Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika gospodarki żywnościowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-1EGZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika gospodarki żywnościowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 1 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki żywnościowej z uwzględnieniem jej poszczególnych ogniw (przemysł środków produkcji dla rolnictwa, rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, sfera obrotu rolnego) oraz powiązań miedzy tymi ogniwami. .

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy

Moduł 3.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok I, semestr 2

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 18 godzin

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do dyskusji.

Formy zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach - 18 godz.

- przygotowanie się do wykładu - 20 godz.

- przygotowanie się do egzaminu końcowego - 40 godz.

- udział w konsultacjach - 8 godz.

- egzamin - 2 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 28, punkty ECTS 1,0

Literatura:

1. J. Zegar, Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa 2012

2. S. Grabowski, Ekonomika gospodarki żywnościowej, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1998

3. F. Kapusta, Agrobiznes, Wydawnictwo Difin, 2012

4. M. Raftowicz- Filipkiewicz, Uwarunkowania rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

Wrocław 2022.

5. K. Firlej – Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

6. St. Kowalczyk, Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009.

7. W. Rembisz, Instrumenty rynku rolnego, WSFiZ Warszawa 2009

8. St. Kowalczyk, Bezpieczeństwo i jakość żywności, PWN. Warszawa 2016.

9. Agrobiznes w teorii i w praktyce, red. A. Olszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

10. Martiin, Carin.: The world of agricultural economics : Carin Martiin. London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- 1EGZ_W01 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia z zakresu gospodarki żywnościowej, zna podstawowe kategorie ekonomiczne.(KP6_WG1)

- 1EGZ_W02 Student zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami gospodarczymi w zakresie gospodarki żywnościowej w skali krajowej i międzynarodowej.(KP6_WG3)

- 1EGZ_W03 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu relacje gospodarcze zachodzące między poszczególnymi elementami gospodarki żywnościowej.(KP6_WG4)

-1EGZ_W04 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych związanych z wytwarzaniem żywności oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. (KP6_WG7)

Umiejętności:

- 1EGZ_U01 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów gospodarki żywnościowej na poziomie krajowym i międzynarodowym. (KP6_UW3)

- 1EGZ_U02 Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu gospodarki żywnościowej do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów dotyczących tego subsystemu gospodarki narodowej, proponując konkretne ich rozwiązania. (KP6_UU2)

Kompetencje:

- 1EGZ_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu gospodarki żywnościowej ze względu na dynamikę procesów rynkowych, społecznych i przyrodniczych zachodzących w kraju i na świecie.(KP6_KK1)

- 1EGZ_K02 Student jest gotów do uznawania wiedzy z zakresu gospodarki żywnościowej do rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych, w tym zasięgania opinii ekspertów poprzez korzystanie ze specjalistycznych ekspertyz i raportów o zasięgu krajowym i międzynarodowym.(KP6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący studentów do zadawania pytań i dyskusji.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Studenci są oceniani na podstawie egzaminu pisemnego zawierającego zamknięte i otwarte pytania testowe. Test zawiera 20 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 pkt. Aby zaliczyć test należy zdobyć 11 pkt.

Ocena z egzaminu jest podwyższana o ocenę aktywności na zajęciach.

Dopuszcza się poprawę testu w formie ustnej (w przypadku jego nie zaliczenia) oraz w formie pisemnej - w postaci odpowiedzi na trzy pytania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Kozłowska-Burdziak
Prowadzący grup: Mirosława Kozłowska-Burdziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)