Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioróżnorodność cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-1BIOII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioróżnorodność cz. II
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
I rok Ekobiznes - sem. letni
I rok Ekobiznes - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie różnorodności gatunkowej fauny bezkręgowej i kręgowej świata, ze szczególnym uwzględnieniem fauny Polski. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje cechy budowy najliczniejszych grup bezkręgowców oraz głównych gromad kręgowców, ich różnorodność i cechy wspólne. Przedmiot ukazuje także stan fauny Polski. Student poznaje gatunki fauny Polski porządkując je pod względem systematyki, liczebności ich populacji, wielkości zasięgu, pochodzenia geograficznego.Omawiane są zagadnienia ochrony bioróżnorodności gatunkowej i genetycznej w skali kraju i Polski płn.-wsch. oraz jej wykorzystanie w turystyce przyrodniczej.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Rok studiów/semestr: I rok /II semestr (letni)

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać zakres wiadomości z biologii na poziomie szkoły średniej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 25 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, laboratorium, konsultacje

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w laboratorium: 25 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 55 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 45 godz. (1,8 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 85 godz. (3,4 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Błaszak C. 2009. Zoologia. Bezkręgowce. Tom 1. PWN

2. Błaszak C. 2011. Zoologia. Stawonogi. Tom 2(1). PWN

3. Błaszak C. (red.) 2015. Zoologia. Szkarłupnie – płazy. PWN

4. Błaszak C. (red.) 2020. Zoologia. Ssaki. PWN

5. Deryło A. 2002. Parazytologia i akaroentomologia medyczna. PWN.

6. Grodziński Z. 1979. Zoologia Strunowce i Przedstrunowce. PWN. Warszawa.

7. Jura Cz. 2004. Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN

8. Moraczewski, J., Riedel, W., Sołtyńska M., Umiński T. 1974. Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców, PWN.

9. Szarski H. 1998. Historia Zwierząt Kręgowych. PWN. Warszawa.

10.Starkel L. (red.) 1991. Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. PWN. Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Jasiński A. 1978. Zootomia Kręgowców. PWN. Warszawa, tom I i II.

2. Moore J. 2009. Wprowadzenie do zoologii bezkręgowców. WUW

3. Rajski A. 1997. Zoologia, T. I i II. PWN. Warszawa

4. Szujecki A. 1998. Entomologia leśna. Tom I, II. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym (KA6_WG1)

2. Student zna i rozumie procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz znaczenie edukacji ekologicznej i działań na rzecz ochrony przyrody (KA6_WG2)

3. Student potrafi analizować zjawiska i procesy przyrodnicze oraz analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi (KA6_UW1)

4. Student potrafi stosować podstawową terminologię specjalistyczną w języku ojczystym oraz obcym (na poziomie B2) w celu opisu zagadnień przyrodniczych i społecznych (KA6_UK1)

5. Student potrafi korzystać z różnych źródeł informacji w celu pogłębiania i aktualizowania wiedzy specjalistycznej oraz w planowaniu prostych zadań badawczych (KA6_UU2)

6. Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, egzamin testowy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Marcin Sielezniew
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Krzysztof Deoniziak, Marcin Sielezniew, Tomasz Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Marcin Sielezniew
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Krzysztof Deoniziak, Marcin Sielezniew, Tomasz Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.