Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki analityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-1TAN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki analityczne
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest scharakteryzowanie technik analitycznych ze szczególnym naciskiem na metody fizykochemiczne, mających zastosowanie w naukach mikrobiologicznych. W toku zajęć przedstawiane są metody m.in. z zakresu spektroskopii UV-Vis-NIR, FTIR, spektroskopii fluorescencji, spektrometrii EPR, potencjału zeta, elektroforezy, chromatografii, dichroizmu kołowego, transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej, mikroskopii sił atomowych, metod kalorymetrycznych.

Pełny opis:

Profil studiów (ogólnoakademicki)

Forma studiów (stacjonarne)

Rodzaj przedmiotu (status przedmiotu – obowiązkowy)

Dziedzina i dyscyplina nauki (nauki biologiczne)

Rok studiów/semestr (I rok, I-stopnia, semestr letni)

Kierunek: Mikrobiologia

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu chemii i cytologii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć (10 h wykład, 35 h laboratorium)

Metody dydaktyczne (wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników

Punkty ECTS (3)

Całkowity nakład pracy studenta: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 49 godz. w tym:

1. udział w wykładach: 10 godz.

2. udział w zajęciach pozawykładowych: 35 godz.,

3. udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 4 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

1. „Biofizyka - podręcznik dla studentów”, red. Feliks Jaroszyk, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

2. „Biofizyka - wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami”, red. Zofia Jóźwiak i Grzegorz Bartosz, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007.

3. „Biofizyka molekularna” Genowefa Ślósarek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

4. „Chemia Fizyczna” Peter William Atkins, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007.

5. „Chemia fizyczna” Alan Cooper, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010.

6. „Biofizyka dla biologów”, red. Maria Bryszewska, Wanda Leyko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się fachową terminologią w celu opisu procesów i zjawisk zachodzących na poziomie molekularnym. K_U06, K_U07, K_K08, K_W02, K_W13

2. Student nabiera praktycznej umiejętności pracy z aparaturą stosowaną w technikach analitycznych jak też interpretacji i analizy otrzymanych wyników. K_U01, K_U06, K_U09, K_U12, K_U15, K_K02, K_K06, K_W10

3. Student opisuje podstawowe procesy fizykochemiczne i biofizyczne zachodzące na poziomie molekularnym. K_W10, K_U06, K_U07,

K_W02, K_W13

4. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych. K_U16, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie wszystkich sprawozdań

2. Zaliczenie kolokwium pisemnego z ćwiczeń (zdalnie za pośrednictwem platformy Blackboard)

3. Pozytywna ocena z zaliczenia wykładów (test w formie pisemnej zdalnie za pośrednictwem platformy Blackboard)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Sękowski
Prowadzący grup: Ewa Olchowik-Grabarek, Szymon Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)