Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-3OWI1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej I
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest uświadomienie, że w gospodarce w coraz większym stopniu opartej na wiedzy, własność intelektualna i przemysłowa stają się sprawami kluczowymi w podejmowaniu codziennych decyzji gospodarczych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zamierzeniem jest pokazanie studentom w jaki sposób korzystać istniejących uregulowań prawnych dla uzyskiwania praw wyłącznych na rozwiązania techniczne bądź techniczno organizacyjne. Słuchacze dowiedzą się w jaki sposób uzyskać patent na wynalazek w systemie krajowym i europejskim, wzoru przemysłowego i znaku towarowego w trybie rejestracji krajowej i rejestracji Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Kod przedmiotu: 330-EN1-3OWI

Język przedmiotu - Język polski

Rodzaj przedmiotu - Obowiązkowy, M1.

Rok studiów /semestr: 3-ci rok/semestr studiów- 2-gi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład - 9 godz,

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta, Liczba godzin

Udział w wykładach - 9

Przygotowanie do zaliczenia końcowego - 10

Udział w konsultacjach - 6

Studia literaturowe - 23

Egzamin - 2

Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 15 = 0,8 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. T. Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, Europejska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2008.

2. Ustawa prawo własności przemysłowej, jednolity tekst DzU z 2003 r. nr119 poz. 1117 ze zm.

3. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Lexis Nexis Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

4. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Media a dobra osobiste, Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2009.

5. H. Wnorowski, Oznaczenia geograficzne – aspekty prawne i ekonomiczne, w: A. F. Bocian (red.), Ekonomia, polityka, etyka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010.

6. Własność przemysłowa w działalności gospodarczej, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003

7. Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2005.

8. L. Gruszow, Uzyskiwanie patentów europejskich w trybie międzynarodowym, Euro-PCT, 2002.

9. R. Skubisz, Funkcje znaku towarowego, w: Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3OWI_W01 Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego KP6_WK2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3OWI_K01 Ma świadomość dynamiki procesów zachodzących w systemie krajowym ochrony własności intelektualnej oraz regulacji unijnych i europejskich i ich konsekwencji dla działalności gospodarczej zarówno na poziomie mikro, jak i makroekonomicznym, przez co rozumie potrzebę monitorowania zmian w tym obszarze KP6_KK1

3OWI_K02 uznaje znaczenie wiedzy z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse w rozwiązywaniu konkretnych problemów poznawczych, w tym zasięgania opinii ekspertów poprzez korzystanie ze specjalistycznych ekspertyz i raportów o zasięgu krajowym i międzynarodowym KP6_KK2

3OWI_K03 odpowiedzialnie pełni role zawodowe poprzez przestrzeganie zasad etyki zawodowej, posługiwanie się systemami normatywnymi prawnym, moralnym, etycznym, w tym dbałości o dorobek i tradycje zawodu oraz odpowiednią organizację pracy i motywację KP6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie końcowe na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, ocen sprawdzianów na zajęciach oraz pisemnego zaliczenia końcowego. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie minimum 51% maksymalnej punktacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zamierzeniem jest pokazanie studentom w jaki sposób korzystać istniejących uregulowań prawnych dla uzyskiwania praw wyłącznych na rozwiązania techniczne bądź techniczno organizacyjne. Słuchacze dowiedzą się w jaki sposób uzyskać patent na wynalazek w systemie krajowym i europejskim, wzoru przemysłowego i znaku towarowego w trybie rejestracji krajowej i rejestracji Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów - Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-3OWI

Język przedmiotu - Język polski

Rodzaj przedmiotu - Obowiązkowy, M1.

Rok studiów /semestr: 3-ci rok/semestr studiów- 2-gi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład - 9 godz,

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta, Liczba godzin

Udział w wykładach - 9

Przygotowanie się do wykładu - 7

Udział w konsultacjach - 4

Przygotowanie prac domowych-pisemnych - 15

Przygotowanie do zaliczenia końcowego - 15

RAZEM

50 godz. odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. T. Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, Europejska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2008.

2. Ustawa prawo własności przemysłowej, jednolity tekst DzU z 2003 r. nr119 poz. 1117 ze zm.

3. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Lexis Nexis Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

4. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Media a dobra osobiste, Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2009.

5. H. Wnorowski, Oznaczenia geograficzne – aspekty prawne i ekonomiczne, w: A. F. Bocian (red.), Ekonomia, polityka, etyka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010.

6. Własność przemysłowa w działalności gospodarczej, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003

7. Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2005.

8. L. Gruszow, Uzyskiwanie patentów europejskich w trybie międzynarodowym, Euro-PCT, 2002.

9. R. Skubisz, Funkcje znaku towarowego, w: Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zamierzeniem jest pokazanie studentom w jaki sposób korzystać istniejących uregulowań prawnych dla uzyskiwania praw wyłącznych na rozwiązania techniczne bądź techniczno organizacyjne. Słuchacze dowiedzą się w jaki sposób uzyskać patent na wynalazek w systemie krajowym i europejskim, wzoru przemysłowego i znaku towarowego w trybie rejestracji krajowej i rejestracji Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Kod przedmiotu: 330-EN1-3OWI

Język przedmiotu - Język polski

Rodzaj przedmiotu - Obowiązkowy, M1.

Rok studiów /semestr: 3-ci rok/semestr studiów- 2-gi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład - 9 godz,

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta, Liczba godzin

Udział w wykładach - 9

Przygotowanie do zaliczenia końcowego - 10

Udział w konsultacjach - 6

Studia literaturowe - 23

Egzamin - 2

Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 15 = 0,8 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. T. Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, Europejska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2008.

2. Ustawa prawo własności przemysłowej, jednolity tekst DzU z 2003 r. nr119 poz. 1117 ze zm.

3. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Lexis Nexis Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

4. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Media a dobra osobiste, Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2009.

5. H. Wnorowski, Oznaczenia geograficzne – aspekty prawne i ekonomiczne, w: A. F. Bocian (red.), Ekonomia, polityka, etyka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010.

6. Własność przemysłowa w działalności gospodarczej, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003

7. Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2005.

8. L. Gruszow, Uzyskiwanie patentów europejskich w trybie międzynarodowym, Euro-PCT, 2002.

9. R. Skubisz, Funkcje znaku towarowego, w: Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.