Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia cz 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-2MKR1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia cz 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki z przedmiotu Student powinien znać podstawowe pojęcia ekonomiczne, odróżniać problemy mikro- i makroekonomiczne a także znać podstawy mikroekonomii (przynajmniej w odniesieniu do zasad funkcjonowania rynków, teorii konsumenta i producenta).

Skrócony opis:

Kurs z Makroekonomii I cz.1 wprowadza studenta w zagadnienia związane z problemami funkcjonowania gospodarki narodowej. Dostarcza wiedzy z zakresu podstawowych pojęć, kategorii i zależności makroekonomicznych, pomiaru aktywności gospodarczej, kształtowania się równowagi makroekonomicznej oraz oddziaływania państwa na gospodarkę.

Opanowanie materiału powinno umożliwić zrozumienie funkcjonowania gospodarki jako całości, poznanie struktury współczesnej teorii makroekonomicznej oraz dać solidną podstawę do dalszego studiowania makroekonomii na poziomie średnim.

Pełny opis:

Przedmiot Makroekonomia I cz.1 obejmuje pięć obszarów tematycznych.

Wykład dostarcza wiedzy teoretycznej na temat podstawowych problemów gospodarki narodowej i jej struktury, sposobu pomiaru aktywności gospodarczej, założeń przyjętych przez różne szkoły ekonomiczne w przypadku analizy równowagi makroekonomicznej oraz roli państwa w gospodarce. Wskazywane są związki między poszczególnymi agregatami, determinanty dochodu narodowego oraz przyczyny niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Ćwiczenia mają za zadanie omówienie wybranych problemów makroekonomicznych na rzeczywistych przykładach i zadaniach przygotowanych przez prowadzącego.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 2 podstawowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina nauki: ekonomia i finanse

rok studiów/ semestr: 2 rok/ 3 semestr

wymagania wstępne: znajomość podstaw mikroekonomii

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych umożliwiający studentom zadawanie pytań i udział w dyskusji;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących: rozwiązywanie zadań i testów, wspólne omawianie zagadnień z danego tematu; dyskusja dydaktyczna;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 9

Przygotowanie się do wykładu 4

Przygotowanie do egzaminu końcowego 18

Egzamin 1

Udział w ćwiczeniach 9

Przygotowanie do ćwiczeń 12

Przygotowanie do kolokwium 16

Przygotowanie prac domowych 4

Udział w konsultacjach 2

Łączny nakład: 75 godzin (1 pkt ECTS = 25 godzin)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 21 godz., tj. 0,84 ECTS

o charakterze praktycznym 6 0,24 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1 D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2.Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

4. Makroekonomia, red. T. Zalega, A. Nowak, Wyd.PWE, Warszawa 2019

5. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

2. M. Księżyk, Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, AGH, Kraków 2015

3. S. Lis, Współczesna makroekonomia, CeDeWu, Warszawa 2020.

4. N. Mankiw , M.Taylor, Macroeconomics, Macmillan Education, New York, 2016

5. S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

MKR1_W01 Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą problemów makroekonomicznych, zna główne nurty makroekonomiczne i teorie równowagi makroekonomicznej. KP6_WG1

MKR1_W02 Absolwent posiada wiedzę o rodzajach struktur gospodarczych i czynnikach zmian strukturalnych, zna rolę i funkcje państwa w gospodarce. KP6_WG2

MKR1_W03 Absolwent ma zaawansowaną wiedzę na temat relacji i związków między poszczególnymi elementami gospodarki, posiada wiedzę o sposobach pomiaru aktywności gospodarczej, zna sposoby dokonywania obliczeń wskaźników makroekonomicznych. KP6_WG4

Efekty w zakresie umiejętności:

MKR1_U01 Absolwent potrafi właściwie dobierać dane i wykorzystywać w obliczeniach wskaźników makroekonomicznych. KP6_UW2

MKR1_U02 Absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania zjawisk makroekonomicznych. KP6_UW5

MKR1_U03 Absolwent potrafi przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska dotyczące aktualnej sytuacji gospodarczej, potrafi wykorzystać dorobek różnych szkół ekonomicznych w dyskusji dotyczącej roli państwa w gospodarce. KP6_UK1

MKR1_U04 Absolwent potrafi współpracować z innymi osobami w ramach prac dotyczących analiz makroekonomicznych. KP6_UO2

Efekty w zakresie kompetencji:

MKR1_K01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i otrzymywanych informacji ze względu na dynamikę zmian, jakie się dokonują w sferze zagadnień makroekonomicznych, jest skłonny uzupełniać nabytą wiedzę. KP6_KK1

MKR1_K02 Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia posiadanej wiedzy z zakresu makroekonomii w rozwiązywaniu konkretnych problemów dotyczących gospodarki narodowej, w tym zasięgania opinii ekspertów poprzez korzystanie z raportów o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. KP6_KK2

MKR1_K03 Absolwent jest gotów do rozwiązywania konkretnych problemów makroekonomicznych w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy teoretycznej i zgromadzonych informacji. KP6_KK3

MKR1_K04 Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia nabytej wiedzy z makroekonomii w rozstrzyganiu dylematów związanych z określeniem wpływu sytuacji makroekonomicznej na różne grupy społeczne. KP6_KK4

Metody i kryteria oceniania:

Sposób i zasady zaliczenia wykładu:

Cykl wykładów kończy zaliczenie pisemne w formie testu o pytaniach zamkniętych i otwartych, pisane w trakcie zimowej sesji egzaminacyjnej. Test uważa się za zaliczony przy uzyskaniu minimum 51% maksymalnej liczby punktów. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze), zaliczenie kolokwium oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów. Ocena wystawiana jest na podstawie uzyskanej liczby punktów.

Na punktację końcową składają się:

- kolokwium pisemne

- ocenianie ciągłe - indywidualna praca na zajęciach, prace domowe, dyskusja indywidualna i grupowa;

Dopuszczalna jest jedna nieobecność. Każda kolejna nieobecność wymaga ustnego zaliczenia określonego zakresu materiału na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wierzbicka
Prowadzący grup: Katarzyna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Owczarczuk
Prowadzący grup: Mateusz Łajewski, Magdalena Owczarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Owczarczuk
Prowadzący grup: Mateusz Łajewski, Magdalena Owczarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.