Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-1BIO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok Mikrobiologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Biologia komórki 320-MS1-1BKO
Podstawy chemii 320-MS1-1PCH

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka statystyczna 320-MS1-1MST

Założenia (opisowo):

Przed przystąpieniem do zajęć z Biochemii student powinien osiągnąć zakładane efekty uczenia się przewidziane dla następujących przedmiotów: Podstawy chemii, Biologia komórki. Student powinien znać zasady organizacji strukturalnej i lokalizację komórkową podstawowych procesów metabolicznych uwzględniając różnice pomiędzy komórkami pro- i eukariotycznymi. Ponadto student powinien:

- rozpoznawać podstawowe grupy związków organicznych wchodzące w skład komórek uwzględniając właściwości głównych grup funkcyjnych charakterystycznych dla tych związków,

- znać podstawowe prawa rządzące przebiegiem reakcji chemicznych i ogólne zasady składu chemicznego organizmów żywych uwzględniając występowanie i znaczenie pierwiastków chemicznych budujących organizmy żywe.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu ukazać studentom biochemiczne podstawy funkcjonowania organizmów żywych zarówno poprzez pryzmat struktury chemicznej związków organicznych budujących komórki, jak również zależności metabolicznych uwzględniając podobieństwa i różnice w szlakach biochemicznych komórek pro- i eukariotycznych. Podczas laboratoriów studenci mają zapoznać się z podstawowymi metodami pracy w laboratorium, sposobami przygotowania materiału do ilościowych i jakościowych analiz biochemicznych w zależności od jego pochodzenia i diagnostycznym znaczeniem wybranych markerów biochemicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok studiów pierwszego stopnia, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 30 godz., laboratorium - 45 godz.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

150 godz., w tym:

udział w wykładach: 30 godz.

udział zajęciach laboratoryjnych: 45 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń i egzaminu: 65 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach i egzaminie: 10 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 85 godz., 3,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 120 godz., 4,8 pkt. ECTS

Wykład:

Treści wykładu są podzielone na dwa elementy.

Pierwsza część dotyczy zagadnień biochemii strukturalnej, gdzie student zapozna się: 1) ze strukturą atomu oraz teorią wiązań chemicznych oraz teorią orbitali molekularnych; 2) z budową i właściwościami podstawowych grup związków organicznych budujących organizmy żywe, takich jak: węglowodany, lipidy, izoprenoidy, aminokwasy, zasady azotowe, witaminy, jak też strukturą, znaczeniem i występowaniem polimerów o szczególnym znaczeniu biologicznym takich jak: polisacharydy, białka, kwasy nukleinowe.

Druga część wykładu poświęcona będzie omówieniu podstawowych szlaków metabolicznych ze wskazaniem specyfiki biochemicznej komórek pro- i eukariotycznych. Omówione będą wybrane zagadnienia metabolizmu wybranych węglowodanów, aminokwasów, tłuszczów, zasad azotowych i białek ze wskazaniem ich znaczenia w bioenergetyce, regulacji metabolizmu, procesach dziedziczenia i budowie struktur komórkowych.

Laboratoria:

W trakcie laboratoriów student nabywa praktycznych umiejętności używania podstawowego sprzętu wykorzystywanego w laboratoriach biochemicznych. Opanowuje szereg metod dotyczących charakterystyki budowy i przemian związków biochemicznych. Wykonuje podstawowe obliczenia podsumowujące uzyskane dane eksperymentalne. Poznaje procedury zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bańkowski E. - Biochemia, Wyd. Edra Urban & Partner, 2020,

2. Rodwell Victor W., Bender David A., Botham Kathleen M. - Biochemia Harpera. Ilustrowana. Wyd. Nauk. PZWL, 2019.

2. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. – Biochemia. Wyd. Nauk. PWN, 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Hames B. D., Hooper N. M. – Biochemia. Krótkie wykłady. Wyd. Nauk. PWN, 2020.

2. Bańkowski E. - Biochemia. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Wyd. MedPharm Polska, 2014.

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. - Cytobiochemia. Biochemia niektórych struktur komórkowych. Wyd. Nauk. PWN, 2020.

Efekty uczenia się:

1. Student charakteryzuje strukturę i występowanie podstawowych drobnocząsteczkowych związków organicznych i biopolimerów budujących komórki pro- i eukariotyczne. KP6-WG3, KP6-UW2

2. Student opisuje przebieg i regulację podstawowych szlaków i cykli biochemicznych. KP6-WG3

3. Student planuje pracę własną i zespołową posługując się podstawowym sprzętem zgodnie z zasadami BHP i dobrej praktyki laboratoryjnej. KP6-UO1

4. Student przygotowuje materiał i wykonuje podstawowe analizy jakościowe i ilościowe materiału biologicznego różnego pochodzenia dobierając stosowne techniki laboratoryjne. KP6-UW1

5. Student potrafi analizować wyniki wykonanych eksperymentów i doświadczeń wspierając się zdobytą wiedzą z dziedziny biochemii. KP6-WG6, KP6-UW1

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z regulaminem studiów UwB (Uchwała Senatu UwB nr 2527 z dn. 26 czerwca 2019r.).

Zaliczenie przedmiotu mogą uzyskać studenci, którzy czynnie uczestniczyli w wykładach i zajęciach laboratoryjnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów (dwa sprawdziany pisemne, sprawdzian praktyczny z umiejętności

posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, sprawdzian z umiejętności pisania wzorów), egzamin pisemny (umiejętność pisania i rozpoznawania wzorów, test zamknięty jednokrotnego wyboru). Studenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki z laboratoriów (oceny bardzo dobre i dobre+) uzyskują dodatkowe punkty z egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bajguz, Adam Tylicki
Prowadzący grup: Andrzej Bajguz, Magdalena Chmur, Magdalena Czerniecka, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przed przystąpieniem do zajęć z Biochemii student powinien osiągnąć zakładane efekty uczenia się przewidziane dla następujących przedmiotów: Podstawy chemii, Biologia komórki. Student powinien znać zasady organizacji strukturalnej i lokalizację komórkową podstawowych procesów metabolicznych uwzględniając różnice pomiędzy komórkami pro- i eukariotycznymi. Ponadto student powinien:

- rozpoznawać podstawowe grupy związków organicznych wchodzące w skład komórek uwzględniając właściwości głównych grup funkcyjnych charakterystycznych dla tych związków,

- znać podstawowe prawa rządzące przebiegiem reakcji chemicznych i ogólne zasady składu chemicznego organizmów żywych uwzględniając występowanie i znaczenie pierwiastków chemicznych budujących organizmy żywe.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok studiów pierwszego stopnia, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 30 godz., laboratorium - 45 godz.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

150 godz., w tym:

udział w wykładach: 30 godz.

udział zajęciach laboratoryjnych: 45 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń i egzaminu: 65 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach i egzaminie: 10 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 85 godz., 3,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 120 godz., 4,8 pkt. ECTS

Wykład:

Treści wykładu są podzielone na dwa elementy. Pierwsza część dotyczy zagadnień biochemii strukturalnej, gdzie student zapozna się z budową i właściwościami podstawowych grup związków organicznych budujących organizmy żywe, takich jak: węglowodany, lipidy, izoprenoidy, aminokwasy, zasady azotowe, witaminy, jak też strukturą, znaczeniem i występowaniem polimerów o szczególnym znaczeniu biologicznym takich jak: polisacharydy, białka, kwasy nukleinowe. Druga część wykładu poświęcona będzie omówieniu podstawowych szlaków metabolicznych ze wskazaniem specyfiki biochemicznej komórek pro- i eukariotycznych. Omówione będą wybrane zagadnienia metabolizmu wybranych węglowodanów, aminokwasów, tłuszczów, zasad azotowych i białek ze wskazaniem ich znaczenia w bioenergetyce, regulacji metabolizmu, procesach dziedziczenia i budowie struktur komórkowych.

Laboratoria:

W trakcie laboratoriów student nabywa praktycznych umiejętności używania podstawowego sprzętu wykorzystywanego w laboratoriach biochemicznych. Opanowuje szereg metod dotyczących charakterystyki budowy i przemian związków biochemicznych. Wykonuje podstawowe obliczenia podsumowujące uzyskane dane eksperymentalne. Poznaje procedury zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bańkowski E. - Biochemia, Wyd. Edra Urban & Partner, 2020,

2. Rodwell Victor W., Bender David A., Botham Kathleen M. - Biochemia Harpera. Ilustrowana. Wyd. Nauk. PZWL, 2019.

2. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. – Biochemia. Wyd. Nauk. PWN, 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Hames B. D., Hooper N. M. – Biochemia. Krótkie wykłady. Wyd. Nauk. PWN, 2020.

2. Bańkowski E. - Biochemia. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Wyd. MedPharm Polska, 2014.

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. - Cytobiochemia. Biochemia niektórych struktur komórkowych. Wyd. Nauk. PWN, 2020.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bajguz, Adam Tylicki
Prowadzący grup: Andrzej Bajguz, Magdalena Czerniecka, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przed przystąpieniem do zajęć z Biochemii student powinien osiągnąć zakładane efekty uczenia się przewidziane dla następujących przedmiotów: Podstawy chemii, Biologia komórki. Student powinien znać zasady organizacji strukturalnej i lokalizację komórkową podstawowych procesów metabolicznych uwzględniając różnice pomiędzy komórkami pro- i eukariotycznymi. Ponadto student powinien:

- rozpoznawać podstawowe grupy związków organicznych wchodzące w skład komórek uwzględniając właściwości głównych grup funkcyjnych charakterystycznych dla tych związków,

- znać podstawowe prawa rządzące przebiegiem reakcji chemicznych i ogólne zasady składu chemicznego organizmów żywych uwzględniając występowanie i znaczenie pierwiastków chemicznych budujących organizmy żywe.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok studiów pierwszego stopnia, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 30 godz., laboratorium - 45 godz.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

150 godz., w tym:

udział w wykładach: 30 godz.

udział zajęciach laboratoryjnych: 45 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń i egzaminu: 65 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach i egzaminie: 10 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 85 godz., 3,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 120 godz., 4,8 pkt. ECTS

Wykład:

Treści wykładu są podzielone na dwa elementy.

Pierwsza część dotyczy zagadnień biochemii strukturalnej, gdzie student zapozna się: 1) ze strukturą atomu oraz teorią wiązań chemicznych oraz teorią orbitali molekularnych; 2) z budową i właściwościami podstawowych grup związków organicznych budujących organizmy żywe, takich jak: węglowodany, lipidy, izoprenoidy, aminokwasy, zasady azotowe, witaminy, jak też strukturą, znaczeniem i występowaniem polimerów o szczególnym znaczeniu biologicznym takich jak: polisacharydy, białka, kwasy nukleinowe.

Druga część wykładu poświęcona będzie omówieniu podstawowych szlaków metabolicznych ze wskazaniem specyfiki biochemicznej komórek pro- i eukariotycznych. Omówione będą wybrane zagadnienia metabolizmu wybranych węglowodanów, aminokwasów, tłuszczów, zasad azotowych i białek ze wskazaniem ich znaczenia w bioenergetyce, regulacji metabolizmu, procesach dziedziczenia i budowie struktur komórkowych.

Laboratoria:

W trakcie laboratoriów student nabywa praktycznych umiejętności używania podstawowego sprzętu wykorzystywanego w laboratoriach biochemicznych. Opanowuje szereg metod dotyczących charakterystyki budowy i przemian związków biochemicznych. Wykonuje podstawowe obliczenia podsumowujące uzyskane dane eksperymentalne. Poznaje procedury zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bańkowski E. - Biochemia, Wyd. Edra Urban & Partner, 2020,

2. Rodwell Victor W., Bender David A., Botham Kathleen M. - Biochemia Harpera. Ilustrowana. Wyd. Nauk. PZWL, 2019.

2. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. – Biochemia. Wyd. Nauk. PWN, 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Hames B. D., Hooper N. M. – Biochemia. Krótkie wykłady. Wyd. Nauk. PWN, 2020.

2. Bańkowski E. - Biochemia. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Wyd. MedPharm Polska, 2014.

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. - Cytobiochemia. Biochemia niektórych struktur komórkowych. Wyd. Nauk. PWN, 2020.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)