Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Molekularne podstawy adaptacji termicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2WM43 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Molekularne podstawy adaptacji termicznych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.monograficzne
II rok II st. Biologia sądowa - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z mechanizmami i sposobami, poprzez które temperatura wpływa na ludzi i zwierzęta, a także z szeregiem adaptacji i mechanizmów molekularnych pozwalających na radzenie sobie z niską/wysoką temperaturą.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Wykład monograficzny, omawia szereg mechanizmów molekularnych leżących u podstaw adaptacji termicznych (mechanizmy termoregulacji, mechanizmy chroniące przed nadmiernie niską/wysoką temperatura, ograniczenia termiczne, stres, gorączka).

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru, moduł specjalnościowy

Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dyscyplina: nauki biologiczne

Dyscyplina: biologia

Rok studiów/semestr: II rok / III semestr (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacje,

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 25 godz., w tym:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w laboratorium: 30 godz.

- przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów: 8,1 godz.

- udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach: 1,9 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 25,0 godz. (1,0 ECTS)

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16,9 godz. (0,7 ECTS)

- o charakterze praktycznym: 10 godz. (0,4 ECTS)

"Molekularne podstawy adaptacji termicznych" to wykład monograficzny, w czasie którego studenci poznają jak warunki termiczne działają na organizmy zwierząt i człowieka oraz szereg mechanizmów molekularnych leżących u podstaw adaptacji termicznych.

- ciepło i temperatura;

- mechanizmy wymiany ciepła z otoczeniem;

- metabolizm i ciepło;

- termoregulacja (mechanizmy, koszt, zakres i możliwości);

- gorączka (mechanizm, znaczenie);

- temperatura a stres;

- strategie gospodarowania energią a warunki termiczne;

- adaptacje do życia w niskiej temperaturze;

- adaptacje do życia w wysokiej temperaturze;

- ograniczenia termiczne;

- zmiana klimatu a adaptacje termiczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fizjologia zwierząt - adaptacja do środowiska. K. Schmidt-Nielsen. 2008. PWN.

Biochemia. J.M. Berg, L. Stryer, J.L. Tymoczko, G.J. Gatto. 2018. PWN.

Patofizjologia człowieka w zarysie. J.W. Guzek. 2015. PZWL.

Immunologia. J.Gołąb, M. Jakóbisiak, T. Stokłosa, W. Lasek. 2017. PWN

Literatura dodatkowa:

Thermal Adaptation. A Theoretical and Empirical Synthesis. M. Angiletta. 2009. Oxford University Press.

Animal Phsyiology. R.W. Hill. 2017. Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych KA7_WG1.

Student zna i rozumie główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych oraz czynniki, w tym finansowe, umożliwiające prowadzenie badań KA7_WG7.

Umiejętności:

Student umie korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie KA7_UW5.

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnieciami naukowymi w celu rozwiazywania problemów KA7_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - zaliczenie pisemne na ocenę.

Dopuszczana jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w

Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Sadowska
Prowadzący grup: Julita Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Wykład monograficzny, omawia szereg mechanizmów molekularnych leżących u podstaw adaptacji termicznych (mechanizmy termoregulacji, mechanizmy chroniące przed nadmiernie niską/wysoką temperatura, ograniczenia termiczne, stres, gorączka).

Pełny opis:

"Molekularne podstawy adaptacji termicznych" to wykład monograficzny, w czasie którego studenci poznają jak warunki termiczne działają na organizmy zwierząt i człowieka oraz szereg mechanizmów molekularnych leżących u podstaw adaptacji termicznych.

- ciepło i temperatura;

- mechanizmy wymiany ciepła z otoczeniem;

- metabolizm i ciepło;

- termoregulacja (mechanizmy, koszt, zakres i możliwości);

- gorączka (mechanizm, znaczenie);

- temperatura a stres;

- strategie gospodarowania energią a warunki termiczne;

- adaptacje do życia w niskiej temperaturze;

- adaptacje do życia w wysokiej temperaturze;

- ograniczenia termiczne;

- zmiana klimatu a adaptacje termiczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fizjologia zwierząt - adaptacja do środowiska. K. Schmidt-Nielsen. 2008. PWN.

Biochemia. J.M. Berg, L. Stryer, J.L. Tymoczko, G.J. Gatto. 2018. PWN.

Patofizjologia człowieka w zarysie. J.W. Guzek. 2015. PZWL.

Immunologia. J.Gołąb, M. Jakóbisiak, T. Stokłosa, W. Lasek. 2017. PWN

Literatura dodatkowa:

Thermal Adaptation. A Theoretical and Empirical Synthesis. M. Angiletta. 2009. Oxford University Press.

Animal Phsyiology. R.W. Hill. 2017. Oxford University Press.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.