Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka przestrzenna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-1GPZ Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka przestrzenna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.kierunkowe
Ekonomia 1 rok 1 st. Niestacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy problematyki przestrzennych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem ekonomicznoprawnych

podstaw polityki regionalnej i planowania przestrzennego. W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe elementy systemu zagospodarowania przestrzennego.

Pełny opis:

profil: ogólnoakademicki

forma: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy

dziedzina: nauki społeczne

dyscyplina: ekonomia i finanse

rok 1, semestr 1

liczba godzin: 9 (w) 18 (ćw)

metody dydaktyczne: wykład (wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne), połączony z dyskusją, mającą doprowadzić do

konkretnych wniosków i ćwiczenia (studia przypadków, prezentacje, dyskusja, analiza aktów prawnych)

punkty ECTS: 6

bilans nakładu pracy studenta:

• udział w wykładach: 9 h

• przygotowanie do egzaminu: 60 h

• obecność na egzaminie: 2 h

• udział w ćwiczeniach: 18 h

• przygotowanie do ćwiczeń: 61 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 29 h, punkty ECTS 1,16, o charakterze praktycznym: 0, punkty ECTS 0.

Literatura:

1. R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

2. T. Bajerowski (red), Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego, Olsztyn 2003.

3. Z. Ziobrowski, S. Kozłowski i J. Jeżak Vademecum gospodarki przestrzennej, pod red., Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2005.

4. L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Wstęp do gospodarki przestrzennej. T.I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,

Białystok, 1997.

5. L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, T.III, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,

Białystok 1999.

6. L. Kupiec, A. Gołębiowska, D. Wyszkowska, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura społeczna, T. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu w

Białymstoku, Białystok 2004.

7. L. Kupiec, T. Truskolaski, A. Gołębiowska,, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura techniczna. T. VII, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późń. zm.)

9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 2020 poz. 65 z późn. zm.).

10. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 z późn. zm.).

11. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 poz. 920 z późn. zm.)

12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2019 poz. 512 z późn. zm.).

13. Ustawa z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.).

14. Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K., Local development in urban and rural space : project and planning. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 38, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw.

Efekty uczenia się:

1GPZ _W01 - Student ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne,

w tym gospodarki przestrzennej - EI_W01 (wykład+ćwiczenia)

1GPZ_W02 - Student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.) organizujących struktury i instytucje

gospodarcze i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źr6dlach, naturze, zmianach i sposobach działania w procesie

gospodarowania przestrzenią. - EI _W07 (wykład+ćwiczenia)

1GPZ _U01 - Student posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (m.in. prawnymi, moralnymi) w celu

rozwiązywania problemów z zakresu nauk ekonomicznych - EI _UO5

(wykład+ćwiczenia)

1GPZ_U02 - Student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu

nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac - EI

_UO9

(wykład+ćwiczenia)

1GPZ _K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę

procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie w zakresie gospodarki przestrzennej - EI _KO1 (wykład+ćwiczenia)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: prezentacje, dyskusja, rozwiązywanie zadań, studia przypadków.

Kryteria oceny:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę: (test ) oraz za aktywność studenta na zajęciach (dyskusja, rozwiązywanie zadań,

studia przypadków)

- wykład: egzamin końcowy, pisemny test (system punktowy: suma: 100 %, w tym: 50-60%=3.0, 61-70%=3.5; 71-80%=4.0; 81-90%=4.5; 91-100%=5.0).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Busłowska
Prowadzący grup: Anna Busłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Mielech, Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Anna Augustyn, Ewelina Mielech, Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy problematyki przestrzennych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem ekonomicznoprawnych

podstaw polityki regionalnej i planowania przestrzennego. W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe elementy systemu zagospodarowania przestrzennego.

Pełny opis:

profil: ogólnoakademicki

forma: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy

dziedzina: nauki społeczne

dyscyplina: ekonomia i finanse

rok 1, semestr 1

liczba godzin: 9 (w) 18 (ćw)

metody dydaktyczne: wykład (wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne), połączony z dyskusją, mającą doprowadzić do

konkretnych wniosków i ćwiczenia (studia przypadków, prezentacje, dyskusja, analiza aktów prawnych)

punkty ECTS: 6

bilans nakładu pracy studenta:

• udział w wykładach: 9 h

• przygotowanie do egzaminu: 60 h

• obecność na egzaminie: 2 h

• udział w ćwiczeniach: 18 h

• przygotowanie do ćwiczeń: 61 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 29 h, punkty ECTS 1,16, o charakterze praktycznym: 0, punkty ECTS 0.

Literatura:

1. R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

2. T. Bajerowski (red), Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego, Olsztyn 2003.

3. Z. Ziobrowski, S. Kozłowski i J. Jeżak Vademecum gospodarki przestrzennej, pod red., Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2005.

4. L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Wstęp do gospodarki przestrzennej. T.I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,

Białystok, 1997.

5. L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, T.III, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,

Białystok 1999.

6. L. Kupiec, A. Gołębiowska, D. Wyszkowska, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura społeczna, T. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu w

Białymstoku, Białystok 2004.

7. L. Kupiec, T. Truskolaski, A. Gołębiowska,, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura techniczna. T. VII, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późń. zm.)

9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 2020 poz. 65 z późn. zm.).

10. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 z późn. zm.).

11. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 poz. 920 z późn. zm.)

12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2019 poz. 512 z późn. zm.).

13. Ustawa z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.).

14. Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K., Local development in urban and rural space : project and planning. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 38, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy problematyki przestrzennych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem ekonomicznoprawnych

podstaw polityki regionalnej i planowania przestrzennego. W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe elementy systemu zagospodarowania przestrzennego.

Pełny opis:

profil: ogólnoakademicki

forma: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy

dziedzina: nauki społeczne

dyscyplina: ekonomia i finanse

rok 1, semestr 1

liczba godzin: 9 (w) 18 (ćw)

metody dydaktyczne: wykład (wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne), połączony z dyskusją, mającą doprowadzić do

konkretnych wniosków i ćwiczenia (studia przypadków, prezentacje, dyskusja, analiza aktów prawnych)

punkty ECTS: 6

bilans nakładu pracy studenta:

• udział w wykładach: 9 h

• przygotowanie do egzaminu: 60 h

• obecność na egzaminie: 2 h

• udział w ćwiczeniach: 18 h

• przygotowanie do ćwiczeń: 61 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 29 h, punkty ECTS 1,16, o charakterze praktycznym: 0, punkty ECTS 0.

Literatura:

1. R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

2. T. Bajerowski (red), Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego, Olsztyn 2003.

3. Z. Ziobrowski, S. Kozłowski i J. Jeżak Vademecum gospodarki przestrzennej, pod red., Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2005.

4. L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Wstęp do gospodarki przestrzennej. T.I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,

Białystok, 1997.

5. L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, T.III, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,

Białystok 1999.

6. L. Kupiec, A. Gołębiowska, D. Wyszkowska, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura społeczna, T. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu w

Białymstoku, Białystok 2004.

7. L. Kupiec, T. Truskolaski, A. Gołębiowska,, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura techniczna. T. VII, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późń. zm.)

9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 2020 poz. 65 z późn. zm.).

10. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 z późn. zm.).

11. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 poz. 920 z późn. zm.)

12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2019 poz. 512 z późn. zm.).

13. Ustawa z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.).

14. Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K., Local development in urban and rural space : project and planning. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 38, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.