Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalistyczny język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-2SJOII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczny język obcy
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
II rok Ekobiznes - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

- student powinien posiadać zasób środków językowych i sprawnosci językowych umożliwiających podjęcie lektoratu na poziome minimum B1

- wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

- przygotowanie do posługiwania się językiem obcym w kontaktach ze specjalistami jak również do komunikacji z osobami spoza grona specjalistów oraz do korzystania ze źródeł obcojęzycznych, obejmujących zagadnienia ogólne, akademickie i specjalistyczne, właściwe dla danego kierunku,

- motywowanie do samodzielnej nauki

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego,

Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak

również wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczelniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: II rok studiów (semestr III, IV)

Liczba godzin: 60

Punkty ECTS: 3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godzin (2 punkty ECTS)

- o charakterze praktycznym: 90 godzin (3 punkty ECTS)

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, zaliczeniach, konsultacjach, praca własna studenta w postaci: wykonywania

zadań online, przygotowania do zajęć.

Literatura:

Literatura uzupełniająca (materiały specjalistyczne)

English in Science and Technology, P. Domański (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1996)

Oxford English for Academic Purposes, E. de Chazal&S. McCarter, ( OUP,2012 )

Cambridge Academic English M. Hewings Cambridge University Press 2012)

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic,2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009)

Literatura uzupełniająca (materiały ogólne)

Longman English Grammar Practice L.G. Alexnder (Longman, 1990)

New Oxford English Grammar Course M. Swan,

C. Walter (Oxford UP, 2011)

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w naukach

biologicznych, chemicznych i naukach społecznych KA6_WK1

UMIEJĘTNOSI, absolwent potrafi

stosować podstawową terminologię specjalistyczną w języku

ojczystym oraz obcym (na poziomie B2) w celu opisu zagadnień przyrodniczych i społecznych KA6_UK1

KOMPETENCJE SPOŁCZNE, absolwent jest gotów do:

ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych

zachodzących w świecie KA6_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniani

Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: 50% w formie wideokonferencji (aplikacja Teams) oraz 50% z wykorzystaniem modułów do samodzielnej realizacji na platformie BlackBoatd w oparciu o autorskie materiały specjalistyczne.

Wiedza i umiejętności sprawdzane są w formie:

- oceny bieżącego przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnistwa,

- prac i testów pisemnych,

- realizacji modułów nauczania na platformie BlackBoard

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na min. 51% testów oraz prac pisemnych,

- zaliczenie na min.51% zadań na platformie BlackBoard,

- obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo

100-90% - bardzo dobry (5.0)

89-80% - dobry plus (4.5)

79-70% - dobry (4.0)

69-60% - dostateczny plus (3.5)

59-51 % - dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec I i II semestru. Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się w oparciu o platformę BlackBoard.

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 1 nieobecności na zajęciach. W przypadku nieobecności student zobowiązany jest do zaliczenia wszelkich prac i testów w ciągu dwóch tygodni od zakończenia nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Rudziak
Prowadzący grup: Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego,

Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak

również wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczelniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: II rok studiów (semestr III, IV)

Liczba godzin: 60

Punkty ECTS: 3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godzin (2 punkty ECTS)

- o charakterze praktycznym: 90 godzin (3 punkty ECTS)

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, zaliczeniach, konsultacjach, praca własna studenta w postaci: wykonywania

zadań online, przygotowania do zajęć.

Literatura:

Literatura uzupełniająca (materiały specjalistyczne)

English in Science and Technology, P. Domański (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1996)

Oxford English for Academic Purposes, E. de Chazal&S. McCarter, ( OUP,2012 )

Cambridge Academic English M. Hewings Cambridge University Press 2012)

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic,2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009)

Literatura uzupełniająca (materiały ogólne)

Longman English Grammar Practice L.G. Alexnder (Longman, 1990)

New Oxford English Grammar Course M. Swan,

C. Walter (Oxford UP, 2011)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.