Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-2PRA Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Również praktyczna aplikacja powyższych zasad oraz uświadomienie roli rachunkowości, jako podstawowego systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu rachunkowości podmiotów gospodarczych, pojęć i przepisów obowiązujących w tym zakresie, a także zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych, wyceny bilansowej oraz sporządzania wyniku finansowego. Również ukształtowanie praktycznych umiejętności z tym związanych, a także gotowości do uznawania znaczenia wiedzy w obszarze rachunkowości w rozwiązywaniu złożonych problemów pojawiających się w działalności podmiotów gospodarczych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł II Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki ekonomiczne Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: II Rok/ semestr III.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład 18 godz.

Ćwiczenia 18 godz.

Metody dydaktyczne:

• Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. dyskusja)

• Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych (case study księgowe)

Punkty ECTS: 6 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

• Wykłady: 18 godz.

• Ćwiczenia: 18 godz.

• Przygotowanie się do ćwiczeń: 34 godz.

• Studiowanie literatury: 30 godz.

• Udział w konsultacjach: 12 godz.

• Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 36 godz.

• Egzamin: 2 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 150 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

• wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: Liczba godzin 50. Punkty ECTS: 2.

• o charakterze praktycznym: Liczba godzin 30. Punkty ECTS: 1,2

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw , Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016

2. P. Szczypa (red.), Podstawy rachunkowości: od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2020.

3. J. Pfaff, Rachunkowość – podstawy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2019.

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591.

5. R. Grabowski, Fundamentals of Financial Accounting, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. D. Maciejowska, Podstawy rachunkowości finansowej - pojęcia i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

2. B. Nita (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.

3. M. W. E. Glautier, B. Underdown, D. Morris, Accounting: theory and practice-8th ed., Publisher: Financial Times/ Prentice Hall, 2010

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PRA_W01: zna i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczowe pojęcia, kategorie oraz zasady (standardy) regulujące rachunkowość przedsiębiorstw KP6_WG1

2PRA_W02: zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych oraz zasady wyceny składników majątkowych KP6_WG5

2PRA_W03: zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu norm i reguł organizujących prowadzenie rachunkowości w podmiotach gospodarczych, rządzące nimi prawidłowości oraz sposoby działania KP6_WG6

UMIEJĘTNOŚCI

2PRA_U01: potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu rachunkowości, analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów związanych z klasyfikacją składników majątku w bilansie, klasyfikacją elementów kształtujących wynik finansowy oraz ustaleniem wyniku na podstawowych operacjach gospodarczych KP6_UW1

2PRA_U02: potrafi właściwie dobierać regulacje prawne w zakresie rachunkowości do ewidencji operacji gospodarczych (bilansowych i wynikowych) oraz określenia ich wpływu na pozycje sprawozdania finansowego KP6_UW2

2PRA_U03: potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów związanych z ewidencją operacji gospodarczych, wyceną składników majątkowych oraz ustaleniem wyniku finansowego, proponując odpowiednie rozwiązania w tym zakresie KP6_UU2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2PRA_K01: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ze względu na zmiany zachodzące w przepisach regulujących prowadzenie rachunkowości w podmiotach gospodarczych KP6_KK1

2PRA_K02: jest gotów do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy w obszarze rachunkowości KP6_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ogólna z przedmiotu obejmuje część wykładową: 40% oraz część ćwiczeniową: 60%

Wykład: egzamin pisemny (test – 100%)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (case study księgowe) (20%), aktywność na zajęciach (10%) kolokwia (70%).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk, Julita Paszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Paszko
Prowadzący grup: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.