Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja ekologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-1EDE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja ekologiczna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
I rok Ekobiznes - sem. letni
I rok Ekobiznes - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zrozumienie przez studentów celów i zadań edukacji ekologicznej oraz pojmowanie tej edukacji w aspekcie interdyscyplinarnym. Podczas zajęć studenci nabędą umiejętność analizy celów nieformalnej edukacji ekologicznej w świetle rekomendacji krajowych i międzynarodowych (Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030). Podczas zajęć studenci pogłębią rozumienie związków między potrzebami człowieka a możliwościami ich zaspokajania wynikającymi ze środowiskowych uwarunkowań przyrodniczych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych. Będą analizować przyczyny i przewidywać skutki niekorzystnych zmian w środowisku człowieka oraz wskazywać sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom. Nabędą przekonania, że podstawą zmian w środowisku człowieka jest edukacja ekologiczna społeczności lokalnych.

Pełny opis:

Kierunek studiów:ekobiznes

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł przedmiotów kierunkowych

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok studiów pierwszego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

konwersatoria - 30 godz.,

Metody dydaktyczne: referat ilustrowany prezentacją multimedialną, dyskusja, rozmowa, ćwiczenia praktyczne, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe: ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz. w tym:

a/ udział w konwersatorium - 30 godz.

b/ udział w konsultacjach, zaliczeniach: 3,8 godz.

Praca samodzielna studenta (przygotowanie się do zajęć, zaliczeń): 41,2 godz.

W ramach konwersatorium dyskutuje się i analizuje relacje człowiek – przyroda w różnych okresach historycznych, oraz współczesny charakter tych relacji. Podczas zajęć dyskutuje się również nad aktualnymi problemami środowiska człowieka w aspekcie przyrodniczym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym, przyczynach kryzysów ekologicznych. Omawia się główne zadania edukacji ekologicznej społeczności lokalnych w świetle Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej Ministerstwo Środowiska Warszawa 2001

2. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

https://www.oecd.org/poland/Better-Policy-Series-Poland-Nov-2017-PL.pdf

The Economic Cost of Climate Change in Europe:

Synthesis Report on State of Knowledge and Key Research Gaps

https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2018/2811-coacch-review-synthesis-updated-june-2018.pdf

3. Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Ministerstwo Środowiska 2008

4. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r.

5. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2008. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

6. red. K. Potyrała 2011 Wybrane aspekty popularyzacji wiedzy biologicznej i środowiskowej. Wyd. Nauk. UP Kraków

Literatura uzupełniająca

Siemiński M. 2007 - Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Campbell B. 1995. Ekologia człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Wolański L. 2006. Ekologia człowieka . Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Domka L. 2001. Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. PWN, Warszawa

Woynarowska B. 2008. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. , Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Eliasz A. 1993. Psychologia ekologiczna. Instytut Psychologii PAN, Warszawa

Konarzewski M. 2015 Na początku był głód. PIW, Warszawa (rozdz. 6,7 ,11)

red. K. Potyrała i A. Walosik 2011 Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności. Wydawnictwo Kubajak, Krzeszowice

Kiełczewski D.1999. Ekologia społeczna. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok

Diamond J. 2020 – Strzelby zarazki stal. Krótka historia ludzkości. Wyd. Zysk ii S-ka, Poznań

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Studenta zna i rozumie procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz znaczenie edukacji ekologicznej i działań na rzecz ochrony przyrody KA6_WG2

2. Student zna i rozumie podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne związane z działalnością zawodową oraz gospodarczą i wdrożeniową KA6_WK4

Umiejętności

3. Student potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z określonego obszaru nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy KA6_UW4

4. Student potrafi stosować odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym przygotować krótkie wystąpienia, wyrażać swoje opinie oraz prowadzić dyskusję stosując język specjalistyczny KA6_UK2

Kompetencje społeczne

5. Student jest gotów wykazywania kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w podejmowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego KA6_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów uczenia się następuje w czasie krótkich wystąpień i dyskusji podczas konwersatorium oraz na podstawie pisemnie przygotowanych wystąpień.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Puczko, Adam Więcko
Prowadzący grup: Katarzyna Puczko, Adam Więcko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zrozumienie przez studentów celów i zadań edukacji ekologicznej oraz pojmowanie tej edukacji w aspekcie interdyscyplinarnym. Podczas zajęć studenci nabędą umiejętność analizy celów nieformalnej edukacji ekologicznej w świetle rekomendacji krajowych i międzynarodowych (Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030). Podczas zajęć studenci pogłębią rozumienie związków między potrzebami człowieka a możliwościami ich zaspokajania wynikającymi ze środowiskowych uwarunkowań przyrodniczych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych. Będą analizować przyczyny i przewidywać skutki niekorzystnych zmian w środowisku człowieka oraz wskazywać sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom. Nabędą przekonania, że podstawą zmian w środowisku człowieka jest edukacja ekologiczna społeczności lokalnych.

Pełny opis:

Kierunek studiów:ekobiznes

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł przedmiotów kierunkowych

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok studiów pierwszego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

konwersatoria - 30 godz.,

Metody dydaktyczne: referat ilustrowany prezentacją multimedialną, dyskusja, rozmowa, ćwiczenia praktyczne, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe: ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33 godz. w tym:

a/ udział w konwersatorium - 30 godz.

b/ udział w konsultacjach, zaliczeniach: 3 godz.

Praca samodzielna studenta (przygotowanie się do zajęć, zaliczeń): 37,5 godz.

W ramach konwersatorium dyskutuje się i analizuje relacje człowiek – przyroda w różnych okresach historycznych, oraz współczesny charakter tych relacji. Podczas zajęć dyskutuje się również nad aktualnymi problemami środowiska człowieka w aspekcie przyrodniczym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym, przyczynach kryzysów ekologicznych. Omawia się główne zadania edukacji ekologicznej społeczności lokalnych w świetle Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej.

Literatura:

SLiteratura podstawowa

1. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej Ministerstwo Środowiska Warszawa 2001

2. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

https://www.oecd.org/poland/Better-Policy-Series-Poland-Nov-2017-PL.pdf

The Economic Cost of Climate Change in Europe:

Synthesis Report on State of Knowledge and Key Research Gaps

https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2018/2811-coacch-review-synthesis-updated-june-2018.pdf

3. Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Ministerstwo Środowiska 2008

4. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r.

5. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2008. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

6. red. K. Potyrała 2011 Wybrane aspekty popularyzacji wiedzy biologicznej i środowiskowej. Wyd. Nauk. UP Kraków

Literatura uzupełniająca

Siemiński M. 2007 - Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Campbell B. 1995. Ekologia człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Wolański L. 2006. Ekologia człowieka . Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Domka L. 2001. Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. PWN, Warszawa

Woynarowska B. 2008. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. , Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Eliasz A. 1993. Psychologia ekologiczna. Instytut Psychologii PAN, Warszawa

Konarzewski M. 2015 Na początku był głód. PIW, Warszawa (rozdz. 6,7 ,11)

red. K. Potyrała i A. Walosik 2011 Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności. Wydawnictwo Kubajak, Krzeszowice

Kiełczewski D.1999. Ekologia społeczna. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok

Kruszewicz A. G. 2017. Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami. Oficyna Wydawnicza Oikos, Warszawa

Diamond J. 2020 – Strzelby zarazki stal. Krótka historia ludzkości. Wyd. Zysk ii S-ka, Poznań

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stankiewicz
Prowadzący grup: Alina Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zrozumienie przez studentów celów i zadań edukacji ekologicznej oraz pojmowanie tej edukacji w aspekcie interdyscyplinarnym. Podczas zajęć studenci nabędą umiejętność analizy celów nieformalnej edukacji ekologicznej w świetle rekomendacji krajowych i międzynarodowych (Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030). Podczas zajęć studenci pogłębią rozumienie związków między potrzebami człowieka a możliwościami ich zaspokajania wynikającymi ze środowiskowych uwarunkowań przyrodniczych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych. Będą analizować przyczyny i przewidywać skutki niekorzystnych zmian w środowisku człowieka oraz wskazywać sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom. Nabędą przekonania, że podstawą zmian w środowisku człowieka jest edukacja ekologiczna społeczności lokalnych.

Pełny opis:

Kierunek studiów:ekobiznes

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł przedmiotów kierunkowych

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok studiów pierwszego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

konwersatoria - 30 godz.,

Metody dydaktyczne: referat ilustrowany prezentacją multimedialną, dyskusja, rozmowa, ćwiczenia praktyczne, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe: ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33 godz. w tym:

a/ udział w konwersatorium - 30 godz.

b/ udział w konsultacjach, zaliczeniach: 3 godz.

Praca samodzielna studenta (przygotowanie się do zajęć, zaliczeń): 37,5 godz.

W ramach konwersatorium dyskutuje się i analizuje relacje człowiek – przyroda w różnych okresach historycznych, oraz współczesny charakter tych relacji. Podczas zajęć dyskutuje się również nad aktualnymi problemami środowiska człowieka w aspekcie przyrodniczym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym, przyczynach kryzysów ekologicznych. Omawia się główne zadania edukacji ekologicznej społeczności lokalnych w świetle Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej.

Literatura:

SLiteratura podstawowa

1. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej Ministerstwo Środowiska Warszawa 2001

2. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

https://www.oecd.org/poland/Better-Policy-Series-Poland-Nov-2017-PL.pdf

The Economic Cost of Climate Change in Europe:

Synthesis Report on State of Knowledge and Key Research Gaps

https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2018/2811-coacch-review-synthesis-updated-june-2018.pdf

3. Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Ministerstwo Środowiska 2008

4. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r.

5. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2008. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

6. red. K. Potyrała 2011 Wybrane aspekty popularyzacji wiedzy biologicznej i środowiskowej. Wyd. Nauk. UP Kraków

Literatura uzupełniająca

Siemiński M. 2007 - Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Campbell B. 1995. Ekologia człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Wolański L. 2006. Ekologia człowieka . Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Domka L. 2001. Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. PWN, Warszawa

Woynarowska B. 2008. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. , Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Eliasz A. 1993. Psychologia ekologiczna. Instytut Psychologii PAN, Warszawa

Konarzewski M. 2015 Na początku był głód. PIW, Warszawa (rozdz. 6,7 ,11)

red. K. Potyrała i A. Walosik 2011 Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności. Wydawnictwo Kubajak, Krzeszowice

Kiełczewski D.1999. Ekologia społeczna. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok

Kruszewicz A. G. 2017. Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami. Oficyna Wydawnicza Oikos, Warszawa

Diamond J. 2020 – Strzelby zarazki stal. Krótka historia ludzkości. Wyd. Zysk ii S-ka, Poznań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)