Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie inwestowania na rynkach finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-3ASIR
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie inwestowania na rynkach finansowych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 3 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z możliwościami wykorzystania rynku finansowego i instrumentów na nim funkcjonujących w zarządzaniu finansowym w bankach, funduszach inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach oraz dla potrzeb indywidualnych. Istotą przedmiotu jest poznanie i zrozumienie różnorodnych strategii inwestycyjnych możliwych do zastosowania na rynku finansowym. Celem przedmiotu jest także zrozumienie przez studentów kluczowych pojęć i koncepcji, które są ważne dla rozumienia mechanizmu funkcjonowania rynków finansowych; takich jak płynność rynków finansowych oraz relacja pomiędzy ryzykiem a oczekiwaną stopą zwrotu.

Pełny opis:

profil: ogólnoakademicki

forma: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalizacyjny

dziedzina: nauki społeczne

dyscyplina: ekonomia i finanse

rok 3, semestr 5

liczba godzin: 18 (w) 18 (ćw)

metody dydaktyczne: wykład: prezentacje multimedialne połączone z dyskusją, mającą doprowadzić do konkretnych wniosków; ćwiczenia: studia przypadków, prezentacje, dyskusja, analiza strategii inwestycyjnych.

punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 18 h

- przygotowanie do wykładów: 16 h

- przygotowanie do egzaminu: 30 h

- obecność na egzaminie: 2 h

- udział w ćwiczeniach: 18 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 18 h

- udział w konsultacjach - 6h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 44, punkty ECTS 1,76

- o charakterze praktycznym: 18, punkty ECTS 0,72.

Literatura:

1. A. Kostolany "Psychologia giełdy" , Maklerska.pl, 2021

2. C. Głuch "Inteligentny inwestor XXI wieku", Independent publishing, 2020

3. K. Borowski " Metody inwestowania na rynkach finansowych", Difin, 2017

4. M. Douglas " W transie inwestowania", Onepress, 2014

5. Robert C. Miner "Strategie inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie

sukcesu", Infoinwestor.pl, 2012

6. Van K. Tharp "Trader doskonały", Linia, 2012

7. K. Jajuga "Wprowadzenie do inwestycji finansowych" , KNF, Warszawa 2009

8. B. Graham "The Intelligent Investor", Harper Business, 2005

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3ASIR_W01 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu relacje na rynku finansowym oraz rządzące nimi prawidłowości w ujęciu mikroekonomicznym, makroekonomicznym i sektorowym KP6_WG4

UMIEJĘTNOŚCI

3ASIR_U01 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania indywidualnych strategii inwestycyjnych na rynku finansowym, krytycznej analizy przyczyn i przebiegu zachowań zmienności cen instrumentów finansowych oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w ujęciu makro i mikroekonomicznym z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych, środowiskowych, demograficznych wpływających na wycenę aktywów finansowych KP6_UW3

3ASIR_U02 Student potrafi wykorzystywać posiadaną umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania zjawisk oraz procesów ekonomicznych zachodzących na rynku finansowym do dokonywania oceny, krytycznej analizy, rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi analizy ekonomicznej i finansowej KP6_UW5

3ASIR_U03 Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów stanowiących wyzwania inwestycyjne rynku finansowego, proponując odpowiednie ich rozwiązania w tym w zakresie zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstwa, finansów KP6_UU2

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin pisemny

Ćwiczenia - kolokwium (waga 70%), ocena aktywności na zajęciach (waga 10%), ocena wyników inwestycyjnych (waga 20%)

Uzyskanie pozytywnej oceny wymaga uzyskania co najmniej 51% możliwych do zdobycia punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dębowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)