Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-3XAFI Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 3 rok 1 st. Niestacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami oraz narzędziami analizy finansowej mającymi zastosowanie w ocenie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu „Analiza finansowa" jest:

- wprowadzenie do zagadnień analizy finansowej, jej narzędzi i ich wykorzystania;

- uporządkowanie wiedzy w zakresie sprawozdawczości finansowej;

- zapoznanie studentów z podstawowymi metodami użycia narzędzi analizy finansowej;

- zapoznanie studentów z problemami interpretacji wyników analizy;

- zdobywanie przez studentów wiedzy o mechanizmach kształtujących kondycję finansową jednostek oraz umiejętności prowadzenia analizy;

- przekazanie studentom wiedzy na temat działań księgowych i zdarzeń gospodarczych mających wpływ na sprawozdanie finansowe z punktu wiedzenia oceny sytuacji finansowej jednostki.

Poza usystematyzowaniem i pogłębieniem wiedzy teoretycznej, zajęcia mają na celu zdobycie przez studentów umiejętności praktycznych zastosowań narzędzi analizy finansowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł_4: przedmioty specjalnościowe (Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw)

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Dziedzina: nauk społecznych

Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: III Rok/ semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Znajomość zagadnień z podstaw finansów, podstaw rachunkowości

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - Wykład 9 godz.; ćwiczenia 18 godz.

Metody dydaktyczne

Wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja).

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań oraz przykładów z zakresu analizy finansowej, angażowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i dyskusji; wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS: 4 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykład - 9 godz.

- ćwiczenia - 18 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń - 35 godz.

- studiowanie literatury - 17 godz.

- udział w konsultacjach - 4 godz.

- przygotowanie się do zaliczenia końcowego - 15 godz.

- zaliczenie końcowe - 2 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. - 100

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33 godz., tj. 1,32 ECTS

- o charakterze praktycznym: 42 godz., tj. 1,68 ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

2. F. Bławat i inni, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2017.

3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa, (red.) G. Gołebiowski, Wydawnicwto Difin, Warszawa 2016.

4. W. Gabrusewicz, P. Gabrusewicz, Roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2015.

5. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004 i nowsze

6. M. Fridson, F. Alvarez, Financial Statement Analysis, A practitioner's Guide, WILEY FINANCE 2015, DOI: 10.1002/9781119201489.

7. J. M. Wahlen, S. P. Baginski, M. Bradshaw, Financial reporting, financial statement analysis and valuation. A strategic perspective, Cengage Learning 2018, ISBN-978-1-337-61468-9.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, (red.) G. K. Świderska, W. Więcław, Wyd. III, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

2. Problemy analizy finansowej w praktyce, (red.) B. Nita, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016.

3. P. Golej, K. Prędkiewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2015.

4. M. Gospodarowicz, E. Ślązak, Corporate financial analysis , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015

5. B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Wiedza

3XAFI_W01 - Ma podstawową wiedzę dotyczacą podstawowych zagadnień związanych z sytuacją finansową przedsiębiorstwa oraz zna podstawowe kategorie ekonomiczne z tego zakresu (KP6_WK5)

3XAFI_W02- Zna standardowe metody statystyczne oraz narzędzia gromadzenia i prezentacji danych wykorzystywanych w analizie finansowej (KP6_WK6)

Umiejętności

3XAFI_U01 - Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (KP6_UW2)

3XAFI_U02 Potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie (KP6_UW3)

Kompetencje społeczne

3XAFI_K01 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością finansową przedsiebiorstwa w otoczeniu społeczno-gospodarczym (KP6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

Wykład: zaliczenie pisemne (100%)

Ćwiczenia:

- aktywność na zajęciach indywidualna: 10%

- rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych - 30%

- kolokwium: 60%.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ertman
Prowadzący grup: Agnieszka Ertman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.