Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-1DEM
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 1 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas wykładów i ćwiczeń zostaną poruszone tematy odnoszące się do głównych teorii demograficznych, struktury ludności, naturalnego ruchu ludności oraz migracji. Ponadto zostaną omówione metody i narzędzia analizy zjawisk i procesów demograficznych. Dodatkowo zostanie poruszony temat prognozowania zjawisk i procesów demograficznych w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne:

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3, Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów, semestr: 1 rok, 2 semestr (1 stopień)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 9 h, ćwiczenia 18 h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia: praca na zajęciach, prezentacja

wykład: praca pisemna

punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 5,0

w tym wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,6

-wykłady: 9 h

-ćwiczenia: 18 h

-indywidualne konsultacje: 13 h

-konsultacje: 4 h

-przygotowanie do ćwiczeń (w tym przygotowanie prezentacji): 40 h

-przygotowanie do zaliczenia wykładu: 45 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kupiec L., Demografia w gospodarce przestrzennej, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2011.

2. Okólski M., Wyzwania starzejącego się społeczeństwa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

3. Stokowski F., Demografia, PWE, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Antczak B., Statystyka i demografia, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 2015.

2. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.

3. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

4. Kurkiewicz J., Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wyd. UE, Kraków 2010.

5. Okólski M., Fihel A., Demografia: współczesne zjawiska I teorie, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

6. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Student osiągnie następujące efekty kształcenia:

1. Wiedza, student zna i rozumie:

KP6_WG1- w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu ekonomii i finansów

KP6_WG4 - w zaawansowanym stopniu relacje gospodarcze oraz rządzące nimi prawidłowości w ujęciu mikroekonomicznym,

makroekonomicznym i sektorowym

KP6_WG6 - w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu norm i reguł (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.)

organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła zmiany i sposoby działania z

uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych, geograficznych, przestrzennych i finansowych

KP6_WK1 - fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w tym rolę człowieka jako elementu struktur gospodarczych, w

szczególności jako podmiocie działającym w tych strukturach i konstytuującym je oraz o zasadach funkcjonowania tych struktur (ich

organizacji, zarządzaniu nimi)

2. Umiejętności, student potrafi:

KP6_UW1 - wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse, analizować i interpretować przyczyny i

przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych w tym w ujęciu historycznym, demograficznym i geograficznym,

KP6_UW3 wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów, krytycznej analizy przyczyn i

przebiegu konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w ujęciu makro i mikroekonomicznym z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych, środowiskowych, demograficznych

KP6_UU1 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie wykorzystując konkretną wiedzę z zakresu dyscypliny

naukowej ekonomia i finanse

KP6_UU2 wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania w

tym w zakresie zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstwa, finansów

3. Kompetencje społeczne, student jest gotów do:

KP6_KK1 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych

zachodzących w świecie w tym z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, finansów i prawa

KP6_KK2 - uznawania znaczenia wiedzy z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse w rozwiązywaniu konkretnych problemów

poznawczych, w tym zasięgania opinii ekspertów poprzez korzystanie ze specjalistycznych ekspertyz i raportów o zasięgu krajowym i

międzynarodowym

KP6_KK3 - rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych i praktycznych w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy,

zgromadzonych informacji

KP6_KK4 - uznawania znaczenia wiedzy w prawidłowej identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z aktywnością w otoczeniu

społeczno-gospodarczym związanych z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

1) zaliczenie:

wykład: zaliczenie przedmiotu - zaliczenie pisemne

ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń - prezentacja oraz aktywność na zajęciach

2) sposób oceny:

wykład - od 51 punktów do 100 punktów

ćwiczenia - od 51 punktów do 100 punktów

Procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej

3) Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie wszystkich elementów składających się na zaliczenie.

Warunkiem zaliczenia wykładu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot Demografia odnosi się do głównych teorii demograficznych, źródeł informacji o procesach demograficznych oraz przestrzennego, społecznego i ekonomicznego wymiaru zmian struktury populacji. Kluczowym elementem zajęć będą dwa obszary tematyczne stanowiące podstawę analizy demografii. Pierwszy z nich obejmie ruch naturalny ludności: małżeństwa, rozwody, separacje, rodność, płodność, zgony. Natomiast drugi dotyczyć będzie migracji ludności: przyczyny, uwarunkowania i skutki ekonomiczno-społeczne. Uzupełnieniem zajęć będzie analiza metod i narzędzi prognozowania i opisu zjawisk i procesów demograficznych (syntetyczne miary, standaryzacja współczynników demograficznych, metody prezentacji wyników analizy).

Istotnym elementem zajęć będzie analiza demografii poszczególnych państw, co będzie stanowić podstawę porównań międzynarodowych. Podczas zajęć Studenci przeprowadzą analize wybranych regionów i omówią konsekwencje zmian demograficznych dla rozwoju gospodarczego i społecznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne:

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3, Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, ekonomia i finanse

Rok studiów, semestr: 1 rok, 2 semestr (1 stopień)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 9 h, ćwiczenia 18 h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia: praca na zajęciach, prezentacja

wykład: praca pisemna

punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 5,0

w tym wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,6

-wykłady: 9 h

-ćwiczenia: 18 h

-indywidualne konsultacje: 13 h

-konsultacje: 4 h

-przygotowanie do ćwiczeń (w tym przygotowanie prezentacji): 40 h

-przygotowanie pracy pisemnej: 45 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kupiec L., Demografia w gospodarce przestrzennej, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2011.

2. Okólski M., Wyzwania starzejącego się społeczeństwa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

3. Stokowski F., Demografia, PWE, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Antczak B., Statystyka i demografia, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 2015.

2. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.

3. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

4. Kurkiewicz J., Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wyd. UE, Kraków 2010.

5. Okólski M., Fihel A., Demografia: współczesne zjawiska I teorie, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

6. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)