Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka statystyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-1MST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka statystyczna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami analizy matematycznej, pojęcia różniczki i całki, podstawami algebry liniowej, kombinatoryki, rachunku prawdopodobieństwa i elementarnej statystyki matematycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, matematyka

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rok studiów/semestr: I rok, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: laboratorium - 15 godz.

Metody dydaktyczne: rozwiązywanie zadań podczas laboratoriów, konsultacje.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 25 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 12,5 godz.

Literatura:

1. Matematyka dla biologów. D. Wrzosek. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2008.

2. Analiza matematyczna w zadaniach. Część I. W. Krysicki, L. Włodarski Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999.

3. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników A. Łomnicki. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

1. Fundamentalne prawa z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu zjawisk i procesów przyrodniczych: KP6_WG7.

2. Posługiwać się podstawowymi narzędziami statystycznymi oraz technikami informatycznymi i bioinformatycznymi w celu analizy danych zebranych z doświadczeń i obserwacji: KP6_UW4.

3. Zasięgania opinii specjalistów w przypadku trudnych do rozwiązania problemów naukowych: KP6_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnego kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Olchowik-Grabarek
Prowadzący grup: Ewa Olchowik-Grabarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)