Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie podmiotów środkami publicznymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-2XFPS Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finansowanie podmiotów środkami publicznymi
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Finansowanie podmiotów środkami publicznymi” jest przekazanie studentom wiedzy na temat szeroko pojętej pomocy publicznej, kierowanej przede wszystkim do podmiotów gospodarczych. Studenci powinni znać podstawowe pojęcia z zakresu pomocy publicznej (pomoc publiczna, notyfikacja pomocy publicznej, wyłączenia automatyczne i grupowe, pomoc de minimis), formy i rodzaje pomocy publicznej, regulacje unijne i krajowe dotyczące pomocy publicznej. Powinni także rozróżniać sytuacje, kiedy wsparcie finansowe ze środków publicznych nie jest pomocą publiczną (istota testu pomocy publicznej). Studenci zapoznają się również z zasadami oraz zakresem udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną omówione zagadnienia związane z istotą ekonomicznej aktywności państwa oraz kategorie środków publicznych. Trzon dyskusji będzie koncentrował się na istocie i formach pomocy publicznej oraz zakresie udzielanej pomocy publicznej w Polsce.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II rok, semestr trzeci

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): nie dotyczy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 9 godzin wykładu, 9 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania

pytań w trakcie wykładu; ćwiczenia prowadzone w formie prezentacji przedstawianych w ramach prac grupowych studentów

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta/Liczba godzin:

Udział w wykładach i ćwiczeniach/18

Samodzielne studiowanie/32

Przygotowanie do egzaminu/20

Konsultacje z prowadzącym/1

Przygotowanie i udział w dyskusji/4

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami/Liczba godzin/Punkty ECTS:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela/20/0,8

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Podsiadło P., Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń strategii rozwojowych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

2. Choroszczak J., Pomoc publiczna a rozwój firmy: szanse i zagrożenia, POLTEXT, Warszawa 2012

3. Postuła I., Werner A., Prawo pomocy publicznej, LexisNexis, Warszawa 2008

4. Ambroziak A., Pamuła-Wróbel K., Zenc R. (red.), Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia. Perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

5. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2019 roku, UOKiK, Warszawa 2020

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305, 1236, 1535)

7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 743)

8. Wójtowicz-Dawid A., Pomoc publiczna udzielana przez gminy, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Kurcz B. (red.), Pomoc państwa: wybrane zagadnienia, C.H. Beck, Warszawa 2009

2. Nykiel-Mateo A., Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

3. Dec P., Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2018.

4. Kosikowski C., Współczesny interwencjonizm, Warszawa, Wolters Kluwer 2018.

5. Jakimowicz A., Podstawy interwencjonizmu państwowego, PWN, Warszawa 2018.

6. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2XFPS_W01 Student zna przesłanki interwencji państwa w gospodarce

KP6_WG3, KP6_WG4

2XFPS_W02 Student zna pojęcia z zakresu pomocy publicznej KP6_WG6

2XFPS_W03 Student posiada wiedzę w zakresie podstawowych instrumentów wykorzystywanych w procesie udzielania pomocy publicznej finansowanej przede wszystkim ze środków UE KP6_WG3

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2XFPS_K01 Student jest gotowy do udziału w opracowywaniu nowoczesnych projektów w zakresie udzielania pomocy publicznej KP6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony zdalnie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu.

- ćwiczenia: prezentacje studentów realizowane w ramach grup ćwiczeniowych, testy, quizy

Formy zaliczenia przedmiotu:

- wykłady: test końcowy

- ćwiczenia: ocena aktywności na zajęciach oraz czynnego udział w sporządzeniu oraz przedstawieniu prezentacji dotyczącej finansowania wybranych podmiotów środkami publicznymi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: Aneta Kargol-Wasiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: Renata Budlewska, Aneta Kargol-Wasiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: Aneta Kargol-Wasiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.