Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - lektorat cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-1ANGL2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Język angielski - lektorat cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności językowych w kontekście zawodowym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębione rozwijanie umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i języka angielskiego ekonomicznego. Zajęcia poświęcone są praktycznemu ćwiczeniu wszystkich sprawności językowych, ze szczególnym naciskiem na wypowiedzi ustne oraz prace pisemne.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademickie

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: lektorat języka angielskiego; przedmioty podstawowe; przedmiot obowiązkowy; przedmiot ogólnohumanistyczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

Wymaganie wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Metody dydaktyczne: metody podające, praktyczne i aktywizujące - objaśnienie, ćwiczenia przedmiotowe, gry dydaktyczne, dyskusja, praca z materiałami, prezentacja

Rok studiów/semestr: I rok/II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15h - ćwiczenia

Metody dydaktyczne: praca z całą grupa, praca w parach i małych grupach, indywidualna praca studenta

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 15h

- udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 15h

- przygotowanie do zajęć/testów /zaliczeń /prezentacji /przygotowanie prac pisemnych: 20h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h

- o charakterze praktycznym: 50h

Literatura:

'Professional English in Use, Finance', Ian MacKenzie, Cambridge University Press

'Oxford English for Careers, Finance 1', Richard Clark and David Baker, Oxford University Press

'Business Vocabulary in Practice', Will Capel, Jamie Flockhart and Sue Robbins, Collins English for Business

'Business Vocabulary Builder', P. Emerson (MacMillan)

Efekty uczenia się:

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym. KP7_UK1

Student potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role, w tym rolę lidera. KP7_UO1

Student potrafi ocenić swoje umiejętności językowe i rozumie konieczność samodzielnego doskonalenia nabytej w trakcie zajęć wiedzy i umiejętności. KP7_KK5

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin po II semestrze.

Egzamin uważa się za zaliczony, jeśli student uzyska minimum 51% poprawnych odpowiedzi.

Skala ocen:

100-90% bdb

89-80% db+

79-70% db

69-60% dst+

59-51% dst

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Liczba dopuszczalnych nieobecności: 1 w semestrze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hlebowicz-Kozioł, Małgorzata Januszko
Prowadzący grup: Anna Hlebowicz-Kozioł, Małgorzata Januszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska
Prowadzący grup: Anna Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.