Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalistyczny język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-2SJOI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczny język obcy
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
II rok Ekobiznesu Semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

- student powinien posiadać zasób środków językowych i sprawnosci językowych umożliwiających podjęcie lektoratu na poziome minimum B1

- wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

- przygotowanie do posługiwania się językiem obcym w kontaktach ze specjalistami jak również do komunikacji z osobami spoza grona specjalistów oraz do korzystania ze źródeł obcojęzycznych, obejmujących zagadnienia ogólne, akademickie i specjalistyczne, właściwe dla danego kierunku,

- motywowanie do samodzielnej nauki

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego,

Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak

również wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: II rok studiów (semestr III, IV)

Liczba godzin: 60

Punkty ECTS: 3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godzin (2 punkty ECTS)

- o charakterze praktycznym: 90 godzin (3 punkty ECTS)

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, zaliczeniach, konsultacjach, praca własna studenta w postaci: wykonywania

zadań online, przygotowania do zajęć.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Autorskie materiały specjalistyczne przygotowane na podstawie stron internetowych i kanałów naukowych/edukacyjnych

www.efch.jcj.uj.edu.pl

www.elementalmatter.info

www.onestopenglish.com

www.chemistryabout.com

periodictableofvideos

Literatura uzupełniająca (materiałys specjalistyczne)

English in Science and Technology, P. Domański (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1996)

Oxford English for Academic Purposes, E. de Chazal&S. McCarter, ( OUP,2012 )

Cambridge Academic English M. Hewings Cambridge University Press 2012)

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic,2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009)

Literatura uzupełniająca (materiały ogólne)

Longman English Grammar Practice L.G. Alexnder (Longman, 1990)

New Oxford English Grammar Course M. Swan,

C. Walter (Oxford UP, 2011)

English Grammar in Use, R.Murphy (Cambridge UP, 1990)

English Grammar Lessons, M.Dean (Oxford UP, 1993)

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w naukach

biologicznych, chemicznych i naukach społecznych KA6_WK1

UMIEJĘTNOSI, absolwent potrafi

stosować podstawową terminologię specjalistyczną w języku

ojczystym oraz obcym (na poziomie B2) w celu opisu zagadnień przyrodniczych i społecznych KA6_UK1

KOMPETENCJE SPOŁCZNE, absolwent jest gotów do:

ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych

zachodzących w świecie KA6_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: 50% w formie wideokonferencji (aplikacja Teams) oraz 50% z wykorzystaniem modułów do samodzielnej realizacji na platformie BlackBoatd w oparciu o autorskie materiały specjalistyczne.

Wiedza i umiejętności sprawdzane są w formie:

- oceny bieżącego przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnistwa,

- prac i testów pisemnych,

- realizacji modułów nauczania na platformie BlackBoard

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na min. 51% testów oraz prac pisemnych,

- zaliczenie na min.51% zadań na platformie BlackBoard,

- obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo

100-90% - bardzo dobry (5.0)

89-80% - dobry plus (4.5)

79-70% - dobry (4.0)

69-60% - dostateczny plus (3.5)

59-51 % - dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec I i II semestru.

Egzamin pisemny po II semestrze.

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się w oparciu o platformę BlackBoard.

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 1 nieobecności na zajęciach. W przypadku nieobecności student zobowiązany jest do zaliczenia wszelkich prac i testów w ciągu dwóch tygodni od zakończenia nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Rudziak
Prowadzący grup: Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego,

Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak

również wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: I rok studiów (semestr I, II)

Liczba godzin: 60

Punkty ECTS: 3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godzin (2 punkty ECTS)

- o charakterze praktycznym: 90 godzin (3 punkty ECTS)

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, zaliczeniach, konsultacjach, praca własna studenta w postaci: wykonywania

zadań online, przygotowania do zajęć.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Autorskie materiały specjalistyczne przygotowane na podstawie stron internetowych i kanałów naukowych/edukacyjnych

www.efch.jcj.uj.edu.pl

www.elementalmatter.info

www.onestopenglish.com

www.chemistryabout.com

periodictableofvideos

Literatura uzupełniająca (materiałys specjalistyczne)

English in Science and Technology, P. Domański (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1996)

Oxford English for Academic Purposes, E. de Chazal&S. McCarter, ( OUP,2012 )

Cambridge Academic English M. Hewings Cambridge University Press 2012)

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic,2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009)

Literatura uzupełniająca (materiały ogólne)

Longman English Grammar Practice L.G. Alexnder (Longman, 1990)

New Oxford English Grammar Course M. Swan,

C. Walter (Oxford UP, 2011)

English Grammar in Use, R.Murphy (Cambridge UP, 1990)

English Grammar Lessons, M.Dean (Oxford UP, 1993)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.