Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru 15 - Ekoendofity

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-3PDW15C Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru 15 - Ekoendofity
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. fakultatywne
III rok Ekobiznes Semestr letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mikroorganizmami zasiedlającymi wnętrze tkanek roślinnych. Studenci poznają kategorie endofitów, ich charakterystykę metaboliczną oraz ich wpływ na wzrost roślin.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok /VI semestr (letni)

Metody dydaktyczne: wykład, eksperyment, analiza wyników, sprawozdanie

Całkowita liczba punktów ECTS: 2

Wykład: 15 h

Laboratorium: 15 h

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 50 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32,0 h, w tym:

a) udział w wykładach: 15,0 h,

b) udział w zajęciach pozawykładowych: 15,0 h

c) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach: 2,0 h

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 18,0 h

Literatura:

1. E. Oleńska, W. Małek, 2017 Brodawki korzeniowe jako organy symbiozy roślin bobowatych z ich diazotroficznymi mikrosymbiontami – rozwój, budowa i funkcjonowanie w warunkach fizjologicznych oraz stresu oksydacyjnego. W: G. Łaska (red.) Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie badań biologicznych, Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białostocki, 87-100

2. E. Oleńska, W. Małek, 2016 Zakres specyficzności gospodarza bakterii izolowanych z brodawek korzeniowych koniczyny białej pochodzącej ze starej hałdy Zn-Pb Bolesław oraz stanowiska kontrolnego. W: A. Bajguz i I. Ciereszko Rośliny i grzyby – badania środowiskowe i laboratoryjne. Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białostocki, Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu, 143-154

3. E. Oleńska 2015 Asocjacja symbiotyczna roślin bobowatych z ryzobiami. W: A. Bajguz i I. Ciereszko. Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko – eksperyment – edukacja; Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białostocki, 187-200

4. Oleńska E. 2014. Bobowate różnowiekowych hałd cynkowo-ołowiowych w Polsce. W: Łaska G. (red.) Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów. Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział w Białymstoku, 227-238.

5. Stasiak G., Mazur A., Koper P., Żebracki K., Skorupska A. 2016. Symbioza rizobiów z roslinami bobowatymi (Fabaceae). Post. Microbiol. 55, 3, 289–299

6. Sujkowska M. 2009. Przebieg procesu infekcji w układzie symbiotycznym rośliny motylkowate - Rhizobium. Wiadomości Botaniczne 53(1/2): 35–53.

7. Pawlik M., Płociniczak T., Piotrowska-Seget Z. 2015. Bakterie endofityczne i ich znaczenie w mikrobiologii środowiskowej, medycynie i przemyśle. Post. Mikrobiol. 54, 2, 115–122.

8. Pisarska K., Pietr S.J. 2014. Bakterie endofityczne - ich pochodzenie i interakcje z roślinami. Post. Mikrobiol. 53, 2, 141–151.

9. He W., Megharaj M., Wu Ch-Y., Subashchandrabose S.R., Dai Ch-Ch., 2019. Endophyte-assisted phytoremediation: mechanisms and current application strategies for soil mixed pollutants. Crit. Rev. Biotechnol. 40. https://doi.org/10.1080/07388551.2019.1675582

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz znaczenie edukacji ekologicznej i działań na rzecz ochrony przyrody (KA6_WG2).

2. Student potrafi planować i wykonywać podstawowe eksperymenty i pomiary, interpretować ich wyniki oraz wyciągać wnioski (KA6_UW2).

3. Student potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z określonego obszaru nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy (KA6_UW4).

4. Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów (KA6_UW5).

5. Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów (KA6_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu w formie pisemnego sprawdzianu po uprzednim zaliczeniu laboratorium.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Oleńska
Prowadzący grup: Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.