Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomoc publiczna w ekobiznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-2PPE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc publiczna w ekobiznesie
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
II rok Ekobiznes - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami szeroko pojętej pomocy publicznej, kierowanej do podmiotów gospodarczych funkcjonujących w ekobiznesie. W rezultacie studenci powinni rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu pomocy publicznej (pomoc publiczna, zasada de minimis, wyłączenia grupowe, notyfikacja pomocy), formy i rodzaje pomocy publicznej, regulacje unijne i krajowe dotyczące pomocy publicznej, bieżące kierunki i zakres pomocy publicznej. Powinni umieć ponadto rozróżniać, kiedy wsparcie finansowe ze środków publicznych nie jest pomocą publiczną oraz jakie są relacje pomiędzy wsparciem z funduszy unijnych a pomocą publiczną.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Studia: stacjonarne;

Przedmiot: kierunkowy;

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina ekonomia i finanse

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z mikro- i makroekonomii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godzin; zajęcia terenowe 15 godzin

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących; konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowców w zależności od potrzeb Studenta; zajęcia terenowe

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 15

Przygotowanie do kolokwium 15

Udział w zajęciach terenowych 15

Przygotowanie sprawozdania z zajęć terenowych 5

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 1,2

o charakterze praktycznym 20 0,8

Literatura:

Literatura podsatwowa:

A. Jankowska (2015). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Zasady i ograniczenia udzielania, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Dowgier R. (2015). Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowania lokalnego prawa podatkowego, Temida 2, Białystok.

M. Kogut-Jaworska (2016). Pomoc publiczna i jej szczególne znaczenie w systemie wsparcia publicznego w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 451, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2018 r., UOKiK, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

Ł. Narloch (2013). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw – czy warto jej udzielać?, Zarządzanie i Finanse 2013, nr 1, cz. 1, s. 474.

P. Podsiadło (2014). Pomoc de minimis jako instrument polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA_WG1 - student zna i rozumie teorię ekonomii dobrobytu jako teoretyczną przesłankę aktywności państwa, istotę pomocy publicznej, jej

formy i rodzaje

Metody sprawdzania:

- aktywność w trakcie zajęć,

- kolokwium

Umiejętności:

KA_UW1 - student potrafi identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy związane ze stosowaniem pomocy publicznej w

gospodarce

Metody sprawdzania:

- aktywność w trakcie zajęć,

- kolokwium,

- sprawozdanie z zajęć terenowych

KA_UU8 - student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody sprawdzania:

- kolokwium,

- sprawozdanie z zajęć terenowych

Kompetencje społeczne:

KA_KK1 - student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu możliwości i znaczenia stosowania pomocy

publicznej w ekobiznesie

Metody sprawdzania:

- aktywność w trakcie zajęć,

- kolokwium,

- sprawozdanie z zajęć terenowych

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania:

- wykłady prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta;

- zajęcia terenowe

Metody oceniania:

Zaliczenie części wykładowej w oparciu o:

- zaliczenie kolokwium – test składający się z pytań zamkniętych i otwartych przeprowadzony na ostatnim wykładzie

- aktywność w dyskusjach.

Zaliczenie zajęć terenowych w oparciu o:

- obowiązkową obecność podczas zajęć;

- opracowanie i złożenie sprawozdania z zajęć

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Przygodzka
Prowadzący grup: Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Studia: stacjonarne;

Przedmiot: kierunkowy;

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina ekonomia i finanse

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z mikro- i makroekonomii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godzin; zajęcia terenowe 15 godzin

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących; konsultacje

indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowców w zależności od potrzeb Studenta; zajęcia terenowe

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 15

Przygotowanie do kolokwium 15

Udział w zajęciach terenowych 15

Przygotowanie sprawozdania z zajęć terenowych 5

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 1,2

o charakterze praktycznym 20 0,8

Literatura:

Lektura podstawowa:

A. Jankowska (2015). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Zasady i ograniczenia udzielania, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Dowgier R. (2015). Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowania lokalnego prawa podatkowego, Temida 2, Białystok.

M. Kogut-Jaworska (2016). Pomoc publiczna i jej szczególne znaczenie w systemie wsparcia publicznego w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 451, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2018 r., UOKiK, Warszawa 2019.

Lektura uzupełniająca:

Ł. Narloch (2013). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw – czy warto jej udzielać?, Zarządzanie i Finanse 2013, nr 1, cz. 1, s. 474.

P. Podsiadło (2014). Pomoc de minimis jako instrument polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Uwagi:

W roku akademickim 2020/21 ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia (wykłady + zajęcia terenowe) odbywać się będą zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams. Zaliczenie będzie również z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.