Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zakładanie działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-3ZDG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zakładanie działalności gospodarczej
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
III rok Ekobiznes - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu „Zakładanie działalności gospodarczej” jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi rejestracji działalności gospodarczej w Polsce oraz otoczenia podatkowego przedsiębiorcy. Podczas kursu student uzyska wiedzę na temat form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, pozna uwarunkowania proceduralne, które przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę w początkowej fazie działalności gospodarczej. Student będzie świadomy istnienia obowiązkowych obciążeń finansowych nakładanych przez państwo oraz będzie potrafił podejmować decyzje optymalizacyjne.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk biologicznych/ kierunek ekobiznes

Rok studiów/semestr: III, semestr szósty

Wymagania wstępne

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin laboratorium

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- laboratorium prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz w oparciu o udostępnione materiały; przewidywane formy prowadzenia zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie zadań i problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja, będąca efektem pracy indywidualnej, jak i zespołowej. Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: - udział w laboratorium 15 h

- przygotowanie do laboratorium 10 h

-- udział w konsultacjach 5 h

- przygotowanie do zaliczenia końcowego 5 h

Wskaźniki ilościowe:

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 20 h, 0,67 ECTS

- o charakterze praktycznym 35 h, 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin, Warszawa 2019.

2. Ickiewicz, J., Podatki, składki, opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014.

3. Martyniuk T., Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja. Podatki. Ewidencja. Sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Mariański A., Krajewska A., Nowak-Piechota A., Wilk M. (red.),Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Beger T., Liss P., Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016.

6. Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway2019 Edition, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2019.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 865, 1018 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019r., poz. 43, 1495, 1649 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz.2174 ze zm)

5. Ustawa Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz. 646).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3ZDG_W01 ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach dotyczących zasad rejestracji działalności gospodarczej KA6_WG3

3ZDG_W02 ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach dotyczących zasad opodatkowania małych przedsiębiorstw KA6_WG2

UMIEJĘTNOŚCI

3ZDG_U01 potrafi zidentyfikować i wybrać procedurę formalnej rejestracji działalności gospodarczej oraz przygotować podstawowe dokumenty rejestracyjne KA6_UW1, KA6_UW2

3ZDG_U02 potrafi dokonywać wyboru form opodatkowania kierując się kryteriami formalnymi i ekonomicznymi KA6_UW1, KA6_UW2

3ZDG_U03 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu systemu podatkowego do proponowania rozwiązań oraz samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów KA6_UW3

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3ZDG_K01 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym KA6_K03

3ZDG_K02 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i prawnym KA6_K01, KA6_K02

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu

- zaliczenie na ocenę na podstawie testu zaliczeniowego oraz aktywności w laboratorium (w tym: udział w dyskusji, analiza przypadków w formie prezentacji)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wildowicz-Giegiel
Prowadzący grup: Anna Wildowicz-Giegiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.