Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Immunologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-1IMO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Immunologia ogólna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok Mikrobiologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Biologia komórki 320-MS1-1BKO

Założenia (lista przedmiotów):

Biologia komórki 320-MS1-1BKO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe mechanizmy odporności organizmów. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje budowę i podstawowe zasady funkcjonowania układu odpornościowego. Przedmiot ukazuje studentowi układ odpornościowy jako strukturę opierającą się na sieci międzykomórkowych powiązań, która dzięki przesyłaniu i odbieraniu sygnałów między różnymi komórkami indukuje rozwój reakcji odpornościowej.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok, semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

wykład - 15 godz.

laboratorium - 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, metoda laboratoryjna, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 7,5 godz. (egzamin 1,5 godz., kolokwium 1 godz., konsultacje 5 godz.)

praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Wykład ma za zadanie przybliżyć studentom zasady organizacji układu odpornościowego organizmów, charakteryzować budowę oraz funkcje narządów limfatycznych i komórek immunokompetentnych, przedstawić etapy dojrzewania komórek obronnych, jak również etapy rozwoju różnych typów odpowiedzi obronnej, od momentu rozpoznania antygenu, poprzez jego obróbkę, prezentację komórkom efektorowym oraz indukowanie różnych typów reakcji obronnej.

Laboratoria poświęcone są zapoznaniu studentów z podstawowymi testami diagnostycznymi opierającymi się na reakcji antygen-przeciwciało i wskazaniu ich praktycznego wykorzystania w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego człowieka.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek, T. Stokłosa. Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010.

2. I. Roitt, J. Brostoff, D. Male. Immunologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL & Wydawnictwo Medyczne Słotwiński Verlag, Warszawa - Bremen, 2000.

3. W. Deptuła, M. Stosik. Immunologia dla biologów. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1998.

Literatura uzupełniająca:

1. J. H. L. Playfair, B. M. Chain. Immunologia w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2005.

2. B. Płytycz, Z. Gliński, J. Jarosz, M. Książkiewicz-Kapralska, M. Markowska, K. Skwarło-Sońta. Immunologia porównawcza. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999.

3. Litwin J.A., Gajda M. 2011. Podstawy technik mikroskopowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

4. Kandefer-Szerszeń M., Zdzisińska B. [red.] 2013. Ćwiczenia z immunologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin.

5. Izdebska-Szymona K. 1990. Ćwiczenia z immunologii: skrypt dla studentów biologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.

6. Gościcka T. [red.] 1979. Ćwiczenia z immunologii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. student zna podstawowe rodzaje komórek immunokompetentnych i opisuje ich budowę (KP6_WG2)

2. student wskazuje elementy struktury komórek immunokompetentnych organizmów i wiąże je z różnymi etapami reakcji obronnych, w których te elementy uczestniczą (KP6_WG2)

3. student potrafi wyjaśnić różnice między podstawowymi typami mechanizmów odporności tj. wrodzoną i nabytą oraz komórkową i humoralną (KP6_WG2)

4. student zna aktualne problemy badań przyrodniczych oraz podstawowe metody stosowane w laboratoriach diagnostycznych (KP6_WG6).

Umiejętności:

5. student potrafi wykorzystywać podstawowe narzędzia laboratoryjne, jak również potrafi stosować metodykę nauk przyrodniczych w celu prowadzenia prostych badań biologicznych oraz przygotowania ich dokumentacji (KP6_UW1)

6. student potrafi odnajdywać i weryfikować informacje i dane przyrodnicze pochodzące z różnych źródeł w języku ojczystym i obcym na poziomie B2 w celu stałego poszerzania swoich kwalifikacji (KP6_UK1)

7. student posługuje się terminologią fachową w celu opisu procesów związanych z mechanizmami odporności (KP6_UK3)

8. student potrafi współdziałać w zespołach badawczych w celu rozwiązywania różnorodnych problemów o charakterze interdyscyplinarnym (KP6_UO2).

Kompetencje społecznie:

9. student jest świadom konieczności krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz dostępnych treści w oparciu o specjalistyczne źródła informacji naukowej (KP6_KK2)

10. student jest świadom konieczności utrzymywania dbałości o bezpieczeństwo pracy w laboratorium oraz poszanowania pracy własnej i innych (KP6_KR2).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: pisemny egzamin z pytaniami typu zamkniętego. Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie laboratorium na ocenę pozytywną. Laboratorium: zaliczenie na ocenę pozytywną (test obejmujący zarówno zadania typu otwartego, jak i zamkniętego).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych są zgodne z ogólnymi wymaganiami określonymi w § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Książek
Prowadzący grup: Sylwia Buczyńska, Aneta Książek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Książek
Prowadzący grup: Sylwia Buczyńska, Aneta Książek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Książek
Prowadzący grup: Sylwia Buczyńska, Aneta Książek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Książek
Prowadzący grup: Sylwia Buczyńska, Aneta Książek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)