Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekty UE w rozwoju przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-2RUER
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekty UE w rozwoju przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi i

praktycznymi z przedmiotowego tematu. Student ma otrzymać podstawową wiedzę umożliwiającą realizacje działań projektowych w sposób sprawny i skuteczny. Podczas kursu student otrzymuje wiedzę teoretyczną i wykonuje ćwiczenia stanowiące podstawę do dalszego samodzielnego kształcenia.

Przedmiotem zajęć jest omówienie systemu wdrażania projektów UE w Polsce oraz procesu ubiegania się o dofinansowanie dla przedsiębiorstw. Student zostanie także zapoznany z podstawowymi narzędziami planowania i wdrażania projektów UE.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalizacyjny

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok 2, semestr 4

Liczba godzin: 18 (w) 18 (ćw)

Metody dydaktyczne: wykład: prezentacje multimedialne połączone z dyskusją, mającą doprowadzić do konkretnych wniosków; ćwiczenia: zadania, studia przypadków, prezentacje, dyskusja, analiza dokumentów programowych i konkursowych, projekty.

W zależności od cyklu możliwość realizacji części zajęć w formie e-learningu i / bądź zdalnie.

punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 18 h

- przygotowanie do egzaminu: 40 h

- udział w zaliczeniach zajęć: 2 h

- udział w ćwiczeniach: 18 h

- przygotowanie do ćwiczeń, zaliczeń zajęć: 41 h

- udział w konsultacjach: 6 h.

Łączny nakład pracy studenta 125 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 44 h, punkty (ECTS 1,76), o charakterze praktycznym: 18 h, (punkty ECTS 0,72).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Domiter, M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013

2. Podręcznik – Zarządzanie cyklem projektu, Komisja Europejska biuro współpracy EUROPAID, MGiP, Warszawa 2004

3. Trocki M.,(red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012

4. Trocki M.,(red.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2015

5. Dokumenty programowe dostępne na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Literatura uzupełniająca:

1. Trocki M.,(red.), Metodyki i standardy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2017

2. Redlarski K., Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016.

3. Projektowanie uniwersalne. Objaśnienie koncepcji, Ministerstwo Ochrony Środowiska w Norwegii, https://niepelnosprawni.gov.pl/art,

54,projektowanie-uniwersalne

4. Domagała-Zyśk E., Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje, Wydawnictwo

Episteme, http://hdl.handle.net/20.500.12153/3343

Literatura anglojęzyczna:

1. A guide to the project management body of knowledge, PMBOK Guide, Newtown Square: Project Management Institute, cop. 2013

2. Samuel J. Mantel, Jr. [et al.]., Project Management in Practice, 4th ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011

Efekty uczenia się:

RUER_W1- Student rozumie złożone zależności między strukturami i instytucjami gospodarczymi lub publicznymi w skali krajowej i międzynarodowej, w tym o procesach integracji gospodarczej w ramach UE (KP6_WG3)

RUER_W2 - Student zna w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu norm i reguł (organizacyjnych, prawnych) organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła zmiany i sposoby działania z uwzględnieniem uwarunkowań finansowych związanych z finansowaniem projektów ze źródeł UE (KP6_WG6)

RUER_U1 - Student umie wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów, krytycznej analizy przyczyn i przebiegu konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w ujęciu makro i mikroekonomicznym z uwzględnieniem aspektów finansowania projektów ze środków UE (KP6_UW3)

REUR_U2 - Student umie planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w tym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu projektów UE na rozwój przedsiębiorstw (KP6_UO1)

REUR_U3 - Student umie wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich

rozwiązania w tym w zakresie zarządzania przedsiębiorstwa, finansów w kontekście pozyskiwania i rozliczania środków z funduszy UE (KP6_UU2)

REUR_K1 - Student jest gotów do rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych i praktycznych w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy, zgromadzonych informacji w zakresie realizacji projektów z źródeł UE dla przedsiębiorstw (KP6_KK3)

Metody i kryteria oceniania:

Metody umożliwiające zapewnienie różnego sposobu przekazywania informacji na zajęciach edukacyjnych oraz różnorodnych form

angażowania i motywowania studentów do pracy:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, w tym z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej, oraz umożliwiający zadawania pytań i dyskusji,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy indywidualnej, grupowej, prezentacje multimedialne, testy, studia przypadku, zadania, itp.,

również z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej.

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu:

- wykład: test końcowy, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń.

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie: kolokwium i / lub przygotowanego projektu oraz aktywność studenta indywidualna i praca w grupie na zajęciach.

Punktowy system oceny, w tym procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)