Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-3XRFS Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 3 rok 1 st. Niestacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest uszczegółowienie wiedzy dotyczącej zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie przede wszystkim prawa bilansowego, ale też innych (m.in. prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych). Również praktyczna aplikacja powyższych zasad.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- uszczegółowienie wiedzy i umiejętności w obszarze zasad i reguł prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie

- rozszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczącej ewidencji i wyceny składników majątkowych oraz źródeł finansowania,

- przedstawienie zasad sporządzania sprawozdawczości finansowej, zawartości poszczególnych jej części oraz zagadnienia badania sprawozdań finansowych.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Niestacjonarne,

Rodzaj przedmiotu Moduł IV. Przedmioty specjalnościowe

Rok studiów /semestr III Rok/ semestr VI.

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki społeczne, Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład 18 godz.

Ćwiczenia 18 godz

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja) Ćwiczenia: samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawno-podatkowych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS 5 pkt. ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Wykłady 18

Ćwiczenia 18

Przygotowanie się do ćwiczeń/wykładów 30

Case study 6

Studiowanie literatury 8

Udział w konsultacjach 4

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15

Egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin - 30h (wykład) + 30h (ćwiczenia) + 4h (konsultacje) + 2h (egzamin) = 66h tj. 2,64 ECTS.

- o charakterze praktycznym Liczba godzin 26 Punkty ECTS 1,04

Literatura:

Podstawowa:

1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 121, poz. 591

2. P. Szczypa (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa, CeDeWu, Warszawa 2020.

3. B. Gierba,W. Gos, S. Hońko, B. Jakubiak, I. Kowalczyk, A. Szczęsna., Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych, SKwP, Warszawa 2018.

Uzupełniająca:

1. M. Kiedrowska (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydawnictwo UEP, Poznań 2020.

2. B. Nita (red.), Sprawozdawczość finansowa według polskiego prawa bilansowego, Difin, Warszawa 2020

3. Ewa Walińska (red.), Rachunkowość, Wolters Kluwer, Warszawa 2019

4. J.Sawicka, A. Stronczek, E. Marcinkowska, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2020.

5. J. Godlewska, T. Fołta, Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT. Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2018.

6. B. Elliott, J. ElliottFINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING, http://www.koledza.lv/best/download/biblioteka/Financial_Accounting.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3XRFS_W01 Ma wiedzę na temat zasad regulujących system rachunkowości przedsiębiorstw, łącznie z zagadnieniami z zakresu sprawozdawczości finansowej E1_W01, E1_U05

3XRFS_W02 Zna zasady wyceny składników bilansowych i zasady sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. E1_W07

3XRFS_W02 zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne wykorzystywane w rachunkowości finansowe jE1_W06

UMIEJĘTNOŚCI

3XRFS_U01 Potrafi klasyfikować i wyceniać składniki w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego. E1_U02

3XRFS_U02 Potrafi stosować wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu księgowania operacji gospodarczych i wyceny składników majątkowych E1_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3XRFS_K01 Ma świadomość ciągłych zmian aktów prawnych związanych z systemem rachunkowości oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tym zakresie E1_K01

3XRFS_K02 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w obszarze rachunkowości E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (test – 100%)

Ćwiczenia: praca w grupach na zajęciach - rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe) (20%), aktywność na zajęciach (10%) kolokwia (70%),

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.