Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-3EC1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria I
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-EN1-1MAT

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-EN1-1MAT

Założenia (opisowo):

matematyka - algebra liniowa (w tym: działania na wektorach, macierzach, rozwiązywanie układów równań liniowych); analiza matematyczna (w tym: rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z następujących działów: badania operacyjne, w tym budowa programów liniowych oraz metody ich rozwiązywania (metoda graficzna, sympleks), zagadnienie transportowe; oraz modelowanie ekonometryczne, w tym estymacja i weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego z jedną zmienną objaśniającą, prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: podstawowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: ekonomia i finanse.

Rok studiów/semestr: 3 rok, V semestr, 1 st. stacjonarne.

Wymagania wstępne: wiadomości z zakresu matematyki i statystyki opisowej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 18 godz. wykładów, 18 godz. ćwiczeń.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna).

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 18 h;

udział w ćwiczeniach – 18 h;

udział w konsultacjach – 20 h;

odrabianie prac domowych – 20 h;

przygotowanie do zajęć – 24 h;

przygotowanie do kolokwium – 25 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 25 h.

Łączny nakład pracy studenta - 150 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 55/2,2

Literatura:

Literatura podstawowa:

Appenzeller D., Jurek W., Podstawy ekonometrii i badań operacyjnych: zastosowania w ekonomii i zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny

w Poznaniu, Poznań 2018.

Bernardelli, M., Decewicz A., Tomczyk E., Ekonometria i badania operacyjne: zbiór zadań, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2021.

Biolik J. (red.), Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem: zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2018.

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red. nauk), Ekonometria i badania operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wyd.

Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Kufel T., Ekonometria: rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2013.

Stock J.H., Watson M.W., Introduction to econometrics, Updated 3rd ed. Global ed., Pearson Series in Economics, Boston 2015.

Literatura uzupełniająca:

Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2016.

Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

3EC1_W01 Zna podstawy teoretyczne programowania matematycznego, w tym dokładniej liniowego KP6_WG5

3EC1_W02 Zna matematyczne podstawy optymalizacji liniowych zjawisk ekonomicznych KP6_WG5

3EC1_W03 Ma podstawową wiedzę na temat specyfikacji modelu ekonometrycznego oraz etapów jego budowy KP6_WG5

3EC1_U01 Ma umiejętność zastosowania metod matematycznych w rachunku optymalizacyjnym KP6_UW2, KP6_UW4,

3EC1_U02 Umie rozwiązywać PL wybranymi metodami oraz interpretować otrzymane wyniki KP6_UW2, KP6_UW4,

3EC1_U03 Umie budować jednorównaniowe modele ekonometryczne z jedną zmienną objaśniającą i wykorzystywać je w prognozach

ekonomicznych KP6_UW2, KP6_UW4.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie

zaliczenia ćwiczeń na podstawie kolokwiów i aktywnego udziału w zajęciach. Egzamin z wykładów - pisemny w formie pytań testowych.

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium oraz aktywności na zajęciach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 2 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Kryteria ocen:

od 91% bdb

od 81% db+

od 71% db

od 61% dst+

od 51% dst

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Madras-Kobus
Prowadzący grup: Beata Madras-Kobus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-EN1-1MAT

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-EN1-1MAT

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z następujących działów: Badania operacyjne, w tym budowa programów liniowych oraz metody ich rozwiązywania (metoda graficzna, sympleks), zagadnienie transportowe; oraz modelowanie ekonometryczne, w tym estymacja i weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego z jedną zmienną objaśniającą, prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, M_2 Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów/semestr rok 3/semestr I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) 0300-EN1-1MAT - Matematyka

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 12 godz. – wykład, 18 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna).

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń + egzamin

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 12 h;

udział w ćwiczeniach – 18 h;

udział w konsultacjach – 5 h;

odrabianie prac domowych – 30 h;

przygotowanie do zajęć – 40 h;

przygotowanie do kolokwium – 25 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 20 h.

Łączny nakład pracy studenta - 150 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 36/1,44

o charakterze praktycznym 100/4

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dorosiewicz S., i in., Ekonometria, SGH, Warszawa 1994 i nast. wydania

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red. nauk), Ekonometria i badania operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011

Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011

Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006

Maddala, G. S, Introduction to econometrics, John Wiley & Sons, 2001

Literatura uzupełniająca:

Busłowski A., Stabilność rozwiązania optymalnego zadania programowania liniowego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2000

Grabowski W., Welfe A., Ekonometria: zbiór zadań,: PWE, Warszawa 2010

Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii -w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2009

Marcinkowska-Lewandowska W., Plebaniak J., Podgórska J., Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach, SGH, Warszawa 2001

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013

Stock, James H., Introduction to econometrics, Boston [etc.] : Pearson, cop. 2015

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Madras-Kobus
Prowadzący grup: Beata Madras-Kobus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-EN1-1MAT

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-EN1-1MAT

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z następujących działów: Badania operacyjne, w tym budowa programów liniowych oraz metody ich rozwiązywania (metoda graficzna, sympleks), zagadnienie transportowe; oraz modelowanie ekonometryczne, w tym estymacja i weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego z jedną zmienną objaśniającą, prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, M_2 Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów/semestr rok 3/semestr I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) 0300-EN1-1MAT - Matematyka

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 12 godz. – wykład, 18 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna).

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń + egzamin

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 18 h;

udział w ćwiczeniach – 18 h;

udział w konsultacjach – 20 h;

odrabianie prac domowych – 20 h;

przygotowanie do zajęć – 24 h;

przygotowanie do kolokwium – 25 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 25 h.

Łączny nakład pracy studenta - 150 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 56/2,2

o charakterze praktycznym 100/4

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dorosiewicz S., i in., Ekonometria, SGH, Warszawa 1994 i nast. wydania

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red. nauk), Ekonometria i badania operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011

Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011

Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006

Maddala, G. S, Introduction to econometrics, John Wiley & Sons, 2001

Literatura uzupełniająca:

Busłowski A., Stabilność rozwiązania optymalnego zadania programowania liniowego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2000

Grabowski W., Welfe A., Ekonometria: zbiór zadań,: PWE, Warszawa 2010

Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii -w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2009

Marcinkowska-Lewandowska W., Plebaniak J., Podgórska J., Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach, SGH, Warszawa 2001

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013

Stock, James H., Introduction to econometrics, Boston [etc.] : Pearson, cop. 2015

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.