Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia cz 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-2MKR1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia cz 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 1 st. Niestacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi kategoriami i procesami makroekonomicznymi oraz sposobami wykorzystania różnych koncepcji do analizy mechanizmu ekspansji gospodarki i równowagi makroekonomicznej

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi kategoriami i procesami makroekonomicznymi oraz sposobami wykorzystania różnych koncepcji do analizy mechanizmu ekspansji gospodarki i równowagi makroekonomicznej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 2 podstawowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina nauki: ekonomia

rok studiów/ semestr: II rok/ III semestr

wymagania wstępne: znajomość podstaw mikroekonomii

Liczba godzin dydaktycznych: 9 godzin wykładu i 9 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Na ćwiczeniach praca w grupach, rozwiązywanie zadań i analiza przykładów, konwersacja

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 9

Przygotowanie się do wykładu 2

Przygotowanie do egzaminu końcowego 20

Egzamin 1

Udział w ćwiczeniach 9

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Przygotowanie do kolokwium 15

Przygotowanie prac domowych 2

Udział w konsultacjach 2

Łączny nakład pracy studenta: 75 godzin (1 ECTS - 25 godzin)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy Studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin; Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 21; 0,84 ECTS

o charakterze praktycznym: 26; 1,04 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ekonomia ogólna, red. Kazimierz Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

2. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

3. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

O. Blanchard, D.R.Johnson, Macroeconomics, Pearson, cop., Harlow 2013.

R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2016.

A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015.

P.A. Samuleson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 2 podstawowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina nauki: ekonomia

rok studiów/ semestr: II rok/ III semestr

wymagania wstępne: znajomość podstaw mikroekonomii

Liczba godzin dydaktycznych: 9 godzin wykładu i 9 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Na ćwiczeniach praca w grupach, rozwiązywanie zadań i analiza przykładów, konwersacja

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 9

Przygotowanie się do wykładu 2

Przygotowanie do egzaminu końcowego 20

Egzamin 1

Udział w ćwiczeniach 9

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Przygotowanie do kolokwium 15

Przygotowanie prac domowych 2

Udział w konsultacjach 2

Łączny nakład pracy studenta: 75 godzin (1 ECTS - 25 godzin)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy Studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin; Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 21; 0,84 ECTS

o charakterze praktycznym: 26; 1,04 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu pisemnego dopuszczeni są jedynie studenci posiadający zaliczone ćwiczenia.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze), uzyskanie zaliczenia pracy w grupie oraz zaliczenie kolokwium. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność Studenta oraz wynik uzyskany z kolokwium. Nieobecność nieusprawiedliwiona i niezaliczona na konsultacjach, przekraczająca dopuszczalną ilość, kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wierzbicka
Prowadzący grup: Katarzyna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.