Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Metody analizy genomów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2WM08 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Metody analizy genomów
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.monograficzne
II rok II st. Biologia sądowa - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu monograficznego pt. Metody analizy genomów jest przybliżenie metod oraz informacji nt. praktycznych sposobów poznania genomów: tworzenia bibliotek genomowych, rożnych metod sekwencjonowania DNA nowej generacji, składania genomów, sposobów odnajdywania genów (ORF) i innych elementów funkcjonalnych w genomach wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do tego celu. Omówione zostaną również istotne elementy genomiki porównawczej, metody badania metylom-u. Analizie za pomocą specjalistycznego oprogramowania poddany zostanie genom mitochondrialny ssaków. Krótko omówione, wraz z metodami analiz zostaną: transkryptom, proteom i metabolom (tzw. -omy i -omiki).

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia, Profil studiów: ogólno-akademicki, Forma studiów: stacjonarne, Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy, Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne, Rok studiów II/

semestr IV: , Wymagania wstępne: Techniki molekularne w biologii, liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład – 15 godz.,

metody dydaktyczne: wykład,pokaz, ECTS: 1, bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 25 godz. w

tym: udział w wykładach: 15 godz.;przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 8,1 godz.; udział w konsultacjach i zaliczeniach: 1,9

godz. , wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16,9, ECTS: 0,7, o charakterze

praktycznym: 10 , ECTS: 0,4.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brown TA. Genomy. Nowe wydanie. 2013. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Aktualne pozycje literaturowe (najnowsze publikacje).

Literatura uzupełniająca:

2. Bal J. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. 2013. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. (rozdział VI.: Metody analizy genomu, s. 89-136).

3. Higgs PG, Attwood TK. 2008. Bioinformatyka i ewolucja molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. (rozdział 12.: Ewolucja genomu, s. 414-450).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie:

KA7_WG2 złożone procesy komórkowe na poziomie molekularnym i strukturalnym

KA7_WG6 nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych

KA7_WG7 główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych oraz czynniki, w tym finansowe, umożliwiające prowadzenie badań

Umiejętności:

Student potrafi:

KA7_UW2 wykorzystywać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

KA7_UU8 samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową i motywować innych do podjęcia takich działań

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeni na ocenę, pytania otwarte lub zamknięte.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w

Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Ratkiewicz
Prowadzący grup: Mirosław Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części ogólnej

Pełny opis:

Jak w części ogólnej

Literatura:

Jak w części ogólnej

Uwagi:

brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.