Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka wodno-ściekowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-2GWS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka wodno-ściekowa
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
II rok Ekobiznesu Semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Gospodarka wodna obejmuje racjonalne zarządzanie wodą oraz szeroko pojętą ochronę jej zasobów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

W ramach zajęć student poznaje podstawowe zasady obiegu wody w przyrodzie z uwzględnieniem jej ilości i jakości. Potrafi ocenić wielkość zasobów wodnych w wybranych regionach hydrologicznych i administracyjnych. poznaje najważniejsze miary odpływu pozwalające na oceną wielkości zasobów wodnych. Potrafi ocenić potrzebę zwiększenia wielkości zasobów wodnych w wybranym regionie i racjonalne gospodarowanie nimi. Potrafi wskazać technologie stosowane w oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok / semestr III (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

wykład - 20 godz., laboratorium 30 godz. zajęcia terenowe 10 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, pomiar, praca z literaturą, konsultacje, obserwacja

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 150 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 75 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 20 godz.

2) udział w zajęciach poza wykładowych: 40 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 15 godz. (zaliczenie egzaminu i kolokwium 4 godz., konsultacje sprawozdań z laboratoriów 10 godz., konsultacje sprawozdań z zajęć terenowych 1 godz.)

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 75 godz.

Literatura:

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenia Ministra Środowiska i Ministra Zdrowia dotyczące wody i ścieków

Bajkiewicz-Grabowska E., 2020. Hydrologia ogólna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Chełmicki W., 2002. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ciepielowski A., 1999. Podstawy gospodarowania wodą, Wyd. SGGW, Warszawa.

Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J., 2017. Hydrologia Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Kalenik M., 2020. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Wyd. SGGW, Warszawa.

Kociołek-Balawejder E., E. Stanisławska. Chemia Środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2012.

Kubiak-Wójcicka K., Machula S., 2020. Influence of Climate Changes on the State of Water Resources in Poland and Their Usage. Geosciences 10(8), 312; https://doi.org/10.3390/geosciences10080312.

Mikulski Z., 1998. Gospodarka wodna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Nawrocki J., (red.), 2010. Uzdatnianie wody, procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, t. 1 i 2, Wyd. naukowe UAM, PWN, Warszawa.

Red. L. Wachowski, P. Kirszensztejn. Ćwiczenia z podstaw chemii środowiska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1999.

Paszyc S., Podstawy fotochemii, PWN, Warszawa, 1981.

Simons J. P. , Fotochemia i spektroskopia, PWN, Warszawa, 1976.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student zna i rozumie procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz znaczenie edukacji ekologicznej i działań na rzecz ochrony przyrody - KA6_WG2.

2. Student zna i rozumie możliwości praktycznych zastosowań wiedzy biologicznej w życiu społeczno-gospodarczym oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości - KA6_WG4.

3. Student zna i rozumie podstawy prawa gospodarczego i prawa ochrony środowiska, zasady ergonomii i BHP, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej - KA6_WK3.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student potrafi analizować zjawiska i procesy przyrodnicze oraz analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi - KA6_UW1.

2. Student potrafi planować i wykonywać podstawowe eksperymenty i pomiary, interpretować ich wyniki oraz wyciągać wnioski - KA6_UW2.

3. Student potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z określonego obszaru nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy - KA6_UW4.

4. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu - KA6_UO2.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Student jest gotów do wykazywania kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w podejmowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego - KA6_KO2.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie testu jako egzaminu końcowego po wcześniejszym zaliczeniu kolokwium dotyczącego zajęć laboratoryjnych oraz zajęć terenowych.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska, Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska, Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Katarzyna Puczko, Adam Więcko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

W ramach zajęć student poznaje podstawowe zasady obiegu wody w przyrodzie z uwzględnieniem jej ilości i jakości. Potrafi ocenić wielkość zasobów wodnych w wybranych regionach hydrologicznych i administracyjnych. poznaje najważniejsze miary odpływu pozwalające na oceną wielkości zasobów wodnych. Potrafi ocenić potrzebę zwiększenia wielkości zasobów wodnych w wybranym regionie i racjonalne gospodarowanie nimi. Potrafi wskazać technologie stosowane w oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody.

Pełny opis:

Tematyka:

1. Rys historyczny gospodarki wodnej w Polsce i na świecie

2. Zasoby wodne Polski (podział Polski na jednostki hydrologiczne, rodzaje wód lądowych i morskich, wody Morza Bałtyckiego)

3. Miary odpływu i ich zróżnicowanie na terenie Polski

4. Charakterystyka potrzeb wodnych.

5. Gospodarcze wykorzystanie wód w Polsce.

6. Organizacja gospodarki wodnej w Polsce.

Literatura:

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenia Ministra Środowiska i Ministra Zdrowia dotyczące wody i ścieków

Bajkiewicz-Grabowska E., 2011. Hydrologia ogólna. Wyd. Nauk. PWN.

Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J., 2017. Hydrologia Polski. Wyd. Nauk. PWN

Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Chełmicki W., 2002, Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ciepielowski A., 1999, Podstawy gospodarowania wodą, Wyd. SGGW, Warszawa.

Kalenik M., 2020. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Wyd. SGGW, Warszawa.

Mikulski Z., 1998. Gospodarka wodna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Nawrocki J., (red.), 2010. Uzdatnianie wody, procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, t. 1 i 2, Wyd. naukowe UAM, PWN, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska, Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska, Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Katarzyna Puczko, Adam Więcko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

W ramach zajęć student poznaje podstawowe zasady obiegu wody w przyrodzie z uwzględnieniem jej ilości i jakości. Potrafi ocenić wielkość zasobów wodnych w wybranych regionach hydrologicznych i administracyjnych. poznaje najważniejsze miary odpływu pozwalające na oceną wielkości zasobów wodnych. Potrafi ocenić potrzebę zwiększenia wielkości zasobów wodnych w wybranym regionie i racjonalne gospodarowanie nimi. Potrafi wskazać technologie stosowane w oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody.

Pełny opis:

Tematyka:

1. Rys historyczny gospodarki wodnej w Polsce i na świecie

2. Zasoby wodne Polski (podział Polski na jednostki hydrologiczne, rodzaje wód lądowych i morskich, wody Morza Bałtyckiego)

3. Miary odpływu i ich zróżnicowanie na terenie Polski

4. Charakterystyka potrzeb wodnych.

5. Gospodarcze wykorzystanie wód w Polsce.

6. Organizacja gospodarki wodnej w Polsce.

Literatura:

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenia Ministra Środowiska i Ministra Zdrowia dotyczące wody i ścieków

Bajkiewicz-Grabowska E., 2011. Hydrologia ogólna. Wyd. Nauk. PWN.

Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J., 2017. Hydrologia Polski. Wyd. Nauk. PWN

Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Chełmicki W., 2002, Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ciepielowski A., 1999, Podstawy gospodarowania wodą, Wyd. SGGW, Warszawa.

Kalenik M., 2020. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Wyd. SGGW, Warszawa.

Mikulski Z., 1998. Gospodarka wodna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Nawrocki J., (red.), 2010. Uzdatnianie wody, procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, t. 1 i 2, Wyd. naukowe UAM, PWN, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)