Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-1MIK2
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 1 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z: głównymi kategoriami ekonomicznymi; istota i rola pieniądza, rodzaje rynków, konkurencja doskonała i monopol absolutny, konkurencja niedoskonała, zawodność rynku

rynek pracySkrócony opis:

Cel - zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi mechanizmu funkcjonowania gospodarki w skali mikroekonomicznej. Główny obszar rozważań dotyczy przedsiębiorstwa, konkurencji i produkcji. Celem zajęć jest zapoznanie studenta z: głównymi kategoriami ekonomicznymi dotyczącymi modelowego ujęcia przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, semestr: 2

wykład 18 godz. ćwiczenia 18 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 18 godz.

Udział w ćwiczeniach 18 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 30

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 15

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 20

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 17

Przygotowanie do egzaminu 30

Egzamin 2

Razem: 150 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów: 55 godz. (2,2 pkt ECTS)

- związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, do studiów o profilu ogólnoakademickim 150 godz. (6 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk Kazimierz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. REBIS, Warszawa 2012

4. Varian, H. R., Mikroekonomia, kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN 2002

Literatura uzupełniająca:

5. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2016

6. Nasiłowski M., M. Garbicz (red.)., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2016.

7. Krugman, P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

8. Solek A., Exercises in Microeconomics, Cracow University of Economics Press, Cracow 2013.

9. Sloman J., Essentials of Economics, Pearson Education, Economics Network, University of Bristol, 2007.

Efekty uczenia się:

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA

1EKO1_W01 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu ekonomii i finansów KP6_WG1

1EKO1_W02 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu struktur i instytucji gospodarczych, na poziomie mikroekonomicznym KP6_WG1

UMIEJĘTNOŚCI

1EKO1_U01 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse, analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych KP6_UW1,

1EKO1_U02 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów, krytycznej analizy przyczyn i przebiegu konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym KP6_UW3

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EKO1_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie KP6_KK1

1EKO1_K01 Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse w rozwiązywaniu konkretnych problemów poznawczych, w tym zasięgania opinii ekspertów poprzez korzystanie ze specjalistycznych ekspertyz i raportów o zasięgu krajowym i międzynarodowym KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie przedmiotu Mikroekonomia cz. 2 odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu końcowego w sesji letniej. Egzamin obejmuje zakres tematów prezentowanych na wykładzie i realizowanych w ramach ćwiczeń z przedmiotu (pytania otwarte).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Przystąpienie do egzaminu bez zaliczonych ćwiczeń unieważnia jego wynik.

Ćwiczenia - zaliczenie na stopień uzyskuje się na podstawie oceny aktywności studenta na zajęciach, prac domowych i wyników kolokwium

Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia na egzaminie co najmniej 51% możliwych punktów.

Wszystkich studentów roku obowiązuje wspólny termin egzaminu i egzaminu poprawkowego.

Nie przewiduje się innych terminów i innych sposobów zaliczenia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Anna Protasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Anna Protasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)