Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-1RSR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Różnorodność świata roślin
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
I rok Ekobiznesu Semestr Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę o charakterze ogólnobiologicznym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia związane z różnorodnością roślin na różnych jej poziomach. Student poznaje różnorodność, budowę, rozmnażanie, wymagania ekologiczne i zróżnicowanie taksonomiczne roślin zarodnikowych (glonów, mszaków, paprotników) i nasiennych. Przedmiot pokazuje procesy związane z ewolucją roślin, ich tendencje rozwojowe i specjalizację, wskazuje ich rolę w środowisku przyrodniczym, a także zagrożenia związane z różnorodnymi zmianami środowiska ich życia oraz konieczność ochrony. Student poznaje zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych: leśnych (bory, grądy, łęgi, olsy) i otwartych (szuwary, turzycowiska, łąki, zbiorowiska ruderalne i segetalne, murawy) oraz czynniki warunkujące ich funkcjonowanie. Poznaje miary bioróżnorodności, dowiaduje się jak kształtuje się bioróżnorodność w skali kontynentów, poznaje światowe centra bioróżnorodności oraz śledzi zmiany bioróżnorodności w czasie. Poznaje czynniki zagrażające bioróżnorodności.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina/dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze/nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok, I semestr (zimowy)

Liczba godzin dydaktycznych: wykład - 20 godz., laboratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: (1) metody podające (oparte na słowie): wykład, praca z literaturą, (2) metody praktyczne: pokaz, metoda laboratoryjna, obserwacja, pomiar.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 125 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 20 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 12,5 godz. (w tym konsultacje: 6,5 godz., zaliczenia: 3 godz., egzamin: 3 godz.)

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 62,5 godz.

Literatura:

1. Gorczyński T. 1986. Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa.

2. Kadłubowska J. Z. 1975. Zarys algologii. PWN, Warszawa.

3. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. 2014. Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.

4. Kłosowski S., Kłosowski G. 2007. Rośliny wodne i bagienne. Multico, Warszawa.

5. Matuszkiewicz W. 2011. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN.

6. Matuszkiewicz W., Sikorski P., Szwed W., Wierzba M. 2020. Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla (ebook). Wydawnictwo Naukowe PWN.

7. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A.1986. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa.

8. Szweykowska A., Szweykowski J. 2014. Botanika. PWN, Warszawa.

9. Szweykowska A., Szweykowski J. 2003. Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa.

10. Witkowska-Żuk L. 2008. Atlas roślinności lasów. Multico, Warszawa.

11. Wójciak H. 2010. Porosty, mszaki, paprotniki. Multico, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem charakterystycznych cech poszczególnych grup taksonomicznych oraz wzajemnych zależności między nimi (KP6_WG1);

- w zaawansowanym stopniu procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy (KP6_WG2);

Student potrafi:

- krytycznie oceniać posiadaną wiedzy i powszechność dostępnych informacji z zakresu nauk biologicznych, ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, a także ich przydatności w praktyce zawodowej (KP6_UW1);

- współpracować z innymi osobami w grupie podczas realizacji prac zespołowych, także o charakterze interdyscyplinarnym (KP6_UO2);

Student jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i powszechnie dostępnych informacji z zakresu nauk biologicznych, ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, a także ich przydatności w praktyce zawodowej (KP6_KK1);

- wzięcia odpowiedzialności za powierzony sprzęt, pracę własną i całego zespołu, zgodnie z powierzonymi zadaniami i sprawowaną funkcją (KP6_KR1).

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych kolokwiów (w trakcie laboratorium) i pisemnego egzaminu obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z zaliczenia laboratorium, aby móc przystąpić do egzaminu.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Brzosko, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Emilia Brzosko, Magdalena Fiłoc, Joanna Jarosz, Mirosława Kupryjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Brzosko, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Emilia Brzosko, Magdalena Fiłoc, Mirosława Kupryjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)