Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-2MIS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia stosowana
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok - Mikrobiologia, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Biochemia 320-MS1-1BIO
Wstęp do mikrobiologii 320-MS1-1WMI

Założenia (lista przedmiotów):

Podstawy chemii 320-MS1-1PCH

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu mikrobiologii i biochemii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest charakterystyka cech mikroorganizmów, dzięki którym możliwe jest wielostronne wykorzystanie mikroorganizmów przez człowieka.

Student zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

1. mechanizmów tolerowania ksenobiotyków i ich potencjalnego wykorzystania w celu oczyszczania środowiska ze skażeń oraz w przemyśle wydobywczym (bioremediacja, biogórnictwo);

2. oceny aktywności oddechowej mikroorganizmów w warunkach stresu solnego.

3. potencjału mikroorganizmów w fermentacji masłowej, alkoholowej i mlekowej, i jego wykorzystania w przemyśle.

4. zdolności do tworzenia biofilmu oraz korzyści i zagrożeń związanych z tą formą egzystencji mikroorganizmów.

5. metabolizmu mikroorganizmów korzystnych w rolnictwie.

6. charakterystyki mikroorganizmów zdolnych do zwiększania biomasy roślin.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, mikrobiologia

Rok studiów/semestr: II rok I stopnia, semestr zimowy

Liczba punktów ECTS: 5.

wykład: 15 godz.

laboratorium: 60 godz.

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 125 h; 5 pkt ECTS

a) wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 84,4 h; 3,4 pkt ECTS

b) o charakterze praktycznym: 110,0 h; 4,4 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 125 h; 5,0 pkt ECTS

a) udział w wykładach: 15 h; 0,6 pkt ECTS

b) udział w zajęciach pozawykładowych: 60 h; 2,4 pkt ECTS

c) przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta): 40,6 h; 1,6 pkt ECTS

d) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach: 9,4 h; 0,4 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Paul E. A., Clark F. E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wydawnictwo UMCS, Lublin,

2. Singleton P. 2004. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa,

3. Malepszy S. 2009. Biotechnologia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Chlebicki A. 2010. Od pasożytnictwa do mutualizmu, konsekwencje długotrwałych interakcji. Podstawowe interakcje między grzybami pasożytniczymi i roślinami. Kosmos 2010, 53 (1): 33–38. http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2004/33.pdf;

2. Gołębiowska J. 1986. Mikrobiologia rolnicza. PWRiL, Warszawa;

3. Kunicki-Goldfinger W. J. H. 2004. Życie bakterii. PWN, Warszawa;

4. Mroczyńska M. i in. 2011. Mikroorganizmy jelitowe człowieka i ich aktywność metaboliczna. Przegląd Gastroenterologiczny, 6: 1-7. https://www.researchgate.net/publication/263833625;

5. Błaszczyk M. 2009. Mikroorganizmy w ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

6. Kołwzan B. i in. 2006. Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. www.researchgate.net/publication/45391096_Podstawy_mikrobiologii_w_ochronie_srodowiska.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie procesy metaboliczne charakterystyczne dla mikroorganizmów (KP6_WG3).

2. Student zna i rozumie procesy biochemiczne związane z interakcjami pomiędzy organizmami wyższymi i mikroorganizmami (KP6_WG4).

3. Student zna i rozumie korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem mikroorganizmów w życiu społecznym i gospodarce (KP6_WG8).

4. Student potrafi wykorzystywać podstawowe narzędzia laboratoryjne i metodykę nauk przyrodniczych w celu prowadzenia prostych badań biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii, a także prowadzić ich dokumentację (KP6_UW1).

5. Student potrafi identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki mikroorganizmów, roślin, zwierząt i grzybów ze wskazaniem ich roli w środowisku i gospodarce człowieka (KP6_UW3).

6. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową uwzględniając zasady BHP i ergonomii, dobierać według potrzeb właściwe metody i narzędzia badawcze oraz techniki informacyjno-komunikacyjne (KP6_UO1).

7. Student jest gotów do wypełniania zobowiązań na rzecz środowiska społecznego poprzez identyfikowanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia publicznego (KP6_KO1).

Metody i kryteria oceniania:

wykład, prezentacja, eksperyment, modelowanie, analiza wyników, sprawozdanie

Kryteria zaliczenia:

1. zaliczenie kartkówek na laboratoriach (maksymalnie 10% pkt na zaliczenie laboratorium).

2. zaliczenie trzech sprawdzianów pisemnych (po maksymalnie 30% pkt każdy).

3. obecność i aktywność studenta na zajęciach - dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność na trzech zajęciach.

4. pozytywne zaliczenie egzaminu pisemnego po wcześniejszym pozytywnym zaliczeniu laboratoriów.

Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w par. 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Oleńska
Prowadzący grup: Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.