnictwo Buchmann Sp. z o.o.

13. Pascale M., Bernard L., Vaissière E. 1993. An improved method for pollen analysis of honey. Review of Palaeobotany and Palynology,78, 1–2, 129-144.

14. Paradowska K., Zielińska A., Krawiec N. 2014. Skład i właściwości antyoksydacyjne barwnych frakcji wyodrębnionych z pszczelego pyłku kwiatowego. Postępy Fitoterapii, 4: 209–215.

15. Puścion-Jakubik A., Morawska H.M. 2016. Odmianowe miody pszczele – pyłki główne i towarzyszące jako podstawa ich zaklasyfikowania. Probl Hig Epidemiol, 97(3): 275-278.

16. Przybyłek I., Karpiński T.M. Antibacterial Properties of Propolis. Molecules. 2019; 24(11): 2047. https://doi.org/10.3390/molecules24112047.

17. Stawiarz E., Dyduch J. 2014. Zastosowanie produktów pszczelich pochodzenia roślinnego w apiterapii. Episteme 25: 111–127.

18. Tichonow A.I., Bondarenko L.A., Jarnych T.G., Szpyczak O.S. ,Kowal W.M., Skrypnik-Tichonow R.I. 2017. red. nauk. Kędzia B. Miód naturalny w medycynie i farmacji. Pochodzenie, właściwości, zastosowanie, preparaty lecznicze. Wydawnictwo Sądecki Bartnik.

19. Trzebiński S. 2011. Pakiety i odkłady. Wydawnictwo Bee & Honey Sp z o.o.

20. Weryszko-Chmielewska E. 2007. (red.): Aerobiologia, Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie.

21. Wilde J. (red.) 2013. Encyklopedia pszczelarska. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

22. Wilde J., Grabowski P., Bartkowski J. 2002. Zagospodarowanie i marketing obnóży pyłkowych. Biul. Nauk., 18:177-184.

23. Woźniak M., Mrówczyńska L., Waśkiewicz A., Babicka M., Hołderna-Kędzia E. i In. 2019. Zawartość związków fenolowych w ekstrakcie z propolisu oraz ocena jego aktywności przeciwutleniającej i cytoochronnej względem erytrocytów ludzkich w warunkach stresu oksydacyjnego in vitro. Postępy fizjoterapii, 20(1): 18-24.

24. Woźniak M., Kwiatkowska A., Hołderna-Kędzia E., Sosnowska K., Mrówczyńska L. i In. 2021. Aktywność biologiczna ekstraktów z propolisu. Postępy fizjoterapii, 22(1): 8-13.

25. Żak N., Przybyłowski P. 2018. Apiterapia wśród konsumentów XXI wieku – badania wstępne. Marketing i Zarządzanie nr 3 (53), 241–254.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)